Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních 15. část

Provádění prací na plynovodu pod plynem

Pokračujeme ve zveřejňování příspěvků založených na zkušenostech a výsledcích šetření skutečných událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce. Tento a další příspěvky navazují na předchozí seriál.

Základním cílem seriálu je upozornit na to, že na počátku vyšetřovaných případů stojí nedbalost, neznalost, nedodržení předepsaných postupů a podcenění nebezpečí.

Provádění prací na plynovodu pod plynem

1. Stručný popis události

Dne 1. 6. 2016 okolo 11:00 hodin při provádění prací na plynovém potrubí došlo v souvislosti se vznícením unikajícího plynu z plynového potrubí k požáru s následnými škodami.
V této souvislosti došlo ke značným škodám na majetku – přilehlém objektu a zaparkovaných osobních motorových vozidlech. Při události došlo k usmrcení 1 osoby, popálení 2 pracovníků prováděcí firmy a popálení náhodných osob na místě události.

2. Zásady pro provedení šetření

Byla provedena podrobná fotodokumentace místa události, zajištěna použitá zařízení pro další zkoumání a provedeno vytěžení svědků události.

3. Otázky k řešení problematiky a závěry šetření

OTÁZKA č. 1
Byly splněny požadavky na kvalifikaci a zaškolení pracovníků provádějících prověřované práce na plynovodu v místě prověřované události dne 31. 8. 2015?

Požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří se podíleli na provádění prací, byly splněny.
Požadavky na zaškolení v oblasti BOZP a PO byly u jednotlivých pracovníků byly splněny.
Nebyl doložen doklad o zaškolení ke vsazování a vyjímání balonů podle ustanovení čl. 3.4 TPG 702 06.

OTÁZKA č. 2
Byl zpracován technologický postup na provádění prací a obsahoval postup vše potřebné pro řádné provedení prací na plynovodu v místě prověřované události?

Technologický resp. pracovní postup na provádění prací byl zpracován.
Z hlediska jeho úplnosti lze konstatovat následující nedostatky:

 1. Technologický postup nebyl odsouhlasen provozovatelem plynovodu podle čl. 3.9 TPG 702 06.
 2. Technologický postup neobsahoval požadavek na provedení přemostění rozpojovaného úseku potrubí podle čl. 9.4 TPG 702 06 a TPG 905 01.
 3. Technologický postup neobsahoval požadavky na použití hasicích přístrojů, tj. typ a počet
 4. Použití plamenné technologie nebylo odsouhlaseno provozovatelem plynového zařízení podle platného předpisu AB 401.
 5. Technologický postup neobsahuje konkrétní požadavky na bezpečnostní a protipožární opatření při použití plamenné technologie.

Zpracovaný Příkaz „V“ podle požadavku Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. neobsahuje požadavek na počet hasicích přístrojů, naopak obsahuje požadavek na použití sněhového hasicího přístroje, zatímco Příkaz ke svařování podle vyhl. MV ČR č. 87/2000 Sb. požaduje hasicí přístroj práškový.

OTÁZKA č. 3
Byla k dispozici dokumentace k plynové balonovací soupravě a byla tato dokumentace dostatečná pro bezpečné a spolehlivé provedení prací?

K použité technologii, tj. plynové balonovací soupravě UDP F1 a uzavíracímu balonu UBF – N- H, byla k dispozici následující dokumentace:

 1. Návod výrobce k použití Uzavírací balon UBF-N-H v. 14.1
 2. Návod výrobce k použití soupravy UDP F1
 3. Doplněk soupravy UDP F1
 4. Výstupní zkušební protokol výrobce pro plynové uzavírací balony DN 100

Uvedená dokumentace nebyla zcela dostatečná pro zajištění bezpečného a spolehlivého provedení prací, a to zejména:

 1. Dokumentace neobsahovala požadavek na provedení přemostění rozpojovaného úseku potrubí.
 2. Dokumentace nestanovovala jednoznačně podmínky pro použití plamenných technologií nebo jasné vymezení jejich zákazu použití, a to s ohledem na omezenou tepelnou odolnost hadičky pro přívod media do uzavíracího balonu.

OTÁZKA č. 4
Jaká byla pravděpodobná příčina poruchy s následným požárem?

Příčinou poruchy při opravě, resp. výměně uzavíracího šoupěte na plynovodní přípojce, byl únik plynu na plastové trubičce, která slouží k plnění uzavíracího balonu dusíkem, kdy došlo k jejímu poškození v důsledku tepelného působení.
V důsledku následného požáru došlo ve vnitřní části komory balónovacího zařízení k přitavení plastové trubičky ke stěně komory. Tento závěr plně potvrzuje výsledek provedené expertizy dodaného zařízení, která prokázala, že uzavírací balon byl v nepoškozeném stavu, kdy vyhověl tlakovému ověření přetlakem 2,2 bar.
V důsledku porušení plastové trubičky po tepelném namáhání došlo k vypuštění přetlaku v uzavíracím balonu při prováděném zásahu. Po uvolnění přetlaku dusíku v balonu došlo k úniku plynu a následnému požáru. Podrobnější detaily jsou patrné z výsledků provedené expertizy na obr. 1 až 6.
Při použití plamenné technologie při svařování došlo k porušení tlakové hadičky pro plnění balonu přetlakem inertního plynu v rozporu s TPG 702 06 čl. 9.2.

OTÁZKA č. 5
Ověřte těsnost, funkčnost, popř. další důležité vlastnosti zajištěné plynové balonovací soupravy UBF-N-H, použité při sváření příruby plynovodní přípojky v místě prověřované události dne 31. 8. 2015

K provedení expertizy za účelem ověření těsnosti, funkčnosti a dalších důležitých vlastností zajištěné balonovací soupravy, použité při svařování plynovodní přípojky v místě prověřované události, bylo dodáno zajištěné zařízení, tj. plynová balonovací souprava UDP F1 a uzavírací balon UBF – N- H. Výsledky jsou uvedeny v části 4.

OTÁZKA č. 6
Sdělte, zda je možné provádět svařovací práce na plynovodní přípojce v případě, že je cítit plyn?

Svařovací práce ani jiné druhy prací, u nichž může dojít k iniciaci výbušné směsi plynu se vzduchem, se nesmí v prostoru s únikem plynu provádět.

O úniku plynu v dané lokalitě je zmínka ve dvou dokumentech. Tyto možné úniky plynu byly s největší pravděpodobností zjištěny několik dní před uvedenou událostí a šlo o úniky na distribučním plynovodu DN 125, které byly ohlášeny na dispečink provozovatele distribuční soustavy.

Při prováděných pracích na místě události musela být prováděna kontrola ovzduší a teprve na základě nezjištění přítomnosti plynu v ovzduší mohly být zahájeny práce na plynovodní přípojce. O nepřítomnosti plynu v místě události svědčí provedení celé řady úkonů, vč. s použitím tepelných procesů, kdy nedošlo, do doby porušení tlakové trubičky pro uzavírací zařízení, k žádné iniciaci směsi plynu se vzduchem.

4. Výsledky provedené expertizy

Zařízení z místa události bylo podrobeno expertize, jejíž výsledky jsou patrné z obrázků 1. až 6.
Na zajištěném zařízení bylo zjištěno poškození přívodní plnicí hadičky pro balonovací soupravu – viz. obr. 2 a 3.

Pro ověření stavu uzavíracího balonu bylo provedeno přerušení plastové trubičky za místem jejího poškození a spojení s tlakovací hadicí s připojeným manometrem, uzávěrem plynu a hadicovým nástavcem. Uzavírací balon byl poté natlakován přetlakem 2,2 bar, kdy po dobu 5 minut nedošlo k žádnému poklesu tlaku – viz. obr. 5 a 6.

Celkový pohled na balonovací zařízení
Obr. 1:
Celkový pohled na balonovací zařízení
Detailní pohled na místo plastové trubičky poškozené tepelným působením s viditelným otvorem, kde uniklo tlakové medium
Obr. 2:
Detailní pohled na místo plastové trubičky poškozené tepelným působením s viditelným otvorem, kde uniklo tlakové medium
Pohled na místo s únikem media po zviditelnění pěnotvorným prostředkem
Obr. 3:
Pohled na místo s únikem media po zviditelnění pěnotvorným prostředkem

Pohled do komory balonovacího zařízení, kde došlo k přitavení plastové trubičky ke stěně komory v důsledku následného požáru
Obr 4.:
Pohled do komory balonovacího zařízení, kde došlo k přitavení plastové trubičky ke stěně komory v důsledku následného požáru
Celkový pohled na natlakovaný uzavírací balon 2,2 bar
Obr 5.:
Celkový pohled na natlakovaný uzavírací balon 2,2 bar
Pohled na manometr s hodnotou tlaku 2,2 bar
Obr 6.:
Pohled na manometr s hodnotou tlaku 2,2 bar

 
 
Reklama