Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních – 11. až 14. část

S ohledem na zkušenosti a výsledky šetření některých událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce jsme připravili materiál, který bude zveřejňován na pokračování. Obsahem uvedeného materiálu jsou informace o skutečných případech, ke kterým v praxi došlo.

Materiál podle rozsahu jednotlivých uváděných případů obsahuje:

 • Stručný popis události
 • Zásady pro provedení šetření
 • Zjištění na místě činu
 • Otázky k řešení problematiky
 • Zjištění a závěry k otázkám
 • Měření provedená na místě
 • Výsledky provedené expertízy
 • Závěry

Jednotlivé případy jsou doplněny fotodokumentací, měřeními a v některých případech použitými výpočty.

Smyslem je upozornit na možná rizika při projektování, montáži, zkoušení, revizích, servisu a provozu plynových a souvisejících zařízení a současně identifikovat možná porušení předpisů a postupů v běžné každodenní praxi. Materiál obsahuje následující případy:

 • Případ I. – Šetření příčin smrtelné otravy 3 osob ze spalin plynového kotle v obytném domě
 • Případ II. – Řešení problematiky možného výbuchu zemního plynu po jeho úniku z vařidlových hořáků v obytném domě
 • Případ III. – Řešení problémů při provozu turbokotlů při chybném provedení odvodu spalin
 • Případ IV. – Řešení problematiky úniku plynu v obytném domě
 • Případ V. – Propálení plynového potrubí v důsledku zahoření kabelů v zemi s následným únikem plynu a jeho výbuchem
 • Případ VI. – Únik plynu při nedovolené kontrole těsnosti
 • Případ VII. – Šetření příčin výbuchu plynu v obytném domě
 • Případ VIII. – Požár plynové smažící pánve RM GASTRO s.r.o. model BR80-98G
 • Případ IX. – Zásah do plynového zařízení – Nedovolený odběr plynu
 • Případ X. – Provádění zásahu na potrubí pod tlakem pomocí bezúnikové technologie
 • Případ XI. – Nedovolená manipulace s armaturou s následným únikem plynu
 • Případ XII. – Nedovolené ukončení potrubí při přerušení prací
 • Případ XIII. – Únik plynu z výfukového potrubí
 • Případ XIV. – Únik plynu v dutých prostorech

Materiál bude průběžně doplňován dalšími případy z praxe.

Případ XI. Nedovolená manipulace s armaturou s následným únikem plynu

Stručný popis události

Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době, zřejmě v ranních hodinách dne 11. 10. 2009, před 09:21 hod. vypáčil nezjištěným předmětem dvířka do plynové skříně u základní školy a zde povolil armaturu k měřicímu zařízení plynu, takže došlo k úniku plynu z armatury do skříně a jejímu naplnění plynem i okolního prostoru a nahromaděný plyn mohl v případě výbuchu způsobit nebezpečí škody velkého rozsahu. Věc oznámil náhodný oznamovatel na linku 158. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří uzavřeli uzavírací armaturu, která nebyla poškozena, a poté místo zajistila plynárenská pohotovost.

Zásady pro provedení šetření

Pro provedení šetření byl stanoven následující postup:

 1. posoudit na místě stav po provedené zakázané manipulaci
 2. posoudit podmínky instalace zařízení v objektu skříně
 3. provést zhodnocení vlivu zakázané manipulace
 4. posoudit v jakém rozsahu došlo k úniku plynu z uzávěru plynu
 5. posoudit zda tento únik mohl ohrozit okolí hlavního uzávěru plynu, za jakých okolností a v jakém rozsahu

Zjištění na místě činu

Z předložené dokumentace vyplývá, že v době události byl tlakoměrový kohout v poloze s páčkou nahoru, tj. přívod plynu byl otevřen do tlakoměru i do profukovacího otvoru podle schematického znázornění – viz čl. 33 ČSN 13 7501.


 

V této poloze unikal plyn profukovacím otvorem a v místě připojení tlakoměru.

Po zásahu byla ovládací páčka otočena do polohy dolů a uzavřen hlavní uzávěr plynu na vstupu. Tímto zásahem došlo u manometrového uzávěru k uzavření přívodu plynu do profukovacího otvoru, ale byl otevřen přívod plynu do tlakoměru.

Podle sdělení zástupce provozovatele tento po odjezdu policie otevřel hlavní uzávěr plynu a zjistil, že plyn stále uniká, a to proto, že byl uvolněný kontrolní manometr. Manometr utáhl a zkontroloval těsnost. Toto sdělení potvrzuje polohu páčky manometrového kohoutu v poloze dolů.

Rozsah úniku plynu byl tedy jednak z profukovacího otvoru a jednak z netěsnosti z místa povoleného tlakoměru.

Konkrétní rozsah úniku v litrech resp. m3 za hodinu nelze určit jinak než konkrétním experimentálním měřením objemu uniklého plynu za daného tlaku. Velmi hrubým odhadem se dá předpokládat, že únik v místě povoleného manometru byl menší než únik plynu profukovacím otvorem. K úniku plynu došlo ve skříňce a plyn se dále šířil do okolí.

S ohledem na konfiguraci terénu, vzdálenost místa úniku plynu od okolních objektů, charakter úniku plynu (viz předchozí) se dá s největší pravděpodobností konstatovat, že uvedený únik plynu nemohl ohrozit okolní objekty. Jediné nebezpečí, ke kterému mohlo dojít v blízkosti skříně, bylo možné vznícení úniku plynu od zdroje náhodné iniciace, jakou mohlo být např. zapálení cigarety kolemjdoucí osobou, vozidlo v těsné blízkosti apod.

Požár by měl lokální charakter. Vytvoření výbušné směsi v širokém okolí je nepravděpodobné, neboť velikost úniku plynu by nevytvořila směs v mezích výbušnosti, neboť koncentrace plynu ve směsi se vzduchem v takto volném venkovním prostoru by byla pod spodní mezí výbušnosti.

Obr. 1 Celkový pohled na objekt skříně
Obr. 1 Celkový pohled na objekt skříně
Obr. 2 Pohled na plynové zařízení ve skříni
Obr. 2 Pohled na plynové zařízení ve skříni

 

Případ XII. Nedovolené ukončení potrubí při přerušení prací

Popis události

Obr. 3 Místo, kde byla zátka instalována
Obr. 3 Místo, kde byla zátka instalována

Dne 1. 10. 2009 v době kolem 16:08 hodin došlo při prováděné opravě středotlakého plynovodu DN 300 k požáru plynu a popálení 5 pracovníků, z toho byli 4 hospitalizováni a jeden s pracovní neschopností.

Akce se prováděla za účelem odstranění úniku plynu na STL plynovodu výřezem netěsného uzávěru DN 300 PN 16 a nefunkčního odvodňovače DN 300. Na místo uváděných armatur mělo dojít ke vsazení muzikusu DN 300.

Oprava STL plynovodu DN 300 se uskutečnila uzavřením 1 části trasovým uzávěrem HAWLE vzdáleným cca 330 m od místa opravy, z druhé části uzavřením třemi balonovými uzávěry. V prostoru výkopu byly po provedeném výřezu poškozeného potrubí prováděny další práce související s úpravou předem připraveného muzikusu. Oba konce rozpojovaného potrubí byly před úpravou muzikusu v místě pracoviště osazeny mechanickými uzávěry fy FASTRA DN 300.

Práce při úpravě muzikusu přímo ve výkopu se prováděly řezáním a navařováním el. obloukem. V průběhu prováděných prací na muzikusu došlo k „vystřelení“ mechanického uzávěru fy FASTRA osazeného na konci potrubí na úseku s uzávěrem fy HAWLE. Po vystřelení mechanické zátky došlo k výronu plynu akumulovaného v potrubí v délce cca 330 m a jeho vzplanutí po iniciaci v důsledku prováděných svářečských prací při úpravě muzikusu uvnitř výkopu. Po vyhoření plynu ustal požár. Došlo k opětovnému osazení mechanického uzávěru do potrubí, který opět vystřelil spolu s výronem plynu, avšak bez vyhoření se plyn samovolně rozptýlil do okolí.

Zjištění

Při pracích prováděných v souvislosti s opravou STL plynovodu DN 300 bylo nutné od samého počátku vzít v úvahu skutečnost, že uzavírací armaturu nelze považovat za prvek, který s naprostou těsností uzavře průtok plynu. Tento princip nebyl při přípravě celé operace zohledněn. V průběhu prováděných prací byl konec potrubí s uzávěrem HAWLE po vyříznutí potrubí s uzávěrem a odvodňovačem uzavřen mechanickým deskovým uzávěrem fy FASTRA. Po uzavření konce potrubí tímto mechanickým deskovým uzávěrem došlo postupně k natlakování celého 330 m dlouhého úseku potrubí až k hranici přetlaku, který byl příčinou vyražení (vystřelení) mechanického uzávěru do prostoru výkopu. Systém použití mechanického deskového uzávěru byl v souladu s podmínkami výrobce zařízení (fy FASTRA) na úseku potrubí, kde nebyla zabezpečena kontrola hodnoty tlaku. Při prováděných pracích s ohledem na konfiguraci potrubí by bylo bezpečným postupem:

 1. Zajistit trvalé odtlakování uzavřeného úseku potrubí pomocí odvětrávací armatury umístěné na jednom z instalovaných nátrubků nebo
 2. Použití mechanického deskového uzávěru v provedení s průchodem pro odtlakování a měření a netěsnost resp. únik plynu z netěsné armatury HAWLE odvést připojenou hadicí na bezpečné místo.

Iniciace uniklého plynu z uzavřeného úseku potrubí po vystřelení mechanického deskového uzávěru byla v důsledku prováděných svářečských prací ve výkopu, kam potrubí ústilo.

Technologický postup prací podle požadavků ustanovení TPG 905 01 část II. Čl. 9.3.1.2 a 9.3.1.3 nebyl na konkrétní realizované práce vypracován ani odsouhlasen včetně dalších souvisejících dokumentů. V důsledku toho:

 1. Nebyli zaměstnanci prokazatelně seznámeni s pracovním postupem, podle kterého se práce provádějí.
 2. Nebyly vytvořeny předpoklady odtlakování spolehlivě odděleného plynovodu.
 3. Nebyly vyloučeny zdroje iniciace v prostoru úniku plynu.
 4. Nebyl naplněn požadavek § 4 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., který stanoví povinnost zaměstnavatele po provedení technických nebo organizačních opatření a posouzení rizika výbuchu klasifikovat prostory s prostředním nebezpečím výbuchu a § 6 ve věci klasifikace prostorů a vypracování řádné písemné dokumentace o ochraně před výbuchem před zahájením výkonu práce.
 5. Nebyly prováděny kontroly vlastností prostředí (měření plynu) při provádění prací v rozporu s TPG 905 01 čl. 9.2.3.1.
 6. Nebylo vystaveno povolení ke svářečským pracím v rozporu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb.
 7. Vedoucí akce při práci na akci nepoužil předepsané vybavení OOPP v rozporu s TPG 905 01 čl. 9.2.1.4.

Případ XIII. Únik plynu z výfukového potrubí

Stručný popis události

Obr. 4 Provedené vyústění odfukového potrubí
Obr. 4 Provedené vyústění odfukového potrubí
Obr. 6 Schematické znázornění prostorového útvaru u vyústění odfukového potrubí
Obr. 6 Schematické znázornění prostorového útvaru u vyústění odfukového potrubí

Při provádění odvzdušňování potrubí v plynové kotelně došlo k odpouštění plynu odvzdušňovacím potrubím vyústěným nad střechu objektu. Vypouštěný plyn pronikal do prostoru budovy pootevřeným oknem. Po zjištění silného zápachu po unikajícím plynu byl povolán zásah, který odhalil zdroj unikajícího plynu. Při události nedošlo k žádným škodám na majetku ani na zdraví osob.

Závěr

Vyústění odvzdušňovacího potrubí je provedeno v rozporu s ČSN EN 1775:2009 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky ustanovení čl. 7.2.2 „Vypouštěné plyny se odvádějí na bezpečné místo, přednostně do volného prostoru“.

K řešení provedení vyústění potrubí se využívá schematického prostorového útvaru, který je tvořen vrcholovým úhlem 30° a délkou 120 d, kde d je průměr odfukového potrubí. Kolem tohoto útvaru je vytvořeno ochranné pásmo o velikosti 1,5 m podle následujícího obrázku 5.

Obr. 5 Schematické znázornění tvorby prostorového útvaru u vyústění odfukového potrubí
Obr. 5 Schematické znázornění tvorby prostorového útvaru u vyústění odfukového potrubí
 

LEGENDA
Červený kužel – prostor s možným výskytem výbušné směsi plynu se vzduchem
Zelený kužel – hranice ochranného prostoru
A – vyústění odfukového potrubí

 

Takto vytvořený útvar včetně ochranného pásma nesmí zasahovat do otvorů do budov (okna, dveře apod.), větracích otvorů, nekrytých elektrických zařízení apod.

Případ XIV. Únik plynu v dutých prostorech

Stručný popis události

V blízkosti objektu byl delší dobu obyvateli domu i náhodnými procházejícími občany identifikován zápach plynu. Nikdo bohužel uvedené skutečnosti nikde neoznámil.

V dopoledních hodinách dne 8. 6. 2001 došlo k výbuchu plynu, při kterém došlo k destrukci obvodové konstrukce z dutých cihel a ke smrtelnému zranění náhodně procházející osoby.

Obr. 7 Záběr stavu těsně po výbuchu
Obr. 7 Záběr stavu těsně po výbuchu
Obr. 8 Místo s únikem plynu po destrukci větrané přizdívky
Obr. 8 Místo s únikem plynu po destrukci větrané přizdívky

Obr. 9 Schematické znázornění vedení plynového potrubí v duté konstrukci zdiva
Obr. 9 Schematické znázornění vedení plynového potrubí v duté konstrukci zdiva

Při šetření události se zjistilo, že cca před 8 lety došlo u uvedeného objektu k vytvoření tzv. větrané přizdívky, která měla mít za cíl snížení vlhkosti zděné konstrukce objektu.

Dalším šetřením byl zjištěn únik plynu v zemi cca 3,5 m od obvodové zdi objektu.

Závěr

Unikající plyn z podzemního plynovodu pronikl až k objektu, kde v místě obvodové spáry postupně pronikal do duté konstrukce, kde se tvořila výbušná směs plynu se vzduchem. Zdrojem iniciace byla rozvodná skříň, kde došlo k sepnutí časového spínače, což prokázala i provedená expertiza.

Další díl toho seriálu článků bude zveřejněn opět ve středu, za 14 dnů.

English Synopsis
Results of the investigation of certain events on the gas and associated facilities – Part 7

Taking into account the experience and results of the investigation of certain events on the gas and associated facilities (fire, explosion, poisoning, fumes, prohibited manipulation, etc.) from the perspective of a forensic expert we have prepared material, which will be published on the continuation. Contents of this material is based on real cases. Material according to the extent of individual reported cases includes:

 • A brief description of the event
 • Principles of the investigation
 • The findings at the crime scene
 • Issues to be solved
 • Findings and conclusions on the issues
 • Measurements taken on the spot
 • Results of expertise
 • Conclusions

The purpose of the material is to highlight the potential risks when designing, installing, testing, inspecting, maintening and operating of gas and associated equipment and also to identify possible breaches of regulations and procedures in everyday practice.

Individual cases are accompanied by photographs, measurements and in some cases by used calculations.

The material will be regularly complemented by other practical cases.

 
 
Reklama