Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních – 3. část

S ohledem na zkušenosti a výsledky šetření některých událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce jsme připravili materiál, který bude zveřejňován na pokračování. Obsahem uvedeného materiálu jsou informace o skutečných případech, ke kterým v praxi došlo.

Materiál podle rozsahu jednotlivých uváděných případů obsahuje:

 • Stručný popis události
 • Zásady pro provedení šetření
 • Zjištění na místě činu
 • Otázky k řešení problematiky
 • Zjištění a závěry k otázkám
 • Měření provedená na místě
 • Výsledky provedené expertízy
 • Závěry

Jednotlivé případy jsou doplněny fotodokumentací, měřeními a v některých případech použitými výpočty.

Smyslem je upozornit na možná rizika při projektování, montáži, zkoušení, revizích, servisu a provozu plynových a souvisejících zařízení a současně identifikovat možná porušení předpisů a postupů v běžné každodenní praxi. Materiál obsahuje následující případy:

 • Případ I. – Šetření příčin smrtelné otravy 3 osob ze spalin plynového kotle v obytném domě
 • Případ II. – Řešení problematiky možného výbuchu zemního plynu po jeho úniku z vařidlových hořáků v obytném domě
 • Případ III. – Řešení problémů při provozu turbokotlů při chybném provedení odvodu spalin
 • Případ IV. – Řešení problematiky úniku plynu v obytném domě
 • Případ V. – Propálení plynového potrubí v důsledku zahoření kabelů v zemi s následným únikem plynu a jeho výbuchem
 • Případ VI. – Únik plynu při nedovolené kontrole těsnosti
 • Případ VII. – Šetření příčin výbuchu plynu v obytném domě
 • Případ VIII. – Požár plynové smažící pánve RM GASTRO s.r.o. model BR80-98G
 • Případ IX. – Zásah do plynového zařízení – Nedovolený odběr plynu
 • Případ X. – Provádění zásahu na potrubí pod tlakem pomocí bezúnikové technologie
 • Případ XI. – Nedovolená manipulace s armaturou s následným únikem plynu
 • Případ XII. – Nedovolené ukončení potrubí při přerušení prací
 • Případ XIII. – Únik plynu z výfukového potrubí
 • Případ XIV. – Únik plynu v dutých prostorech

Materiál bude průběžně doplňován dalšími případy z praxe.

Případ III. Řešení problémů při provozu turbokotlů při chybném provedení odvodu spalin

Stručný popis události

Předmětem znaleckého posudku je posouzení instalace plynových kotlů turbo v objektu bytového domu.

V březnu 2005 uvedla servisní firma do provozu plynové kotle turbo v počtu 49 ks.

V červnu 2005 proběhla kolaudace bytového domu.

V září 2005 byly předány byty do užívání a již od počátku byly řešeny závady na plynových kotlích, které nebyly ze strany dodavatele uznány v rámci reklamačního řízení.

V červnu 2006 byla po ukončení topné sezóny provedena revize veškerých kotlů odbornou firmou. Ze závěrů této prohlídky vyplynuly závažné nedostatky, které byly dle vyjádření odborné firmy způsobeny během instalace montážní firmou a z těchto důvodů nemusí výrobce uznat záruční opravy.

Po obdržení revizní zprávy začali zástupci bytového domu řešit odstranění zjištěných závad. Podařilo se pouze to, že dodavatelská firma zajistila odstranění drobných závad v provedení instalace. Frekvence vzniku poruch se stupňovala. Přivolané servisní firmy z velké většiny odmítaly řešit opravu v rámci záruky s poukazem na to, že nebyly dodrženy postupy správné instalace plynových zařízení. Subdodavatel uznal pouze pochybení v nedodání lapačů kondenzátu v 10 přízemních bytech objektu. Dále bylo zjištěno, že nebyly při montáži zařízení použity originální díly výrobce, a práce byly pozastaveny.

Zásady pro provedení šetření

Při řešení celé problematiky bylo provedeno důsledné zdokumentování provedených prací a zjištěné nedostatky byly analyzovány ve vztahu k vyskytujícím se závadám při provozu plynových turbokotlů. Po zjištění příčin, které spočívaly v chybném provedení odvodu spalin, bylo navrženo technické řešení, které umožňovalo zajistit bezpečný a spolehlivý provoz při minimálních zásazích do již provozovaných bytů.

Otázky k řešení problematiky

 1. Byla instalace kotlů a odvodu spalin provedena v souladu s projektem a dokumentací výrobce kotlů?
 2. Jaké jsou konkrétní nedostatky v montáži plynového zařízení a odvodu spalin?
 3. Existuje konkrétní nebezpečí z vadné instalace kotlů?
 4. Další zjištění z předané dokumentace a z místa instalace?
 5. Mohly být kotle v tomto stavu s tímto technickým řešením uvedeny do provozu?
 6. Je stávající stav instalace plyn. zařízení v souladu se závěry technika při uvedení do provozu?
 7. Co bylo konkrétně porušeno při uvádění plyn. kotlů do provozu? Jaké normy?
 8. Vyhovuje zpracovaný projekt v rozsahu instalace plynových kotlů a odvodu spalin v době výstavby objektu?

Zjištění na místě instalace

OTÁZKA č. 1
Byla instalace kotlů a odvodu spalin provedena v souladu s projektem a dokumentací výrobce kotlů?

Instalace plynových kotlů nebyla provedena v souladu s projektovou dokumentací „Bytová výstavba“ skutečné provedení Projekt pro provádění stavby – Revize 01.

Revize R1 předepisuje pro každý kotel v provedení TURBO koaxiální odvod spalin 80/125 s odvodem kondenzátu a odkapem pojistného ventilu.

Při instalaci plynových kotlů nebyl dodržen dokument „Návod k montáži“ výrobce kotle, a to v následujících aspektech:

 1. Pro přívod vzduchu a odvod spalin nebylo použito zařízení výrobce, které je součástí certifikace kotle jako systému kotlové jednotky a systém odvodu spalin a přívodu vzduchu. Dokument výrobce, tj. katalogový list stanoví povinné příslušenství zařízení pro svislé odkouření včetně střešního nástavce a spalinový adaptér s odvaděčem kondenzátu (součástí sifonu pro odvod kondenzátu s hadicí).
 2. Zařízení pro odvod spalin a přívod vzduchu není provedeno v dimenzi 80/125 není vybaveno spalinovým adaptérem s odvaděčem kondenzátu, sifonem pro odvod kondenzátu s hadicí v rozporu s požadavky výrobce stanovenými v návodu k montáži koaxiálního potrubí ø 80/125 a katalogového listu.

Podle smlouvy o dílo na uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje realizovat a objednatelům předat stavbu „Bytový dům“ dle zadávací dokumentace předané objednatelem v podobě a v rozsahu realizační dokumentace (dále jen projekt), která je přílohou této smlouvy.

Předmětem plnění je kompletní realizace stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a provedení veškerých dalších činností dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem podrobně a detailně seznámil a že dle jeho odborného úsudku je tento dostatečný a úplný pro kompletní realizaci stavby. Pro případ, že by se v průběhu zhotovování díla objevila potřeba doplnění nebo prohloubení projektu, provede toto zhotovitel na svůj náklad; takové dopracování či rozpracování projektu je pro takový případ považováno za součást předmětu plnění dle této smlouvy.

OTÁZKA č. 2
Jaké jsou konkrétní nedostatky v montáži plynového zařízení a odvodu spalin?

Konkrétní nedostatky v montáži plynového zařízení a odvodu spalin jsou následující:

 1. Pro přívod vzduchu a odvod spalin není použito koaxiální potrubí ø 80/125 podle projektové dokumentace a dokumentace výrobce kotlů
 2. U všech kotlů není instalováno zařízení pro odvod kondenzátu v sestavě stanovené výrobcem
 3. Zařízení pro přívod vzduchu a odvod spalin není použito v originálním provedení výrobce v sestavě certifikované v rámci výkonů podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
 4. U kotlů chybí spodní mřížka (nebyla součástí dodávky kotlů)
 5. Vedení potrubí pro přívod vzduchu a odvod spalin není řádně utěsněno vůči stavební konstrukci, čímž dochází k zatékání vody při deštích v bytech.
OTÁZKA č. 3
Existuje konkrétní nebezpečí z vadné instalace kotlů?

Konkrétní nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví osob v bytech s ohledem na vybavení plynových kotlů bezpečnostními prvky, nehrozí.

Stékající kondenzát, který je agresivní, může poškodit zařízení kotlů a ostatní zařízení v koupelně, kde může dojít ke vzájemnému styku.

Z důvodu chybné montáže kotlů a jejich přívodu vzduchu a odvodu spalin je velmi reálné v případě zjištění přímé souvislosti neuznání záruky ze strany výrobce.

Dalším nezanedbatelným hlediskem je skutečnost, že kondenzát zatékající do kotle může ovlivnit životnost některých součástí.

OTÁZKA č. 4
Další zjištění z předané dokumentace a z místa instalace?

Zjištění z předané dokumentace je součástí otázek č. 1 až 2.

Součástí zjištění na místě bylo posouzení instalace kotle, odvodu spalin a provoz kotle v režimu TUV v 5 bytech podle výběru vlastníka bytového domu.

Ve všech bytech byl v době zjišťování na místě zjištěn problémový start a provoz kotlů.

Špatný, nepravidelný chod kotlů, jak je uvedeno v reklamacích, je s největší pravděpodobností způsoben chybným vyústěním odvodu spalin a vyústěním přívodu vzduchu. Některá vyústění jsou provedena tak, že vyústění přívodu vzduchu nasává spaliny – viz např. obr. 1 a obr. 2. Na obr. 3 je pak znázorněn celkový pohled na konstrukci šachty s vyústěním odvodů spalin.

Obr. 1 Pohled na provedení vyústění – v pozadí vyšší vyústění nasává spaliny od dvou před ním vyústěných odvodů
Obr. 1 Pohled na provedení vyústění – v pozadí vyšší vyústění nasává spaliny od dvou před ním vyústěných odvodů
Obr. 2 Pohled na provedené vyústění – střední vyšší vyústění nasává spaliny od levého a pravého vyústění
Obr. 2 Pohled na provedené vyústění – střední vyšší vyústění nasává spaliny od levého a pravého vyústění
Obr. 3 Celkový pohled na konstrukci šachty s vyústěním odvodů spalin
Obr. 3 Celkový pohled na konstrukci šachty s vyústěním odvodů spalin

OTÁZKA č. 5
Mohly být kotle v tomto stavu s tímto technickým řešením uvedeny do provozu?

Kotle v uvedeném stavu, který je v rozporu s projektovou dokumentací a dokumentací výrobce kotle, nesměly být uvedeny do provozu.

Na uvedenou instalaci neměla být vystavena výchozí revizní zpráva v souladu s vyhl. 85/1978 Sb. podle § 6 odst. 1 a zařízení nemělo být uvedeno do provozu, pokud nebyly odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu podle § 6 odst. 2 citovaného předpisu.

Stejně tak neměly být vystaveny posudky spalinových cest, které rovněž v rámci výkonu činnosti neposoudily skutečný stav spalinových cest, nevzaly v úvahu požadavky projektové dokumentace a dokumentace výrobce kotlů a obsahují nesprávné údaje o skutečném stavu zařízení.

OTÁZKA č. 6
Je stávající stav instalace plyn. zařízení v souladu se závěry technika při uvedení do provozu?

Uvedený stav instalace kotlů, který je v rozporu s projektovou dokumentací a dokumentací výrobce kotlů Vaillant, byl chybně posouzen v rámci činností pro vydání dokladů pro uvedení do provozu:

 1. Zpracovatele výchozích revizních zpráv
 2. Zpracovatele posudku spalinových cest

Při hodnocení zařízení v provozu jsou naprosto správně hodnoceny skutečnosti v dokumentech:

 1. Výrobce kotle
 2. Servisní organizace
OTÁZKA č. 7
Co bylo konkrétně porušeno při uvádění plyn. kotlů do provozu? Jaké normy?

Při uvedení do provozu uvedeného zařízení tj. plynových kotlů v prostorách bytového domu byly porušeny následující předpisy:

 1. Zákon 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků – § 47
 2. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků – § 6
 3. TPG 704 01
 4. ČSN 73 4210
OTÁZKA č. 8
Vyhovuje zpracovaný projekt v rozsahu instalace plynových kotlů a odvodu spalin v době výstavby objektu?

Zpracovaná projektová dokumentace byla dostatečná pro bezchybné provedení instalace plynových kotlů v místě instalace tj. bytového domu.

Návrh řešení

Obr. 4 Výsledné provedené řešení, které odstranilo problémy odvodu spalin a sání spalovacího vzduchu
Obr. 4 Výsledné provedené řešení, které odstranilo problémy odvodu spalin a sání spalovacího vzduchu

K zajištění bezpečného a bezporuchového řešení situace provozu kotlů bylo navrženo řešení, které bude mít co nejmenší dopad na již provozované byty a bude soustředěno do jednoho místa na provádění stavebních prací.

K tomu účelu bylo navrženo řešení podle obr. 4, kdy bylo v místě vyvedení spalinové cesty zaslepeno sání vzduchu (pozice 6) a vlastní sání vzduchu bylo umístěno do prostoru šachty v místě větracích žaluzií. Vlastní provedení spočívalo v přerušení a vyříznutí části trubky přívodu vzduchu, kdy na místo vyříznuté části trubky byla nanýtována mřížka z tahokovu, která zajišťovala spolehlivý přívod spalovacího vzduchu.

Závěr

Uvedený případ prokázal, jak je nutné dodržovat řešení uvedené v projektové dokumentaci společně s požadavky výrobce na instalaci zařízení podle Návodu k instalaci a užívání.

Dále případ ukázal na nedůslednost kontrolních úkonů při následujících činnostech:

 1. Montáž zařízení
 2. Provedení výchozí revize plynového zařízení
 3. Provedení revize a kontroly spalinové cesty, kterou v daném případě není nutno podle platných předpisů vůbec provádět, neboť odvod spalin není zaústěn do komínového průduchu, a tudíž nenaplňuje požadavek na spalinovou cestu podle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., neboť podle § 1 je spalinovou cestou jen kouřovod a komín.
English Synopsis
Results of the investigation of certain events on the gas and associated facilities – Part 3

Taking into account the experience and results of the investigation of certain events on the gas and associated facilities (fire, explosion, poisoning, fumes, prohibited manipulation, etc.) from the perspective of a forensic expert we have prepared material, which will be published on the continuation. Contents of this material is based on real cases. Material according to the extent of individual reported cases includes:

 • A brief description of the event
 • Principles of the investigation
 • The findings at the crime scene
 • Issues to be solved
 • Findings and conclusions on the issues
 • Measurements taken on the spot
 • Results of expertise
 • Conclusions

The purpose of the material is to highlight the potential risks when designing, installing, testing, inspecting, maintening and operating of gas and associated equipment and also to identify possible breaches of regulations and procedures in everyday practice.

Individual cases are accompanied by photographs, measurements and in some cases by used calculations.

The material will be regularly complemented by other practical cases.

 
 
Reklama