Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních – 9. a 10. část

S ohledem na zkušenosti a výsledky šetření některých událostí na plynových a souvisejících zařízeních (požáry, výbuchy, otravy spalinami, zakázané manipulace apod.) z pohledu soudního znalce jsme připravili materiál, který bude zveřejňován na pokračování. Obsahem uvedeného materiálu jsou informace o skutečných případech, ke kterým v praxi došlo.

Materiál podle rozsahu jednotlivých uváděných případů obsahuje:

 • Stručný popis události
 • Zásady pro provedení šetření
 • Zjištění na místě činu
 • Otázky k řešení problematiky
 • Zjištění a závěry k otázkám
 • Měření provedená na místě
 • Výsledky provedené expertízy
 • Závěry

Jednotlivé případy jsou doplněny fotodokumentací, měřeními a v některých případech použitými výpočty.

Smyslem je upozornit na možná rizika při projektování, montáži, zkoušení, revizích, servisu a provozu plynových a souvisejících zařízení a současně identifikovat možná porušení předpisů a postupů v běžné každodenní praxi. Materiál obsahuje následující případy:

 • Případ I. – Šetření příčin smrtelné otravy 3 osob ze spalin plynového kotle v obytném domě
 • Případ II. – Řešení problematiky možného výbuchu zemního plynu po jeho úniku z vařidlových hořáků v obytném domě
 • Případ III. – Řešení problémů při provozu turbokotlů při chybném provedení odvodu spalin
 • Případ IV. – Řešení problematiky úniku plynu v obytném domě
 • Případ V. – Propálení plynového potrubí v důsledku zahoření kabelů v zemi s následným únikem plynu a jeho výbuchem
 • Případ VI. – Únik plynu při nedovolené kontrole těsnosti
 • Případ VII. – Šetření příčin výbuchu plynu v obytném domě
 • Případ VIII. – Požár plynové smažící pánve RM GASTRO s.r.o. model BR80-98G
 • Případ IX. – Zásah do plynového zařízení – Nedovolený odběr plynu
 • Případ X. – Provádění zásahu na potrubí pod tlakem pomocí bezúnikové technologie
 • Případ XI. – Nedovolená manipulace s armaturou s následným únikem plynu
 • Případ XII. – Nedovolené ukončení potrubí při přerušení prací
 • Případ XIII. – Únik plynu z výfukového potrubí
 • Případ XIV. – Únik plynu v dutých prostorech

Materiál bude průběžně doplňován dalšími případy z praxe.

Případ IX. Zásah do plynového zařízení – Nedovolený odběr plynu

Stručný popis události

V období od 10. 11. 2011 do 30. 6. 2012 v druhém nadzemním podlaží obytného a obývaného domu provedl bez souhlasu a vědomí dodavatele plynu neoprávněné připojení k plynoměru, a to za užití části zahradní hadice, kterou připojil na uzávěr výše uvedeného plynoměru, čímž způsobil poškozené plynárenské společnosti škodu v celkové výši 11 321,– Kč. Ze strany pracovníků plynárenské společnosti byl při odpojení uvedeného neoprávněného připojení zjištěn únik plynu v rozmezí 0,2–0,4 procenta.

Zásady pro provedení šetření

Pro provedení šetření byl stanoven následující postup:

 1. posoudit na místě stav instalace
 2. posoudit rizika vyplývající ze zakázané manipulace s plynovým zařízením
 3. provést posouzení zda by mohlo tímto neodborným připojením, při zjištěné hodnotě úniku plynu v rozmezí 0,2–0,4 procenta (obj.), dojít k nebezpečí výbuchu, požáru, či jinému ohrožení zdraví či majetku.

Zjištění na místě činu

Připojení zahradní hadice k rozvodu plynu je v příkrém rozporu s technickými a bezpečnostními předpisy platnými pro rozvod plynu v budovách. Velice riziková byla zejména vlastní manipulace na rozvodném zařízení, která souvisela s demontáží plynoměru a montáží hadice.

Zahradní hadice nesplňuje požadavky na požární bezpečnost, není znám skutečný stav uvedené hadice. Materiál hadice (plast) podléhá stárnutí a degradaci vlivem UV záření, kterému mohla být v minulosti vystavena.

Naměřená koncentrace 0,2 až 0,4 % obj. je sice v hodnotě cca 10 % spodní meze výbušnosti, byla však měřena již v otevřeném prostoru skříně. V uzavřeném prostoru skříně tak mohla tato koncentrace uniklého plynu snadno dosáhnout hodnoty meze výbušnosti zemního plynu se vzduchem tj. 4,4 až 15 % obj.

Obecně je třeba konstatovat, že manipulace s plynovým zařízením, které může být spojeno s únikem plynu, jsou situacemi z hlediska možného nahromadění uniklého plynu a vytvoření výbušné směsi se vzduchem závislé na řadě podmínek:

 1. velikost úniku z poškozeného místa provozovaného plynovodu
 2. podmínky větrání prostoru
 3. velikost prostoru, kde dochází k uniku plynu
 4. přítomnost zdrojů iniciace (lednička, spínač světelného okruhu, el. spotřebiče, otevřený oheň, telefon, zvonek apod.)
 5. doba úniku plynu

Pokud by nebylo zajištěno větrání prostoru lze podle naplnění ostatních podmínek podle bodů a) až e) očekávat v reálném čase naplnění podmínek pro výbuch plynu v prostoru s fatálními následky. Výbuch v uvedených podmínkách by měl za následek od statického poškození objektu až po jeho zhroucení. V minulosti došlo k některým výbuchům plynu v objektu s velmi tragickými následky např. výbuch plynu v Brně Tržní ulici, výbuch plynu v objektu Arbesovo nám. Praha 5.

V daném případě byl únik plynu včas zjištěn, takže nemohlo dojít k nahromadění výbušné směsi, která by mohla být iniciována jakýmkoliv zdrojem, neboť prostory objektu jako jsou chodby, byty apod. umožňují v normálních podmínkách použití kromě výše uvedených zdrojů iniciace i otevřeného ohně.

Při prohlubování velikosti unikajícího plynu, došlo by s největší pravděpodobností k dosažení meze výbušnosti, vytvoření výbušné směsi zemního plynu se vzduchem a následně k iniciaci některým ze zdrojů podle bodu d), který je v uvedených prostorách prakticky stále k dispozici.

Výše škody by byla odvislá od konkrétního poškození objektu a byla by vyčíslena podle skutečnosti.

Z hlediska poškození zdraví a životů lze konstatovat, že v případech výbuchů plynů a následného požáru by došlo k vysokým ztrátám na životech a těžkým zraněním. Počet poškozených by byl úměrný době výbuchu podle počtu obsazení objektu osobami.

Obr. 1 Celkový pohled na plynovou instalaci s provedeným nedovoleným zásahem
Obr. 1 Celkový pohled na plynovou instalaci s provedeným nedovoleným zásahem
Obr. 2 Detailní pohled na místo provedení připojení zahradní plastové hadice
Obr. 2 Detailní pohled na místo provedení připojení zahradní plastové hadice
Obr. 3 Pohled na místo se zjištěným únikem plynu
Obr. 3 Pohled na místo se zjištěným únikem plynu

Případ X. Provádění zásahu na potrubí pod tlakem pomocí bezúnikové technologie

Zjištění na místě činu

Dne 22. 8. 2006 ve 13:51 hodin došlo ve výkopu mezi obytnými objekty k úniku plynu a následnému požáru, při kterém došlo k poranění 3 pracovníků montážní firmy. Pracovníci firmy prováděli odpojení a zaslepení vstupního a výstupního potrubí středotlaké regulační stanice zemního plynu s využitím uzavíracího systému H-A-S DVA 2000, výrobce H-A-S GmbH Speyer, Spolková republika Německo.

Stručný popis události

Pro provádění prací byl vypracován technologický postup prací. Zpracovaný technologický postup má řadu nedostatků. Nestanoví přesné předpisy a dokumenty, podle kterých má být postupováno. Obecně lze konstatovat, že úroveň vypracovaného technologického postupu nesplňuje požadavky stanovené TPG 905 01, TPG 702 06 a NV č. 406/2004 Sb., jeho úroveň tak nezajistila nezbytné předpoklady pro bezchybné, bezpečné a spolehlivé provádění prací.

Nedostatky Technologického postupu na akci ODPOJENÍ a ZASLEPENÍ VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO POTRUBÍ U STL RS

 1. V technologickém postupu není řádná specifikace hodnot, údajů a jednotlivých míst a prací určených pro práce na středotlakém a nízkotlakém potrubí. Zcela chybí jasná specifikace prací ve vztahu ke konkrétnímu druhu potrubí STL a NTL a zejména též stanovení prací ve vztahu ke konkrétním osobám.
 2. V části technologického postupu POMŮCKY chybí přesná specifikace použitých zařízení, např. detekční přístroj, nářadí montéra a další.
 3. Část PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VLASTNÍ PRÁCE je zpracována zcela nedostatečně, je nekonkrétní, nejsou dostatečně stanoveny jednotlivé etapy prací, kritéria, hodnoty tlaků pro práci balonovacích souprav, přesný postup prací apod.
 4. Část BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ je opět zpracována bez konkrétních opatření, např. zcela nekonkrétní určení ochranných pomůcek. V otázce dodržování platných bezpečnostních předpisů jsou stanovena „Pravidla o ochraně zdraví při práci v plynárenství“, která jsou již od roku 1999 neplatná!!!
 5. Z podpisových listů pracovníků, kteří byli prokazatelně seznámeni s technologickým postupem, nelze jednoznačně dovodit, že tento podpisový arch se týká této konkrétní akce, chybí datum seznámení.
 6. V technologickém postupu chybí Příloha 1 situace místa prací a Příloha 2 fotografie stávajícího stavu
 7. Z technologického postupu není zřejmé konkrétní provádění montážních, svářečských a balonovacích prací určenými pracovníky na této akci.

Příčina události

Obr. 4 Pohled na částečně demontovanou soupravu – věcná stopa č. 5
Obr. 4 Pohled na částečně demontovanou soupravu – věcná stopa č. 5

Základní příčinou úniku plynu bylo prasknutí uzavíracího pryžového tělesa označení HAS K1 29.04.01, věcná stopa č. 6, demontáž hadice na odvod plynu a předčasná demontáž uzavírací soupravy H-A-S DVA 2000 (věcná stopa č. 5), která po prasknutí uzavíracího tělesa na částečně demontované sousední soupravě umožnila únik plynu z hrdla na potrubí.

Demontáž hadice je potvrzena v úředním záznamu o podaném vysvětlení jednoho z pracovníků. Částečnou demontáž uzavírací soupravy dokládá Protokol o ohledání místa činu. Příčinou požáru pak byla iniciace unikajícího zemního plynu z STL potrubí z místa částečně a předčasně demontované soupravy – (věcná stopa č. 5) v důsledku prováděných svářečských prací při dokončování svaru na NTL potrubí. Je naprosto nepřijatelné provádět demontáž soupravy bez vytažení uzavíracího tělesa a uzátkování hrdla s provedením kontroly těsnosti, které spolehlivě zajistí příslušné místo proti úniku plynu.

Zásadním nedostatkem přitom bylo provádění demontážních prací na zařízení instalovaném na STL plynovodu za současného provádění svářečských prací na NTL potrubí.

Právě popis těchto zásadních bezpečnostních kroků a příslušných opatření je zcela opomenut v technologickém postupu, který musí být zpracován na konkrétní místo a situaci prováděných prací.

Posouzení věcné stopy č. 5

Známky po intenzivním vnějším působení ohně. Vnitřní součásti manometru v horní části silně nataveny. Balon označení HAS K1 31.04.01 byl v horní části u kovové objímky utaven po tepelném působení ohně. Uvedené skutečnosti dokumentují obr. 4, 5, 6 a 9.

Posouzení věcné stopy č. 6

Známky po intenzivním vnějším působení ohně. Bajonetový uzávěr pro připojení tepelně ožehnut. Vnitřek manometru v horní části nataven jen z části v tenkých kovových částech.

Obr. 5 Celkový pohled na uzavírací soupravu H-A-S DVA 2000, vlevo věcná stopa č. 5, vpravo věcná stopa č. 6
Obr. 5 Celkový pohled na uzavírací soupravu H-A-S DVA 2000, vlevo věcná stopa č. 5, vpravo věcná stopa č. 6
Obr. 6 Detailní pohled na spodní část DVA 2000, věcná stopa č. 5
Obr. 6 Detailní pohled na spodní část DVA 2000, věcná stopa č. 5

Obr. 7 Celkový pohled na uzavírací těleso DVA 2000 s viditelnými stopami po tepelném působení na pryžovou část tělesa, které je upálené těsně pod kovovou objímkou
Obr. 7 Celkový pohled na uzavírací těleso DVA 2000 s viditelnými stopami po tepelném působení na pryžovou část tělesa, které je upálené těsně pod kovovou objímkou
Obr. 8 Pohled na odkrytou část trhliny v uzavíracím tělese – věcná stopa č. 6
Obr. 8 Pohled na odkrytou část trhliny v uzavíracím tělese – věcná stopa č. 6

Obr. 9 Detail kovové objímky uzavíracího tělesa DVA 2000 s vyraženým datem výroby 29.04.01 – věcná stopa č. 6
Obr. 9 Detail kovové objímky uzavíracího tělesa DVA 2000 s vyraženým datem výroby 29.04.01 – věcná stopa č. 6
 

Při balonovacích pracích byla v rozporu s podmínkami výrobce použita uzavírací pryžová tělesa DVA 2000 s prošlou životností.

U věcné stopy č. 5 bylo použití možné nejpozději do 31. 4. 2003
U věcné stopy č. 6 bylo použití možné nejpozději do 29. 4. 2003

Další díl toho seriálu článků bude zveřejněn opět ve středu, za 14 dnů.

English Synopsis
Results of the investigation of certain events on the gas and associated facilities – Part 6

Taking into account the experience and results of the investigation of certain events on the gas and associated facilities (fire, explosion, poisoning, fumes, prohibited manipulation, etc.) from the perspective of a forensic expert we have prepared material, which will be published on the continuation. Contents of this material is based on real cases. Material according to the extent of individual reported cases includes:

 • A brief description of the event
 • Principles of the investigation
 • The findings at the crime scene
 • Issues to be solved
 • Findings and conclusions on the issues
 • Measurements taken on the spot
 • Results of expertise
 • Conclusions

The purpose of the material is to highlight the potential risks when designing, installing, testing, inspecting, maintening and operating of gas and associated equipment and also to identify possible breaches of regulations and procedures in everyday practice.

Individual cases are accompanied by photographs, measurements and in some cases by used calculations.

The material will be regularly complemented by other practical cases.

 
 
Reklama