Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled trhu plynových kotlů do 50 kW, 2017 – 2019, díl 2. – Ceny plynu, počty kotlů

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO zpracovalo souhrnný materiál popisující uplatnění plynových kotlů do 50 kW v domácnostech. V tomto článku je uveden vývoj cen plynu a následně počty dodávek plynových kotlů podle kategorií členění na konvenční a kondenzační aj.

Pozn. redakce:
V článku použité číslování obrázků a tabulek je v souladu s komplexním materiálem MPO. Případně vynechané číslo tedy není chybou!

Vývoj ceny zemního plynu pro domácnosti

Průměrná cena zemního plynu pro domácnosti ke konci roku dle metodiky Eurostat v Kč/kWh zahrnuje všechny daně a odvody. Koncoví uživatelé jsou charakterizováni následujícími ročními spotřebními pásmy:

  • Pásmo D1 (malé): roční spotřeba pod 20 GJ/530 m3/5 550 kWh
  • Pásmo D2 (střední): roční spotřeba mezi 20 a 200 GJ
  • Pásmo D3 (velké): roční spotřeba nad 200 GJ/ 5 260 m3/55 530 kWh
Kč/KWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D1 1,49 1,87 1,82 1,97 2,35 2,38 2,37 2,38 2,46 2,44 2,56 2,72 2,87
D2 0,99 1,31 1,22 1,28 1,48 1,66 1,51 1,55 1,58 1,52 1,47 1,47 1,51
D3 0,97 1,31 1,19 1,22 1,40 1,61 1,48 1,47 1,48 1,41 1,35 1,35 1,37

Tabulka 10 Celková cena zemního plynu Kč/kWh (Včetně všech daní a odvodů) (Zdroj: ČSÚ, Eurostat)

Obrázek 8 Celková cena zemního plynu Kč/kWh (včetně všech daní a odvodů) (Zdroj: EU)
Obrázek 8 Celková cena zemního plynu Kč/kWh (včetně všech daní a odvodů) (Zdroj: EU)
Obrázek 9 Průměrná cena zemního plynu v letech 1985–2018 (Zdroj: ČSÚ)
Obrázek 9 Průměrná cena zemního plynu v letech 1985–2018 (Zdroj: ČSÚ)

Jde o průměrné ceny za 1 kWh vypočtené jako vážený aritmetický průměr z průměrných cen jednotlivých standardních odběratelů definovaných velikostí spotřeby a jejich podílu na roční spotřebě.

Roční dodávka plynových kotlů do 50 kW na trh a její rozložení mezi kategoriemi kotlů

Statistiky prodejů plynových kotlů vede APTT od roku 1970. Jedná se o prodeje plynových kotlů českých výrobců (firem se sídlem v ČR). Do poloviny 90. let minulého století tyto prodeje odpovídaly prakticky celkovému počtu plynových kotlů uvedených na trh v ČR. Masivní plynofikace od druhé poloviny 90. let přilákala na český trh množství zahraničních firem, které nebyly a nejsou členy APTT, proto se údaje o prodejích uváděné ve statistikách APTT stále více lišily od údajů o celkovém prodeji.

Statistiku APTT dále v roce 2018 rozpracoval kolektiv autorů (Kvasnička et al., 2018) v článku „Ekologický efekt instalace kondenzačních plynových kotlů“. Analýzou dat souhrnné statistiky APTT a dat získaných od některých velkých dodavatelů na trhu v ČR byl navýšen odhad počtu dodaných plynových kotlů na tuzemský trh a současně bylo odhadnuto procentuální obsazení jednotlivých výkonových rozsahů.

Vzhledem k tomu, že statistiky APTT pokrývají pouze členskou základnu, přistoupilo MPO k vlastnímu statistickému šetření o prodejích plynových kotlů do výkonu 50 kW. Toto statistické šetření bylo v rámci státní statistické služby provedeno poprvé a to u všech nám známých dovozních a výrobních firem.

2017 2018 2019
Konvenční pro vytápění závěsný 1 087 790 347
Konvenční pro vytápění stacionární 0 1 0
Konvenční kombinovaný závěsný 4 242 2 104 894
Konvenční kombinovaný stacionární 1 449 1 015 1 045
Kondenzační pro vytápění závěsný 41 457 43 886 48 103
Kondenzační pro vytápění stacionární 790 832 990
Kondenzační kombinovaný závěsný 27 323 31 600 32 443
Kondenzační kombinovaný stacionární 218 191 203
Ostatní 12 9 12
Celkem 76 578 80 428 84 037

Tabulka 16 Dodávka plynových kotlů (Zdroj: MPO)

2017 2018 2019
Konvenční kotle 6 777 9 % 3 909 5 % 2 286 3 %
Kondenzační kotle 69 788 91 % 76 509 95 % 81 739 97 %
Celkem 76 565 80 418 84 026

Tabulka 17 Počty konvenčních vs. kondenzačních kotlů (Zdroj: MPO)

Obrázek 11 Počty kotlů konvenčních vs. kotlů kondenzačních
Obrázek 11 Počty kotlů konvenčních vs. kotlů kondenzačních
2017 2018 2019
Kotle jen pro vytápění 43 334 57 % 45 509 57 % 49 440 59 %
Kotle kombinované 33 231 43 % 34 909 43 % 34 585 41 %

Tabulka 18 Počty kotlů určených pouze k vytápění vs. kotlů kombinovaných (Zdroj: MPO) 3/

Obrázek 12 Počty kotlů jen pro vytápění vs. kotle kombinované
Obrázek 12 Počty kotlů jen pro vytápění vs. kotle kombinované
2017 2018 2019
Kotle závěsné 74 108 97 % 78 379 97 % 81 788 97 %
Kotle stacionární 2 457 3 % 2 039 3 % 2 238 3 %

Tabulka 19 Počty kotlů závěsných vs. kotlů stacionárních (Zdroj: MPO)

Obrázek 13 Počty kotlů závěsných vs. kotlů stacionárních
Obrázek 13 Počty kotlů závěsných vs. kotlů stacionárních
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hlavní palivo zemní plyn bez doplňkových paliv 61,9 % 54,8 % 51,8 % 51,3 % 50,6 % 51,6 % 50,9 % 53,1 % 55,2 %
Hlavní palivo zemní plyn, doplňkové palivo dřevo, dřevěné brikety a ostatní biomasa 36,6 % 43,1 % 45,6 % 45,2 % 45,6 % 43,6 % 43,9 % 42,2 % 41,1 %
Hlavní palivo zemní plyn, doplňkové palivo uhlí (hnědé, černé, brikety, koks) 0,3 % 0,5 % 0,6 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 2,3 % 1,8 % 1,1 %
Hlavní palivo zemní plyn, doplňkové palivo dřevěné a rostlinné pelety 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 0,9 %
Hlavní palivo zemní plyn a ostatní doplňková paliva a energie 1,1 % 1,3 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,7 %

Tabulka 23 Podíl kombinací paliv a energií v bytech v rodinných domech (RD) s hlavním vytápění zemním plynem v letech 2010–2018 (Zdroj: ČSÚ)

Shrnutí

  • V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 84 tisíc plynových kotlů do výkonu 50 kW určených k vytápění a ohřevu teplé vody. Z toho bylo 82 tisíc (97 %) kotlů kondenzačních a 2 tisíce kotlů konvenčních (3 %).
  • Kombinovaných kotlů bylo v roce 2019 dodáno 35 tisíc (41 %), kotlů pouze pro vytápění 49 tisíc (59 %).
  • Závěsných kotlů bylo v roce 2019 dodáno 82 tisíc (97 %), stacionárních 2 tisíce (3 %).

Kompletní analýza Plynové kotle byla zveřejněna na webu MPO.

3/ Pozn.red.: Údaje o počtech kotlů pouze k vytápění a kotlů kombinovaných zahrnujících i přípravu teplé vody jsou v letech 2017 až 2019 poměrně stabilní. Rozdíl cca 18 % ve prospěch kotlů jen pro vytápění nemusí být způsoben jen tím, že by tyto kotle nezajišťovaly i teplo pro přípravu teplé vody. Velká část kotlů pouze pro vytápění obsahuje již od výrobce částečnou připravenost na připojení externí přípravy teplé vody v zásobníku (vhodně rozšiřitelnou regulaci aj.). Někteří zákazníci tomuto řešení dávají přednost, neboť jim umožňuje umístit zásobník blíže k odběru teplé vody, než je umístěn kotel, zvolit zásobník od jiného výrobce aj.

 
 
Reklama