Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

O čem jednal 24. sněm APTT

Ve dnech 13. až 14. října proběhl letošní výroční sněm Asociace podniků topenářské techniky. Kromě standardních činností souvisejících se zhodnocením činnosti za uplynulé období proběhla na sněmu diskuze k řadě aktuálních záležitostí.

APTT logo

„APTT sdružující významnou část výrobců tepelné techniky působících na územní České republiky se ze strany státních orgánů stala stále více vyhledávaným subjektem pro konzultaci podmínek určujících podmínky tzv. kotlíkových dotací,“ uvedl na sněmu prezident asociace, Ing. Vladimír Vašica. „Jde nám o to, aby podmínky dalších vln kotlíkových dotací byly pro výrobce zdrojů tepla zařazených do seznamu, ze kterého si zájemci o dotace vybírají, jednoznačné a údaje, na základě kterých jsou zdroje vybírány, byly ověřeny objektivně a nezpochybnitelně a nezávisely jen na dobrozdání výrobce. Nám výrobcům, státním orgánům vypisujícím dotace, ale v konečném důsledku ani těm, kteří o dotace žádají, neprospěje, pokud by bylo možné podmínky zpochybnit. Zvláště proto, že jde o čerpání finančních prostředků, které k nám jdou z rozpočtu Evropské unie. Daří se nám posilovat vědomí, že jsme ti, kteří mají s vývojem, konstrukcí a výrobou největší zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se na vytvoření námi společně prezentovaného názoru podílí členové APTT, kteří jsou však jinak nemilosrdní konkurenti na trhu, je náš názor stále více vnímán státními orgány jako objektivní.“


Významnými zdrojem technických informací je spolupráce s akreditovanou zkušebnou SZÚ Brno. APTT má i svého zástupce v Radě certifikačního orgánu SZÚ. Velmi často se porad představenstva a sněmu APTT zúčastňují odborníci z řad pracovníků SZÚ, kteří informující o novinkách. Aktuální novinkou je získání akreditace pro udělování značky HK Keymark. Značka Keymark je známá z oblasti tepelných solárních zařízení a veřejností je pro svou nekompromisnost a průběžnou nahodilou kontrolu dodržování parametrů výrobků odebíraných z trhu hodnocena velmi vysoko. Podobně bude působit i HP Keymark, která je určena pro oblast tepelných čerpadel (HP = Heat Pump).


Zřejmě nejvíce neuralgickým bodem současnosti jsou nařízené kontroly zdrojů na pevná paliva. Počet OZO (odborně způsobilých osob), tedy osob, které mohou provádět kontroly zdrojů podle Zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší, vedených na Seznamu na stránkách APTT, dosahuje nyní cca 1400. Odhadujeme, že dalších několik stovek osob v seznamu dosud není uvedeno a pak celkový počet osob s proškolením na OZO přesahuje 2000. „Pokud by kontroly pobíhaly plynule a dlouhodobě, tak by o problém nešlo. Bohužel čas na provedení kontrol do konce roku se zkracuje a v žádném případě nelze očekávat, že se vše stihne,“ řekl Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel asociace. „Rozhodně varujeme před prováděním kontrol tzv. jen pro formu, pro získání podepsaného formuláře. S kontrolou je spojena řada povinností, které sice nejsou obsaženy v záznamu o kontrole, ale vyplývají z toho, že kontrolující technik je proškolen, má určitou přesně danou kvalifikaci. Nese tedy odpovědnost za vady, kterých si jako kvalifikovaný odborník měl všimnout a provozovatele kotle měl na ně upozornit a vyzvat k odstranění. Tomu odpovídá i výše pokut, které budou při zjištění podvodu udělovány. Nelze očekávat, že provozovatel kotle bude z jakéhokoliv důvodu solidární s podvodníkem, i když jeho levnější nabídku na provedení kontroly „na dálku“ před vznikem například pojistné události přijal. Seznam kontrolorů kotlů (OZO) proškolených ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, je dostupný na našich webových stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.


APTT jako asociace výrobců spalovacích zdrojů tepla jak biomasy, tak i uhlí, může být částí veřejnosti vnímána jako odpůrce programů podporujících udržení zdravého životního prostředí. „Každý zdroj tepla za sebou zanechává stopu, která negativně ovlivňuje životní prostředí. Musel být vyroben, dopraven na místo provozu, je provozován, bude muset být zlikvidován. Zásadním problémem ke zmenšení této stopy je prostý fakt, že všichni nemají dost peněz k tomu, aby mohli používat nejlepší dostupnou techniku. Probíhající dotační programy sice sníží pořizovací náklady, ale stále zbývají náklady provozní. I přes zvýšení účinnosti zdrojů tepla. Také proto se objevil pojem energetická chudoba. Podle metody používané Evropskou komisí se energetická chudoba týká přibližně 20 % občanů České republiky (například http://energetika.tzb-info.cz/11557-energeticka-chudoba-tema-dneska-1). Čím mají tito lidé vytápět svá obydlí? Proto jsme přesvědčeni, že po určitou dobu, i ze sociálních důvodů, budou pevná paliva včetně uhlí dále tvořit důležitou součást zdrojů tepla. Podmínku na snížení dopadů na životní prostředí vytváříme zlepšováním konstrukce kotlů v souladu s legislativou. Již brzy se také zpřísní podmínky na nabídku pevných paliv na trhu, které jsou obsaženy v novele Zákona na ochranu ovzduší, pokud bude úspěšně dokončen legislativní proces,“ uvedl v rozhovoru pro TZB-info Ing. Vladimír Vašica.