Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prohlášení Asociace podniků topenářské techniky ke stanovisku MŽP

Okolnost, kdy existuje pochybnost o parametrech výrobku dodávaného na český trh a ten je následně prověřen pouze formálně, nikoliv s přezkoušením resp. přeměřením, v zemi výrobce, nepovažujeme za dostačující.

Reakce na tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) ze dne 28.7.2016: Dosavadní výsledky arbitrážního posudku prokázaly, že na seznamu doporučených výrobků pro kotlíkové dotace (SVT) není kotel, který by neplnil podmínky programu.
Členové Asociace podniků topenářské techniky (APTT) se na srpnovém zasedání předsednictva asociace shodli na tomto společném prohlášení:

Asociace podniků topenářské techniky bere dosavadní závěry MŽP na vědomí, nepovažuje však problém za systémově vyřešený a chce spolupracovat na nastavení takových podmínek na trhu, aby se podobné pochybnosti kolem některých výrobků neopakovaly. To je nezbytné pro zajištění ochrany spotřebitele a zajištění instalací takových zařízení, které skutečně zlepšují kvalitu životního prostředí. V neposlední míře je to důležité i pro udržení výroby kotlů a zaměstnanosti v ČR. Výsledky měření Strojírenského zkušebního ústavu v Brně považuje APTT i nadále za směrodatné a nezpochybnitelné.

APTT je připravena spolupracovat

Asociace bude pokračovat v aktivitách směřujících ke zkvalitnění stávajícího systému a zvyšování technické úrovně topenářské techniky instalované v českých domácnostech. Je připravena poskytnout své odborné zázemí a zkušenosti ministerstvu životního prostředí, SFŽP, ministerstvu průmyslu a obchodu i kontrolním státním institucím.

Jak je uvedeno ve zprávě MŽP, k totožnému výrobku existují odlišná posouzení ze 3 akreditovaných zkušeben (dvě zahraniční a jedna česká). Podle vyjádření MŽP ještě dotčený výrobce dodá do konce roku posouzení na černé uhlí, což považujeme za velmi důležité, protože podle záznamu v seznamu výrobků a technologií (SVT) má zkoumaný kotel černé uhlí stanoveno jako preferenční palivo a hnědé uhlí a pelety pouze jako ostatní paliva.

APTT také akceptuje oprávněnou argumentaci MŽP v tom smyslu, že MŽP nemůže hrát roli arbitra mezi akreditovanými zkušebnami.

Od roku 2022 podle platné legislativy nebude možné provozovat (nikoliv pouze pořizovat, jak je tomu dnes) zdroje, které nesplňují 3. třídu podle platných norem. Lze předpokládat, že v té době už také budou nastaveny podmínky pro ověřování tohoto požadavku u nainstalovaných zdrojů. Pokud existuje nyní podezření, že by se na trh dodávaly zdroje, které nesplňují alespoň tento limit, popřípadě v kombinaci požadavků pro případné dotační tituly zaměřené na podporu špičkových technologií a výrobků, považujeme za naprosto nutné, aby byly nastaveny mechanismy, které toto vyloučí a ochrání tak spotřebitele od dalších následných vynucených výměn zařízení, aniž by došlo ke spotřebování jejich očekávané životnosti. Okolnost, kdy existuje pochybnost o parametrech výrobku dodávaného na český trh a ten je následně prověřen pouze formálně, nikoliv s přezkoušením resp. přeměřením, v zemi výrobce, nepovažujeme za dostačující a domníváme se, že by v takové situaci měly hrát rozhodující roli české kontrolní orgány.

APTT vítá snahu o systémové řešení

Proto APTT považuje také snahu MŽP vyvolat podnět k systémovému řešení podobných situací ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, do jehož kompetence ochrana trhu a spotřebitelů primárně patří, za velmi potřebnou a správnou a APTT bude tuto aktivitu podporovat.

Za Asociaci podniků topenářské techniky
Ing. Vladimír Vašica, prezident

O Asociace podniků topenářské techniky (APTT) br /> Asociace podniků topenářské techniky (APTT) od roku 1992 sdružuje výrobce teplovodních kotlů, krbů a topidel na všechny druhy paliv, výrobce otopných těles a výrobce a prodejce měřící a regulační techniky pro vytápění. Jejími členy je většina domácích významných firem z oboru.
Hlavním cílem APTT je hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem zvyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky a dále organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni.


Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...