Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Laboratorní teplotní zkouška – prostup komínu stropní konstrukcí

Projekt v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze byl zaměřen na laboratorní teplotní zkoušku prostupu komínu stropní konstrukcí, konkrétně na měření teplotního pole okolo komínu ve vztahu k riziku požáru, a to ve dvou různých stavebních provedení prostupu.

Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních domů či energeticky úsporných staveb se stává stále aktuálnějším tématem. Jak řešit průchody komínů hořlavými konstrukcemi, izolovanými střešními a stropními konstrukcemi tak, aby byla spalinová cesta funkční a bezpečná, to jsou otázky, které vyvolávají oprávněný zájem u odborné i laické veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost MESSY s.r.o. se dlouhodobě zabývá návrhy i praktickým řešením začleňování komínů do výše uvedených typů staveb, zrodila se v roce 2016 myšlenka provést laboratorní měření, při kterém bude zaznamenáván průběh teplot v místech průchodu komínu izolovanou stropní nebo střešní konstrukcí.

Od počátku projektu byl kladen důraz na profesionální provedení samotného měření i na spolehlivost a objektivnost naměřených hodnot, a proto bylo rozhodnuto uskutečnit tento specializovaný projekt ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. Vedoucím projektu je Bc. Walter Sodomka a odborný dohled nad projektem má Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Projekt se uskutečňuje za podpory a dotace Středočeského inovačního centra.

Akce, která se konala 19. a 20. října 2017, pod záštitou společnosti MESSY s.r.o., Komínové asociace - APOKS a Raab Gruppe, se celkem zúčastnilo 50 odborníků z řad projektantů, zástupců stavebních firem, Hasičského záchranného sboru, kominíků, techniků požární bezpečnosti atd. V průběhu dvoudenního měření byl pro účastníky měření připraven doprovodný program zahrnující přednášky k dané tématice, přítomnost při teplotní zkoušce v požární laboratoři a na závěr i exkurzi po objektu ČVUT UCEEB. Každý z posluchačů obdržel sborník obsahující články k jednotlivým přednáškám společně s dalšími články vztahujícími se k předmětné tématice. Do sborníku přispěl svým článkem o dřevostavbách i předseda Asociace dodavatelů montovaných domů – ADMD, Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Obr. 1 Přednášky
Obr. 1 Přednášky

V úvodu konference vystoupil pan Thomas Mauritz a krátce představil společnost Raab Gruppe.

To, že se v moderních stavbách jeví problematika začleňování komínů, resp. spalinových cest do celkové konstrukce jako jeden z klíčových parametrů, zdůraznil na začátku své přednášky Ing. Waltr Sodomka, soudní znalec z oboru komíny, kominictví a odborný garant projektu. Ve své přednášce dále poukázal, že na komíny jsou kladeny zcela nové a mnohem intenzivnější požadavky, než tomu bylo dříve a v tomto směru je třeba zdůraznit a uvědomit si, že tato problematika se týká obecně všech typů komínů, bez ohledu na druh materiálu, ze kterého je komínová konstrukce vyrobena. Prováděná teplotní zkouška ověřuje zcela konkrétní řešení (konkrétní komín, konkrétní izolace, konkrétní rozměry atd.). Ing. Sodomka rovněž zmínil překážky a nesystémovost týkající se návrhů a provedení spalinových cest z pohledu české legislativy. V závěru své přednášky vysvětlil pravidla, kterými je doporučeno se řídit při návrhu prostupu komínů izolovanou konstrukcí.

Vedoucí projektu, Bc. Walter Sodomka, krátce představil Komínovou asociaci APOKS, jejímž je ředitelem. Podal detailní informace týkající se příprav a průběhu teplotní zkoušky. Vysvětlil, že tento projekt řeší problém prostupu tepla v izolačních materiálech při provozu spalinové cesty a cílem projektu je upozornit na problematické aspekty a navrhnout vhodné řešení, jak komíny do moderních objektů začlenit. Názorně popsal sestavu spalinové cesty a vzorku stropní konstrukce včetně umístění jednotlivých měřících bodů teplot (termočlánků) v komínu, kouřovodu, ve stropní konstrukci a jejich vzdálenosti od povrchu komínu, resp. hořlavých konstrukcí. Během dvou dnů probíhaly dva typy měření. První den zkoušek bylo měření prováděno na sestavě třívrstvého nerezového komínu RAAB DW procházejícího izolovanou stropní konstrukcí, viz obr. 2 a 3, kde je vidět umístění čidel snímajících teplotu v různé vzdálenosti od komína.

Obr. 2 Průchod komínu 1.
Obr. 2 Průchod komínu 1.
Obr. 3 Umístění termočlánků - teplotních čidel
Obr. 3 Umístění termočlánků - teplotních čidel

Druhý den byl třívrstvý nerezový komín RAAB DW umístěn v izolační šachtě SAVE ENERGY 50, viz obr. 4.

Pro objektivitu měření a nutnou stabilizaci teplot spalin se napojená kamna vytápěla propanovým pískovým hořákem s elektronicky řízeným výkonem (cca 5 až 15 kW), viz obr. 5. Měřicí zařízení poskytovalo i průběžné výsledky z měření.

Obr. 4 Průchod komínu + šachta SAVE ENERGY 50
Obr. 4 Průchod komínu + šachta SAVE ENERGY 50
Obr. 5 Napojená kamna - topení pomocí PB pískového hořáku
Obr. 5 Napojená kamna - topení pomocí PB pískového hořáku

Po ukončení odborných přednášek se přítomní odborníci mohli podívat přímo do požární laboratoře ČVUT UCEEB, kde probíhala teplotní zkouška na spalinové cestě. Ta byla složena z třívrstvého nerezového komínu RAAB DW o vnitřním průměru 150 mm, zapojeného ocelovým kouřovodem do krbových kamen od společnosti Romotop. Komín procházel vzorkem izolované střešní konstrukce, ve které byl připevněn dřevěný hranol ve vzdálenosti 75 mm od vnějšího povrchu komínu. Povrchová teplota hranolu byla měřena dvěma termočlánky. Při pátečním měření byla do vzorku stropní konstrukce přidána izolační šachta SAVE ENERGY 50, kterou procházel komín RAAB DW.

Na závěr vystoupili Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. a Ing. Marek Pokorný, Ph.D., kteří prezentovali základní informace týkající se Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Exkurze centrem zahrnující i celou řadu zajímavých laboratoří, byla doplněna kvalitní, odbornou a poutavou komentovanou prohlídkou.

Zúčastnění se shodli, že tento projekt má velký přínos. Současně vznikly další otázky a témata, a proto je potřeba v této činnosti pokračovat, jak shrnul v závěru svého vystoupení vedoucí projektu Bc. Walter Sodomka

Raab Gruppe

Německá společnost Raab Gruppe, která je předním evropským výrobcem nerezových komínů RAAB, komínových doplňků Kutzner+Weber a teplovodních výměníků NET. Společnost Raab Gruppe začala dodávat nerezové komíny a další produkty na český trh v roce 2015 prostřednictvím výhradního dovozce, firmy MESSY s.r.o. Skupina Raab Gruppe se stala hlavním partnerem projektu a pro účely teplotní zkoušky poskytla několik vzorků třívrstvých nerezových komínů RAAB, typu DW-T600N1DV3L50050G60.

 
 
Reklama