Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Odpojování plynových kotlů podle koncentrace oxidu uhelnatého v místnosti

Od 1. října 2017 je účinná změna normy Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž. Nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou. Toto ustanovení vyvolává otázky, proč bylo do normy přidáno a jak se s ním vypořádat.


© Fotolia.com

Od 1. října 2017 je účinná změna normy Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž, viz například článek Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017). Tato změna nahrazuje změnu ČSN 06 0310/Z1 ze září 2015. Nově je součástí normy, mimo jiné, upravené ustanovení týkající se instalace zařízení, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při konkrétních situacích vyjmenovaných v textu, požadovaným vybavením kotelen (dříve se požadovalo pro zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 24 kW – u menších zařízení se toto zařízení doporučovalo). Nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou. Toto ustanovení vyvolává otázky, proč bylo do normy přidáno a jak se s ním vypořádat. Požádal jsem proto Český plynárenský svaz, zda by pro TZB-info mohl zpracovat své stanovisko ke uvedené změně. Stanovisko České plynárenského svaz nelze chápat jako právně závazný dokument. Ovšem ve smyslu zásady používat metody odpovídající správné praxi a na technické úrovni, které je běžně dostupná, plní důležitou podpůrnou informační roli. Minimálně v tom, že je veřejně prezentováno a nikdo se nerespektováním doporučení v něm uvedených nemůže vyvinit, pokud by svým jednáním způsobil škodu.

V průvodním dopise ke stanovisku bylo uvedeno: „ČPS není Centrem technické normalizace, které má tuto oblast/tuto normu ve své kompetenci, nicméně na nejbližším jednání TNK 93 bude náš zástupce tuto problematiku diskutovat s cílem, pokusit se danou problematiku vyjasnit a požádá o zpracování výkladu tohoto problému.“

Stanovisko ČPS k odpojování plynových kotlů podle koncentrace oxidu uhelnatého v místnosti

1.Obecně

V čl. 6.6.6 Změny 2 ČSN 06 0310 je uvedeno:
Ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW musí být přiřazena následující zařízení, která jednak signalizují poruchu, jednak odstaví kotle z provozu při:
a) výskytu CO v prostoru nad přípustnou koncentraci1);
b) překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné a ohřívané látky2);
c) podkročení nejnižší přípustné hladiny vody v kotli umístěném v horní části soustavy.
Po odstavení kotlů z provozu se opětovné uvedení do provozu provede až vědomým zásahem obsluhy.
Signál o poruchových stavech může být společný a musí být okamžitě předáván obsluze nebo dozoru.

Odkaz 1) pod čarou zní:
U zdrojů tepla na pevná paliva o výkonu 10 kW až 50 kW, ve kterých je zabudován a provozován teplovodní výměník tepla napojený na teplovodní tepelnou soustavu, se instaluje snímač koncentrace CO do prostoru, kde je osazen zdroj tepla. Snímač se napojuje na signalizační zařízení umístěné před vstupem do tohoto prostoru.

V rámci konzultace nám zpracovatel této Změny 2 normy sdělil, že povinnost umístění detektorů CO u spotřebičů v provedení B do 50 kW bylo v připomínkovém řízení důrazně požadováno Ministerstvem zdravotnictví. S ohledem na časté případy otrav při provozu spotřebiče v provedení B většina připomínkujících požadovala tuto povinnost, která již platí pro všechny typy kotelen, rozšířit i pro spotřebiče do 50 kW. Před vydáním této Změny 2 zastával ČPS názor, že instalace detektorů by měla být pouze doporučována, a to v případech, kde není např. zajištěno bezpečné a dostatečné větrání a výměna vzduchu (např. u některých bytů v bytových domech). Umístění spotřebiče v provedení B do 50 kW, např. ve sklepě rodinného domku se zajištěním trvalého větrání (např. otevřením sklepního okna), postrádá požadavek instalace detektoru CO na účelnosti. Nicméně i v tomto případě, pro splnění požadavků Změny 2 ČSN 06 0310, je možno zvýšit bezpečnost provozu např. instalací detektoru CO ve směru možného průniku spalin do obývacích místností rodinného domku.

2.Konkrétně

Od 9/2017 podle čl. 6.6.6 Změny 2 ČSN 06 0310 musí být ke kotlům i do 50 kW přiřazena zařízení signalizující poruchu a odstavující kotel z provozu např. při výskytu CO v prostorech nad přípustnou koncentraci. Protože plynové spotřebiče, resp. kotle se vyrábějí podle výrobkových evropských norem a zmiňovaná ČSN 06 0310 je normou pro projektování a montáž tepelných soustav, resp. pro instalaci, nedá se předpokládat, že předmětné zabezpečovací zařízení výskytu CO bude součástí těchto kotlů. Proto umístění a způsob instalace zabezpečovacího zařízení výskytu CO musí být navržen v projektu podle specifických podmínek tepelné soustavy.

Zásadní problematika je v provázanosti detektorů CO se spotřebiči v provedení B. Detektory či snímače CO musí být v tomto případě více sofistikovanější než jsou běžné autonomní detektory (indikující CO se zvukovou a akustickou signalizací – bez výstupu odstavující spotřebič z provozu). Pro detekci CO, podle ČSN EN 50292 ed. 2, ČSN EN 60079-29-2, ČSN EN 50244 ed. 2 a přiměřeně podle TPG 938 01, je nutné použít detektory či detekční systémy typu A, neboť detekční systémy typu B nesplňují požadavky ČSN 06 0310.

3.Závěr

Nejjednodušší a nejběžnější instalace detekčního systému typu A s provázaností na plynový spotřebič, resp. kotel, je instalace detektoru či snímače na přívodu elektrické energie, kde v případě detekce nepřípustné koncentrace CO el. stykač či relé odpojí kotel od přívodu elektrické energie. Detekční systém lze navrhovat podle ČSN EN 50292 ed. 2, ČSN EN 60079-29-2, ČSN EN 50244 ed. 2 a přiměřeně podle TPG 938 01.

Nicméně v praxi existují názory, že ČSN 06 0310 i její Změna 2 je v rozporu s ČSN EN 12828+A1 a technická řešení navržená v tomto stanovisku v předchozím bodě 2, jsou nadbytečná. K tomuto tvrzení nasvědčuje poněkud neobratná formulace zpracovatelů ČSN 06 0310, uvedená v předmětu normy, citujeme: „Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12828.“ Pokud by v předmětu ČSN 06 0310 bylo uvedeno, např.: „Tato norma se používá společně s ČSN EN 12828 a její požadavky dále doplňuje" nebylo by pochybu, že ČSN 06 0310 plní funkci doplňkové/zbytkové normy a všechny její požadavky by musely být plněny. Takto však mohou vznikat u ČSN 06 0310 pochybnosti, zda platí pro navrhování a instalaci teplovodní tepelné soustavy.

Při návrhu teplovodní soustavy v budovách doporučujeme projektantům postupovat podle ČSN EN 12828+A1 a ČSN 06 0310, Změny 2, která podle našeho názoru doplňuje požadavky stanovené v této evropské normě, nebo lze předmětnou problematiku konzultovat s odborníky topenářského oboru, kteří se sdružují v CTI případně ČSTZ.

Doplněk redaktora:

Skutečnost, že se v současné době zájem provozovatelů plynových kotlů razantním způsobem přiklání k přechodu na kondenzační kotle, které jsou typu C, tedy uzavřené vůči prostředí v místnosti jak z hlediska nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do kotle, tak z hlediska odvodu spalin spalinovou cestou do venkovního prostředí, je příslibem, že otrav oxidem uhelnatým bude ubývat, bude jim technicky zabráněno i bez doplňkových opatření.

Impulsem ke zpracování tohoto článku byl skutečný dotaz od projektanta z praxe. Nejde tedy o imaginární, vymyšlený případ.

Principiálně lze kotel typu C instalovat i jako typ B například tím, že se přívod spalovacího vzduchu ponechá z místnosti. Mohly by to být případy záměn atmosférických kotlů, nebo když předchozí plynový kotel B byl typu turbo, tedy s ventilátorem a spaliny byly z kotle odváděny trubkou o malém průměru, typicky 80 mm a vzduch byl nasáván z místnosti. A to v případech, kdy investor nechce řešit zřízení odvodu spalin a přívodem vzduchu souosým, axiálním, potrubím nebo nechce vyvést samostatný přívod vzduchu například skrz nejbližší fasádu. Nutno však dodat, že takovým řešením si bude velmi škodit, byť bude pravděpodobně na vyšší technické úrovni než předchozí stav. V žádném případě by takové řešení nemělo být nabízeno. Navíc se velmi těžko bude prokazovat, že je ke kotli zajištěn bezproblémový přívod spalovacího vzduchu, pokud bude výpočet proveden skutečně svědomitě a vzaty v potaz těsnost oken i dveří.

Pokud se nemění stejný model kotle za stejný, tak legislativa vždy vyžaduje revizní zprávu spalinových cest. Navíc přechod na kondenzační kotel, který mění vlhkostní podmínky ve spalinové cestě, nelze provést bez ověření, že stávající spalinová cesta tomu odpovídá. I toto musí potvrdit revize spalinové cesty.

 
 
Reklama