Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS ve spolupráci se Stavební fakultou STU Bratislava uspořádala 17. konferenci s mezinárodní účastí Meranie a rozpočítanie tepla 2017, a to ve dnech 9. - 10. listopadu 2017 v Hotelu Senec, Slnečné jazerá.

K tématu konference patří úvodní slova paní Eliany Kostolány, ředitelky společnosti Techem na Slovensku:
„Sme preto veľmi radi, že Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia nám už po sedemnásty raz dáva priestor na odborné diskusie ako i na rozšírenie našich obzorov a znalostí v oblasti merania a rozpočítania tepla prostredníctvom odborných prednášok a panelových diskusií…
Ako však všetci vieme, tvorba legislatívnej normy je dlhodobý proces a jeho napredovanie je možné iba na základe výmeny poznatkov z praxe. Týmto spôsobom každý z nás môže svojím dielom prispieť k skvalitneniu nášho každodenného života. Keďže spoločnosť TECHEM sa za svoje štvrťstoročné pôsobenie na slovenskom trhu vždy snažila podieľať svojimi skúsenosťami na tvorbe legislatívy najmä v oblasti rozpočítania tepla, rozhodli sme sa, že práve toto je tá správna doba stať sa po prvý raz generálnym partnerom tohto užitočného podujatia.
Veríme, že sa na tomto odbornom fóre dozviete veľa nového z oblasti merania a rozpočítania tepla, že sa zapojíte do panelových diskusií a podelíte sa o svoj názor s odborníkmi, ktorí majú v rukách moc niečo zmeniť. Dúfame, že sa naša spoločná snaha o zákony pre ľudí, ktoré rešpektujú túto planétu, odrazí v kvalite našej budúcej legislatívy ako i v jej aplikácii do každodennej praxe…“

Druhým generálním partnerem konference byla společnost ista Slovakia, s.r.o. Jana Machková, jednatelka a ředitelka této společnosti ke konferenci uvedla: „Konference „Meranie a rozpočítanie tepla“ patří obsahově i organizačně k nejpřínosnějším událostem zaměřeným na správu bytových domů na Slovensku. Pro správce domů a odbornou veřejnost je to jedinečná příležitost diskutovat o zkušenostech, novinkách i vizích v oblasti měření a rozúčtování. Věříme, že i tento rok konference splní Vaše očekávání.“

Odborný garant konference, Ing. Michal Piterka ze Stavebného bytového družstva Komárno zdůraznil, že témata konference se netýkají jen rozpočítání nákladů, ale i zahrnují obecně i problematiku obytných budov, kvalitu vnitřního prostředí, vliv existujícího stavu na náklady za teplo, a tradičně nabídku měřidel a technických prostředků, jejichž použití podporuje co nejpřesnější rozúčtování s důrazem na inteligentní měřicí systémy. Novinkou v jinak tradičním programu konference byl obsah čtvrté sekce Energetický management připravený Stavební fakultou STU Bratislava.


Konferenci odborně řídil Ing. Michal Piterka (stojící) společně s dalšími odborníky podle zaměření sekcí. Za STÚ Bratislava se podílela například Ing. Taťjana Jánošková, Ph.D. (druhá zleva), která redigovala odborný sborník ke konferenci vydaný SSTP.

Program konference byl velmi rozsáhlý. Vedle slovenské legislativy byla uvedena i česká, která je mírně odlišná. Zejména tím, že zavedla korekční přepočty na omezení rozptylu účtovaných plateb na 80 až 200 % od průměru. Obecně se ale jak na Slovenskou, tak Českou republiku, vztahují stejné předpisy Evropské unie.

Všeobecně platí novela směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Návrh Směrnice EP a Rady, kterou se změní směrnice 2012/27/EU, umožňuje rozšíření platnosti směrnice na další leta po roce 2020 a navrhuje některé změny.

„Výrazne boli pozmenené a rozšírené články 9, 10 a 11 týkajúce sa merania a rozpočítanie tepla, chladu a teplej vody, pričom obsahujú väčšie podrobnosti. Povinnosť inštalácie určených meradiel merajúcich teplo, chlad a teplú vodu zostáva. Je však doplnená systematická požiadavka nastavenia legislatívy v otázke chladenia. Celkovo je snahou zlepšenie poskytovania informácií o spotrebe energie na vykurovanie a chladenie a inštalácia čo najväčšieho počtu rôznych foriem inteligentných meračov v teplárenstve na strane koncového odberateľa ale aj konečného spotrebiteľa.
Navrhnutá je požiadavka inštalácie individuálnych meračov tepla, chladu a teplej vody, ak je to ekonomicky možné a technicky opodstatnené. Nasleduje možnosť inštalácie pomerových rozdeľovačov nákladov a až následne je možný iný typ rozpočítania, napr. na plochu. Navrhuje sa taktiež povinná inštalácia individuálnych meračov teplej vody v nových budovách, keďže nie je stanovený dátum, tak sa jedná od dátumu nadobudnutia platnosti smernice. Od 1.1.2020 bude povinná inštalácia diaľkového odpočtu pri inštalácii nových meračov a do 10 rokov bude povinné vymeniť všetky existujúce merače za merače s diaľkovým odpočtom. Štát môže stanoviť, kedy je takáto inštalácia neefektívna.“


Milé připomenutí kreslířského umění Vladimíra Fridricha zaměřené na vtipný komentář častých chyb v topenářském řemesle

„Súčasťou zimného balíčka (energetické legislativy EU) je aj novela smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov…
…podporuje využívanie informačných a komunikačných technológií na zaistenie hospodárnosti budov, optimalizuje ustanovenia, ktoré nepriniesli očakávané výsledky, podporuje rozvoj elektromobility a nabíjacích staníc v budovách, podporuje OZE v budovách a zjednodušuje kontroly kotlov a klimatizačných zariadení.
V rámci rokovaní prebehla diskusia o nepriamej podpore obnoviteľných zdrojov energie, čo vyústilo do zmeny prílohy, v ktorej sa už neuvádza povinnosť prednostnej inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo pri budove z dôvodu diskriminácie elektriny a CZT, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Výpočtová metodika energetickej hospodárnosti budovy je tak daná iba na úroveň členského štátu, ale mala by byť v súlade s technickými normami v oblasti hospodárnosti budov.“

V programu konference byla zařazena řada zajímavých přednášek. Jedna z nich, Pravidla rozúčtování tepla v české republice, jejímž autorem byl Ing. Tomáš Koňařík ze společnosti Techem, spol. s r. o., již byla zveřejněna. Zveřejnění některých dalších přednášek na TZB-info v oboru Vytápění připravuji.

 
 
Reklama