Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komíny a kouřovody (II)

Požadavky na komíny, konstrukce komínů

Technické požadavky na komíny jsou stanoveny v harmonizované normě ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky a v České technické normě ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, Provádění a připojování spotřebičů paliv. První norma řeší komíny jako výrobek, jeho základní technické vlastnosti a označování, druhá řeší i konkrétní aplikace komínové techniky.

některé názvosloví, zásady a doporučení pro případy nejčastěji používaných komínů a svislých kouřovodů s přirozeným tahem.
Obr. 1 - Některé názvosloví, zásady a doporučení pro případy nejčastěji používaných komínů a svislých kouřovodů s přirozeným tahem.
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Ten musí být větší než jsou všechny tlakové ztráty v celé spalinové cestě i v přívodu vzduchu potřebného ke spalování. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost otvorů pro přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná izolace kouřovodu a komína (např. počet kolen na kouřovodu a úhel zaústění kouřovodu do komína). Jelikož tah komína závisí nejvíce na účinné výšce komína, vycházejí minimální účinné výšky komína 5 m pro většinu spotřebičů na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva.

Časté problémy s malým tahem komína jsou v místnostech s těsnými plastovými okny, pokud nejsou vytvořeny další přívody vzduchu. Tah odebírá více vzduchu z místnosti než je přiváděno, tím vznikne v místnosti podtlak, spaliny se v průduchu zpomalí a část spalin může začít unikat ze spotřebiče přímo do místnosti.

Obdobná situace je v koupelnách s nedostatečným přívodem vzduchu, kde plynový ohřívač může nepozorovaně vyčerpat kyslík v místnosti a způsobit újmu na zdraví nebo úmrtí. Problémy s přirozeným tahem jsou i v podkrovních místnostech, kde bývá problém s dosažením potřebné účinné výšky. Pro tyto případy je vhodné používat uzavřené spotřebiče tzv. "turbo", které si potrubím přivádějí vzduch z vnějšího prostředí a spaliny odvádějí za pomocí ventilátoru.

Přirozený tah komína je možno zvýšit či úplně nahradit umělým tahem například pomocí spalinového ventilátoru EXHAUSTO umístěného nad střechou na komínovém ústí.

V každém případě se vyplatí u zamýšleného spotřebiče a spalinové cesty předem provést výpočet komínového tahu.

Aby bylo možné zjistit jaký spotřebič lze do komína připojit, má být komín, případně kouřovod označen štítkem s označením od výrobce nebo zhotovitele komína. Například komín EKO UNIVERSAL má označení dle normy EN 1443:

EN 1443 - T400 N1 D 3 G50

Toto označení udává:

T400 max. teplota spalin je 400°C (existují i teplotní třídy 80°C - 600°C). Teplotní třída je důležitá jak z hlediska materiálu komína, tak i teploty povrchu z důvodu požáru nebo popálení.
N1 komín s přirozeným tahem (existují i třídy P - přetlakové, H - vysokopřetlakové). Keramické vložky zde nemohou být provozovány v přetlaku.
D odolává kondenzátu při plánovitě provozovaném suchém provozu (existuje i třída W pro plánovitě provozovaný mokrý provoz). Třída D znamená, že ke kondenzaci občas docházet může, ale nikoli trvale.
3 pro plynná, kapalná i tuhá paliva (existují i nižší třídy odolnosti proti korozi, 1 převážně pro plyn a 2 převážně pro plyn a kapalná paliva)
G má odolnost při vyhoření sazí (existuje třída O komínů bez odolnosti při vyhoření sazí). Při vyhoření sazí je v komíně teplota až 1000°C. Keramická vložka, izolační vrstva i plášť musí zajistit, aby teplota hořlavých materiálů v blízkosti komína nepřestoupila 100°C.
50 vzdálenost hořlavých materiálů v tomto případě musí být min. 50 mm od komíma. Nejkritičtější jsou hořlavé materiály v uzavřených prostorách v blízkosti komína, např. dřevěné trámy ve stropech. V těchto neprovětrávaných prostorách v případě vysoké teploty v komíně může znatelně vzrůst teplota a dojít ke vznícení.

Před uvedením komína a spotřebiče do provozu má být dle vyhlášky 111/1981 Sb. provedena kontrola a zkouška (někdy nesprávně nazývaná revize) komína a kouřovodu držitelem živnostenského oprávnění kominík. Vyhláška 111/1981 udává i lhůty pro pravidelné čištění a kontroly (několikrát do roka v závislosti na používaném palivu a výkonu). Další zákonnou normou týkající se kontroly spalinových cest pro určité malé zdroje znečištění používaných pro podnikatelskou činnost je zákon 86/2002. Tu provádí spolu s měřením emisí oprávněná osoba (držitel živnostenského oprávnění kominík s dalším oprávněněním k měření, připadně i oprávněním na určité spotřebiče).

Vzhledem k tomu, že přirozený tah komína je ovlivňován i venkovní teplotou, větrem apod., je množství spotřebičů (komínové verze plynových kotlů) z bezpečnostních důvodů vybaveno pojistkami proti zpětnému tahu. Ty v případě většího úniku spalin kotel vypnou. V případě spotřebičů bez těchto pojistek (kamna, krby, starší plynové kotle a ohříváky), které jsou umístěny v obytných prostorách, je rozumné použít CO čidla nebo CO alarmy, signalizující únik spalin do místnosti.

 
 
Reklama