Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti – 1. část

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení surovinové a energetické statistiky přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci.

1. Abstrakt

V roce 2011 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 19 tisíc krbových a kamnových vložek, 54 tisíc krbových kamen, přes 6 tisíc kuchyňských sporáků a necelý 1 tisíc kamen lázeňských. Zhruba 50 % těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky je osazeno 20 % prodaných topidel. Více než 40 % novostaveb rodinných domků je již v době kolaudace vybaveno těmito zdroji na vytápění. Celkově bylo za posledních 20 let dodáno necelých 800 tisíc krbových vložek a krbových kamen, z toho bylo 60–70 tisíc teplovodních zařízení.

2. Úvod

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení surovinové a energetické statistiky přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci.

Je potěšující, že reakce oslovených firem (tedy těch, které na šetření spolupracovaly) byla většinou velmi pozitivní, s tím, že tyto informace jsou pro ně velmi potřebné. Na druhou stranu řada firem přislíbila účast při šetření a následně již nereagovala ani na opakované urgence. Bohužel zklamáním je nedostatečná účast „kamnářských“ firem.

Účelem této statistiky je poskytnout nezávislé a objektivní informace o trhu firmám v tomto oboru podnikajícím (stejně jako v případě obdobných statistik solárních kolektorů a tepelných čerpadel), odborné i laické veřejnosti. Zjištěné hodnoty jsou pak důležitým doplňkem pro přípravu struktury vytápění domácností a emisní bilance ČHMÚ i bilance spotřeby biomasy pro Energetickou bilanci České republiky. Důležitým sdělením této statistiky je oficiální potvrzení plošného rozšíření malých spalovacích zdrojů, jejich rostoucí prodeje a potažmo i dopady na spotřebu a cenu palivového dřeva. V případě jakékoliv státní regulace těchto zdrojů vytápění je třeba si uvědomit, že se tato dotkne prakticky všech občanů ČR – ať už tato zařízení přímo využívají v trvale obydlených bytech, nebo je využívají na chatách a chalupách, nebo jsou prostými návštěvníky rekreačních středisek, penzionů či restaurací atp. Na druhou stranu při stále rostoucím počtu těchto zařízení roste zatížení životního prostředí a je především na provozovatelích samotných, jakým způsobem v těchto zařízeních topí. Analogií je stav v Německu, kde masivní rozšíření krbových kamen na dřevo (ve velkém prodávaných za příhodnou cenu v kutilských obchodních řetězcích) přineslo změnu legislativy (omezení produkce prachových částic) a neustálý tlak na ceny a objem dodávky tvrdého palivového dřeva.

Termín zpracování se opozdil z řady důvodů, nicméně oddělení datové podpory koncepcí hodlá toto šetření opakovat pravidelně každý rok, přičemž časově limitující bude pouze termín zpracování produkční statistiky ČSÚ, který je v červenci. Dotazníky na jednotlivé firmy budou zasílány vždy na jaře, v tomto termínu jsou k dispozici i data zahraničního obchodu a o něco později i data o vytápění v novostavbách.

Velmi děkujeme za spolupráci Asociaci podniků topenářské techniky (pan Josef Žďárský; paní Jarmila Kočí), Cechu kamnářů ČR (Bc. Jan Temr; Ing. Rita Halbrštátová) a firmám a živnostníkům, kteří se šetření zúčastnili.

3. Historický vývoj

Malá spalovací zařízení na pevná paliva (krbová kamna; stáložárná kamna; krby; stavěná kachlová kamna apod.) se vedle teplovodních kotlů stále častěji uplatňují při vytápění našich domácností a to nejen jako doplňkový zdroj, nýbrž i jako zdroj hlavní. Z historického hlediska jde o návrat k dávné historii, kdy tento typ zdrojů byl prakticky jedinou využívanou technologií pro vytápění.

Rozkvět těchto topidel spadá do druhé poloviny devatenáctého a první poloviny století dvacátého. Vedle stavěných kachlových kamen a sporáků, typických pro venkovské stavby, se kamna začala vyrábět průmyslově. Do otevřených krbů byla pro zvýšení účinnosti instalována nová topidla – kamna, tedy od toho i název „krbová kamna“ později rozšířený na všechna podobná topidla. Kuchyňské sporáky, přenosná kachlová, později litinová nebo levnější ocelová kamna se stala standardní výbavou městských domácností. Od poloviny 19. století se z nedostatkového palivového dřeva přecházelo masově na tříděné uhlí a později i uhelné brikety. V meziválečném období bylo nabízeno množství různých topidel, mnohdy z hlediska techniky spalování na vyšší úrovni, než velká část topidel z posledního čtvrtletí 20. století. Mnoho starých kamen z tohoto období je stále funkčních.

Po druhé světové válce došlo s rozvojem systémů zásobování teplem, plynofikací a nástupem socialismu k omezení rozmanitosti výroby a užívání lokálních topidel. Nabídka se omezila na několik typů zařízení typu kamen „Petry“. Značně rozšířené byly například výrobky slovenského podniku Kovosmalt Fiľakovo n.p. (Club, Zoraterm…). V roce 1983 byla zahájena licenční výroba kamen typu Bullerjan v OPP Příbram a z východního Německa byla dovážena stáložárná kamna (Magnus aj.). S nástupem normalizace, svépomocné stavby rodinných domků a rozvoje chataření a chalupářství, došlo opět k růstu obliby stavby otevřených krbů.

Počátkem 90. let 20. století nastává opět rozvoj využívání krbů a krbových kamen, který trvá dodnes. Nejprve byly stávající otevřené krby opatřovány dvířky pro zvýšení účinnosti, současně byla však zahájena výroba i dovozy vložek i kamen. První výrobky byly však z dnešního pohledu jednoduché a nepříliš estetické, což bylo zapříčiněno nedostatkem vhodných výrobních technologií. Tato doba je však dnes již dávno pryč a vývoj se dnes orientuje na ekologii spalování, používání nových materiálů a vysokou estetiku. Pro návrhy topenišť krbových kamen je používáno složitých matematických modelů, velká pozornost je věnována přívodům spalovacího vzduchu i samotné cestě spalin. S rozvojem nízkoenergetické výstavby jsou uplatňovány daleko více akumulační materiály, pro optimalizaci hoření je nabízena automatická regulace založená na sledování teploty spalin. Renesanci prožívá individuální stavba kachlových kamen a sporáků. Na druhou stranu je možno koupit i průmyslově vyráběná kamna, která jsou velmi jednoduchá a z toho důvodu i velmi levná, se kterými však bude mít uživatel více práce než užitku.

Nicméně lze s uspokojením konstatovat, že rozhodující část dodaných topidel je kvalitní tuzemské i zahraniční provenience. Jak již bylo řečeno, nyní závisí především na provozovatelích, jakým způsobem moderní technologie spalování dokáží efektivně a ekologicky využít.

4. Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti

Vzhledem k tomu, že větší část krbů, krbových kamen a ostatních lokálních topidel na pevná paliva je v domácnostech instalována hlavně z důvodu ušetření nákladů na vytápění, zařazujeme do této statistiky i kapitolu o vývoji cen pevných paliv pro maloodběr.

Palivové dřevo

Palivové dřevo je rozhodujícím palivem v malých spalovacích zařízeních jako jsou krbová kamna a krby. Je jisté, že značná část spotřebitelů má možnost si toto palivo opatřit na venkově samovýrobou, či samosběrem. Jak poroste obliba přitápění dřevem např. v příměstských aglomeracích, budou však uživatelé stále více odkázáni na nákup tohoto paliva od výrobců a distributorů. Cena palivového dřeva v uplynulých letech dramaticky vzrostla, z 200 Kč v roce 1993 na 1 300 Kč za prostorový rovnaný metr metrových tvrdých štěpin v současné době. Cena dále roste, jak je vidět z aktuálního vývoje indexu DŘEVOPAL a je zřetelná i změna orientace dodavatelských firem z prodeje prostorového metru rovnaného na prostorový metr sypaný. To je nepochybně výrobně i dopravně jednodušší (rozvíjí se používání štípacích a balících automatů), z hlediska odběratele je však v řadě případů obtížnější kontrola dodaného množství. Ceny palivového dřeva jsou regionálně velmi diferencované a na trhu se obchoduje i s takovými cenami polínkového dříví, které se např. uživatelům, kteří dřevo používají jako „levnější“ doplněk k hlavnímu vytápění zemním plynem, prostě nevyplatí. Je nepochybně důležité si vybrat takového dodavatele, u kterého si je uživatel jist kvalitou a množstvím dodaného paliva a míti alespoň základní povědomí, kolik energie a za jakou cenu, ve spojení s účinností krbu a kamen, nakupuje.

Dřevěné brikety a pelety

To samé platí i o dřevěných briketách. Na trhu je velké množství různých druhů dřevěných briket, ne vždy odpovídá kvalita uživatelskému komfortu, který je od briket očekáván. Pokud se ale podaří nakoupit brikety za přijatelnou cenu (většinou je důležité se předzásobit v létě od přímých výrobců nebo dovozců), pak jsou dřevěné brikety s minimální pracností a minimálním znečištěním v okolí topidel, vhodným palivem pro kamna a krby umístěné v jinak pečlivě uklizeném obývacím pokoji. Dřevěné pelety se zatím jako palivo pro krbová kamna uplatňují minimálně. Zde nepochybně, více než cena vytápění, hraje roli komfort automatického topidla s minimálními nároky na obsluhu.

Hnědouhelné brikety

V současné době jsou na trhu k dispozici německé hnědouhelné brikety za relativně příznivou cenu (v porovnání s briketami dřevěnými). Značná část topidel má hnědouhelné brikety jako doporučené palivo, které je velmi vhodné na udržení žhavého v kamnech přes noc.

Hnědé uhlí tříděné

Cena hnědého tříděného uhlí roste jen velmi pomalu, nicméně v námi sledovaných topidlech se bude uplatňovat především u starších instalací kamen „Petry“ a starších kuchyňských sporáků.

Ostatní paliva: Rostlinné brikety a pelety, rašelinové brikety, papírové brikety, kukuřičná zrna apod. nemají zatím v těchto spalovacích zařízeních ani minimální rozšíření. Pravděpodobně jen ojediněle se bude využívat černé tříděné uhlí ve starších kamnech, byť i některé modely nově prodávaných litinových krbových kamen toto palivo mají jako doporučené.

Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Graf
2009LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Černé uhlí5 749,85 749,85 725,25 680,15 609,05 601,75 538,65 473,15 431,45 467,85 380,45 384,8
Hnědé uhlí3 229,43 231,63 220,43 129,53 069,93 172,43 192,43 205,23 263,13 303,03 307,43 323,1
Brikety3 672,63 751,33 758,13 738,53 719,93 809,53 809,53 843,93 890,63 952,93 922,83 920,3
Koks9 031,88 421,37 831,67 350,67 223,77 164,67 070,16 788,36 671,86 720,16 773,36 745,3
2010LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Černé uhlí5 413,55 416,55 392,65 426,95 424,55 424,55 444,25 448,45 547,75 543,65 586,15 586,1
Hnědé uhlí3 340,53 358,93 362,93 206,73 205,53 226,33 231,93 234,43 301,73 358,53 369,63 372,8
Brikety4 063,04 095,74 075,73 952,83 939,63 938,83 930,23 983,54 168,34 239,04 444,94 494,0
Koks6 543,76 537,86 448,86 681,27 136,17 408,27 754,38 091,88 427,08 421,88 537,78 441,7
2011LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Černé uhlí5 612,75 642,65 647,45 612,15 632,35 638,85 638,85 683,35 682,75 852,65 887,45 834,1
Hnědé uhlí3 394,73 406,53 383,03 320,63 298,73 357,13 372,03 393,53 375,63 403,03 404,43 404,5
Brikety4 647,84 640,64 573,24 480,54 447,84 485,94 506,34 556,14 755,24 848,54 913,14 940,7
Koks8 567,38 561,78 709,58 793,38 910,09 140,59 130,49 156,49 040,89 054,19 024,19 024,1
2012LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Černé uhlí5 853,05 825,25 810,05 769,95 775,05 757,8
Hnědé uhlí3 424,73 418,83 396,23 288,53 276,43 281,0
Brikety4 994,24 987,84 947,74 838,24 831,34 831,5
Koks8 970,88 815,68 826,48 651,48 628,68 483,5

Zdroj dat: ČSÚ.

Ukazatel: Kč/t. Maloodběr, tříděné druhy uhlí a koksu, hnědouhelné brikety. Konečná cena je včetně ekologické daně a DPH.

Metodika: Převzatá data.

Vývoj ceny palivového dříví – metrové štěpiny

Graf
2006LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté586605611599592589593592587579582577
Listnaté823849861873875865859841861856890885
2007LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté626664716694672650660650640621621621
Listnaté911916934929924920918891864852865878
2008LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté630646660646624607619630638640644648
Listnaté903947998978939893902913930929932934
2009LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté652664673664647636650662671672676679
Listnaté941962986984962934936939947960978994
2010LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté708746780772755744759771781796815833
Listnaté1 0181 0571 1001 1071 0911 0681 0711 0751 0871 0951 1111 123
2011LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté861895920920908904904910919936956972
Listnaté1 1311 1501 1651 1921 1941 1881 1821 1831 1971 1991 2071 213
2012LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Jehličnaté9961 0231 0431 026997977
Listnaté1 2091 2221 2391 2701 2741 271

Zdroj dat: ČSÚ, dopočet MPO.

Ukazatel: Kč za prostorový metr rovnaný s kůrou a DPH. Odhad konečné ceny metrových štěpin.

Metodika: Dopočet dle indexu DŘEVOPAL. Křivka vyhlazena klouzavým průměrem.

Průměrné ceny palivového dřeva – index DŘEVOPAL

Graf
Červen 2010Prosinec 2010Červen 2011Prosinec 2011Červen 2012Prosinec 2012
Tvrdé metrové štěpiny rovnané [prm]1 1181 1741 2211 272
Tvrdá polínka 25–33 cm rovnaná [prm]1 3971 4381 4941 517
Tvrdá polínka 25–33 cm sypaná [prms]1 0951 0931 1291 177
Měkké metrové štěpiny rovnané [prm]796893970987
Měkká polínka 25–33 cm rovnaná [prm]1 0761 1061 1491 196
Měkká polínka 25–33 cm sypaná [prms]835900926982

Zdroj dat: MPO.

Ukazatel: Konečná cena v Kč za prm nebo prms včetně DPH, většinou včetně dopravy do 10–20 km.

Metodika: Nově konstruovaný cenový index s plánovanou půlroční periodou. Vzniká jako krajské průměry cen cca 150 vybraných prodejců štípaného palivového dřeva. Krajské průměrné ceny jsou dále váženy nejaktuálnějšími daty o produkci dříví v daném kraji. Kategorie „metrové štěpiny“ neobsahuje kulatinu větších průměrů. V sortimentu polínek 25–33 cm nebyly zjištěny výrazné rozdíly celkové průměrné ceny obou druhů paliva, proto byly tyto sortimenty sloučeny do jedné kategorie. V případě, že prodejce nabízí oba sortimenty je však průměrná cena 25 cm polínek o 5–10 % vyšší.

Orientační odhad cen dřevěných briket

Graf
2006LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety4 7194 7564 8045 0545 1425 0945 2085 3276 0426 9747 0806 947
2007LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety6 2665 7905 2444 5254 7774 8835 1994 5254 5324 5614 7834 541
2008LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety4 1453 4563 4783 2513 1573 2753 2053 4993 7093 7914 1854 561
2009LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety4 8055 1504 9264 5874 4535 1435 1955 1155 6175 4685 6075 636
2010LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety5 9135 8054 9774 6494 7014 8264 8774 9325 0765 2785 4715 177
2011LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety5 2395 0114 8054 7094 7585 0904 8034 9195 0035 1385 2165 229
2012LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Brikety4 9345 1684 5784 3514 6144 560

Zdroj dat: ČSÚ; dopočet MPO.

Ukazatel: Kč/t. Odhad kolik by stála komodita, pokud by se u nás prodávala za vývozní ceny.

Metodika: Převzatá verifikovaná data. Cena FCO hranice České republiky, připočteno DPH. Historická data na přelomu let 2006 a 2007 neodpovídají tehdejší skutečnosti v ČR, novější data lépe popisují současný stav. Zjištěné hodnoty byly dále upraveny na základě informací odborných kruhů o 10 % směrem nahoru. Aktuální hodnoty by tak měly odpovídat skutečnosti.

Orientační odhad cen dřevěných pelet

Graf
2006LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety5 3145 3985 5605 5745 6435 8185 9326 6687 1007 5287 6227 719
2007LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety7 0246 3395 6355 3885 2585 1245 1324 5854 7004 5844 4144 419
2008LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety4 5264 3304 1534 6314 5824 0043 7293 9334 1524 5814 7885 056
2009LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety5 6045 9465 9015 4235 3425 1675 3705 2905 4575 5275 6655 589
2010LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety5 8775 7215 6855 4905 4465 4375 5725 4525 5045 7245 7175 839
2011LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety5 8655 9665 9705 8865 6465 6555 6605 7605 7395 8626 4856 062
2012LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
Pelety6 4596 5956 0945 8915 8925 932

Zdroj dat: DEPV/Solar Promotion GmbH; ČSÚ; dopočet MPO.

Ukazatel: Kč/t. Střední hodnoty z orientačního odhadu rozsahu tuzemských cen.

Metodika: Předpoklad při konstrukci tohoto ukazatele je, že vývozní ceny jsou mírně podhodnocené a cena v Německu je maximální hranice, za co se pelety mohou prodávat v tuzemsku. Horní hranice: průměrné ceny dodávky v Německu přepočtené na Kč a české DPH. Dolní hranice: průměrné tuzemské vývozní ceny povýšené o aktuální výši DPH. Střední hodnoty upraveny dále na základě informací odborných kruhů o 10 % směrem nahoru. Aktuální hodnoty by tak měly odpovídat skutečnosti.

5. Výsledky zjišťování APTT

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) připravuje každoročně přehled prodeje kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v České republice. V této statistice sleduje tuzemské výrobce a mimo jiné také položku „krby na dřevo“ do výkonu 50 kW. Pod pojmem „krby na dřevo“ se rozumí krbová kamna a krbové vložky.

Prodeje krbových vložek a krbových kamen
vybraných tuzemských výrobců (dle APTT)
Rok„Krby na dřevo“
19968 934
199712 819
199815 189
199915 390
200012 372
200122 042
200212 512
200314 903
200415 916
200516 643
200614 946
200714 100
200820 067
200919 979
201021 166
201119 158

Ačkoliv statistika APTT nepokrývá všechny tuzemské prodejce, z dlouhodobého hlediska poskytuje mimořádně hodnotnou časovou řadu vývoje prodeje hlavních výrobců krbových vložek a kamen.

V roce 2011 byli statistikou APTT sledováni následující výrobci, kteří mají ve své nabídce krbová kamna, krbové vložky a ostatní malá spalovací zařízení na pevná paliva:

  • ABX s.r.o., Rumburk
  • HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Rumburk
  • OPOP s.r.o., Valašské Meziříčí
  • ROMOTOP s.r.o., Suchdol nad Odrou
  • OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV, Moravský Písek
  • VERNER, a.s., Červený Kostelec
  • ŽDB GROUP, a.s. – VIADRUS, Bohumín
Graf
English Synopsis
Small combustion devices using solid fuels for household use - Part 1

This report is the result of processing all the available statistical sources that relate to the development of small combustion devices supply on the domestic market and its structure. Department of Resources and Energy Statistics acceded to this investigation due to the lack of comprehensive information about the number of devices, and to demand for this type of information.