Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná čerpadla v roce 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provedlo na počátku roku 2012 pravidelné statistické šetření, na jehož základě lze zpřesnit odhad o dodávce a instalaci tepelných čerpadel v roce 2011. Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2011 bylo na český trh dodáno zhruba 7 tisíc tepelných čerpadel o celkovém výkonu cca 86 MW.

2. Úvod

V bývalém Československu byla první tepelná čerpadla osazena již v 50. a 60. letech 20. století, jednalo se však o ojedinělé akce. K prvním rozsáhlejším pokusům o jejich využití došlo až v první polovině 80. let, kdy byla instalována řada tepelných čerpadel z dovozu. Od poloviny 80. let pak byly k dispozici i první stroje tuzemské výroby, mnohdy pozoruhodných výkonů. Od počátku 90. let 20. století nastal výrazný rozvoj využití tepelných čerpadel. Ten před několika lety dospěl do té fáze, že bylo vhodné ze řady důvodů zahájit podrobnější statistické sledování.

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva je primárně určena pro potřeby oddělení surovinové a energetické statistiky. Vzhledem k nedostatku informací o současném stavu využívání tepelných čerpadel ji současně předkládáme širší odborné veřejnosti. Veškeré zpracování důvěrných statistických dat na oddělení surovinové a energetické statistiky MPO probíhá v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, který zajišťuje mj. jejich ochranu.

3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebírat teplo o relativně nízkém potenciálu okolnímu prostředí (půda, voda, vzduch, odpadní teplo atp.), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Jako obnovitelná energie je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí. Vzhledem k velkému rozpětí technologie, od malých (klimatizačních) jednotek vzduch/vzduch, přes klasická tepelná čerpadla v domácnostech až po velké speciální instalace v průmyslu, je třeba definovat, co a za jakých podmínek je předmětem statistického sledování. V případě tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch byly sledovány pouze takové jednotky, které jsou určené primárně k vytápění a které tomu svým výkonem odpovídají. Obvykle je tento výkon nad 10 kW, ovšem u nízkoenergetických domů může být postačující výkon výrazně nižší. Tomu odpovídá i zjištěný průměrný výkon v této kategorii. Parametry za kterých je vykazován instalovaný výkon jsou uvedeny níže.

4. Výsledky předchozích zjišťování

Výsledky předchozích zjišťování jsou podrobně prezentovány ve zprávě „Statistika tepelných čerpadel“ ze září 2005 a v ročních zprávách „Tepelná čerpadla v roce…“ (2005…2011).

5. Metodika statistického šetření

Vlastní statistické šetření bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh v roce 2011. Pojem „dodávka na trh“ je hrubý odhad kategorie „instalováno“, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací.

V rámci šetření byly zjišťovány počty dodaných tepelných čerpadel, jejich instalovaný výkon a průměrný topný faktor. Instalovaný výkon a průměrný provozní topný faktor se uváděl při následujících podmínkách:

Vzduch – vzduch7 °C / 20 °C
Vzduch – voda7 °C / 35 °C
Země – voda0 °C / 35 °C
Voda – voda10 °C / 35 °C

Při šetření za rok 2011 bylo osloveno 83 firem. Šetření se zúčastnilo 29 firem, ostatní na dotazník nereagovaly. Pro srovnání – v roce předchozím bylo osloveno 83 firem a odpovědělo jich 31. V roce 2009 bylo osloveno 68 a odpovědělo pouze 28 firem. V roce 2008 bylo osloveno 41 a odpovědělo pouze 17 firem. Šetření se pro rok 2011 zúčastnily tyto firmy (v abecedním pořadí).

 • ATREA s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o.
 • Brilon CZ a.s.
 • Climatec Group a.s.
 • CS-MTRADE s.r.o.
 • Daikin Airconditioning CE CZ spol. s r.o.
 • ETL-Ekotherm, spol. s r.o.
 • Hennlich Industrietechnik spol. s r.o.
 • HICOP s.r.o.
 • Hoval CZ s.r.o.
 • JESY, s. r. o.
 • Josef Stuchlík
 • KLIMA–CLASSIC s.r.o.
 • Kostečka invest a.s.
 • KUFI INT s.r.o.
 • Master Therm CZ s.r.o.
 • MVM-ECO.cz, s.r.o.
 • NIBE CZ, DZD Dražice - strojírna s.r.o.
 • Pavel Kupka SPE TECH
 • PZP komplet a.s.
 • Quantum, a.s.
 • REGULUS spol. s r. o.
 • REHAU s.r.o.
 • REMKO s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON, s. r. o.
 • TC MACH, s.r.o.
 • TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o.
 • TERMO KOMFORT, s. r. o.
 • VIESSMANN, spol. s r.o.

Tyto firmy dodaly v roce 2011 na český trh celkem 5 423 tepelných čerpadel. Dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily byl proveden na základě porovnání s daty o přiznaných podporách ze SFŽP. Bylo předpokládáno, že podíl tepelných čerpadel těchto firem na podpořených instalacích je stejný, jako jejich podíl na celém trhu. Pro tyto firmy byl pro rok 2011 odhadnut zhruba 23% podíl na trhu s přibližně 1 592 (výpočtovými) tepelnými čerpadly. Celkem by tedy mělo být na český trh v roce 2011 dodáno zhruba 7 015 tepelných čerpadel.

Metodika statistiky tepelných čerpadel se meziročně nezměnila, byly aplikovány stejné postupy a principy jako v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že návratnost dotazníků dobrovolného šetření byla v obou letech obdobná, jsou data plně meziročně srovnatelná. V rámci Sčítání lidu, bytů a domů (2011) byl zjišťován i výskyt tepelných čerpadel v domácnostech, termín zpracování těchto dat však zatím není znám. Od počátku roku 2010 jsou tepelná čerpadla průběžně zjišťována u nových a rekonstruovaných budov.

Významným počinem bylo zavedení Seznamu výrobků a technologií (SVT) programu Zelená úsporám. Zájemci o instalaci tepelných čerpadel se zde mohou (alespoň orientačně) seznámit s nabídkou na trhu. Současně si mohou jednoduše vybrat dodavatelskou firmu v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Ke konci roku 2012 zde bylo evidováno 2 587 dodavatelských firem pro tepelná čerpadla nabízejících 1 615 typů tepelných čerpadel.

6. Výsledky statistického šetření za rok 2011

Zpracováním došlých dotazníků byly zjištěny následující souhrnné a průměrné hodnoty. Podotýkáme, že se jedná o informace za firmy, které dle odhadu zaujímají cca 77% pozici na trhu.

Dodávka tepelných čerpadel na trh podle typu (vybrané firmy)
PočetPodíl
[%]
Tepelný výkon
[kW]
Podíl
[%]
Průměrný výkon
[kW]
Vzduch – vzduch1051,947191,086,8
Vzduch – voda3 47964,1544 40366,9012,8
Země – voda1 76532,5520 02930,1811,3
Voda – voda500,921 1791,7823,6
Jiné240,44410,061,7
Celkem5 423100,0066 370100,0012,2

V případě tepelných čerpadel vzduch-vzduch byly vykázány pouze takové jednotky, které byly určeny primárně k vytápění. Jejich obvykle nižší průměrný instalovaný výkon je dán instalací v objektech s nízkou tepelnou ztrátou. Vedle toho je dodáván větší počet klimatizací (tepelných čerpadel vzduch – vzduch), které však neslouží jako hlavní zdroj vytápění v objektu. Tyto instalace nebyly do této statistiky zařazeny. Tepelná čerpadla v kategorii jiné obsahují typ „odpadní vzduch-voda“. U kategorie voda-voda je průměrný výkon zkreslený velkými instalacemi.

Skutečně instalovaná tepelná čerpadla podle sektoru (vybrané firmy)
SektorPočet celkemInstalovaný tepelný výkon
[kW]
Průměrný tepelný výkon
[kW]
Domácnosti4 73551 01610,8
Státní správa, obecní a městská zařízení, nekomerční sféra, školství, zdravotnictví, sociální služby, bazény, sportoviště atp.2675 67321,3
Podnikatelský sektor, energetika, průmysl, zemědělství, obchod, služby atp.4219 68223,0
Ostatní000,0
Celkem5 42366 37012,2

Odhad celkové dodávky tepelných čerpadel v roce 2011, tj. započtení firem, které se šetření nezúčastnily, byl proveden za následujícího předpokladu. Pokud vezmeme v úvahu sortiment tepelných čerpadel nabízených nezapočítanými firmami, lze výše zmíněných cca 1 592 tepelných čerpadel poměrně rozdělit mezi kategorie vzduch/země/voda – voda. O zbývajících kategoriích nelze bez dalších informací spekulovat. To se týká především kategorie vzduch – vzduch, kde mohou jako významný, či snad i jako hlavní vytápěcí zdroj sloužit stovky (tisíce?) klimatizací s možností topného režimu. To však lze prověřit pouze speciálním šetřením u domácností.

Odhad celkové dodávky tepelných čerpadel v roce 2011
PočetTepelný výkon
[kW]
Vzduch – vzduch105719
Vzduch – voda4 52557 753
Země – voda2 29626 055
Voda – voda651 533
Jiné2441
Celkem7 01586 100

Tento odhad celkové dodávky je však nutno brát s rezervou. Zlepšení všech provedených odhadů lze provést pouze dvěma cestami. Nejvhodnější by bylo samozřejmě přesvědčit i zbývající firmy na trhu ke spolupráci. Druhou cestou je zpřesnění odhadů v případě, že bude ze státních podpor dotováno více tepelných čerpadel v domácnostech – statistická chyba se tím bude úměrně zmenšovat. Stejné šetření bude prováděno každý rok.

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (počty)
Sazba2005200620072008200920102011
Vzduch – vzduch4712233860254118105
Vzduch – voda6939641 4821 7692 3864 2124 525
Země – voda9581 3621 7302 1251 9592 1502 296
Voda – voda55846278877465
Jiné190301591024
Celkem1 7712 5323 6154 0324 8456 5647 015
Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (tepelný výkon – kW)
Sazba2005200620072008200920102011
Vzduch – vzduch1904701 5227871764621719
Vzduch – voda110391796819 07323 34332 96752 28257 753
Země – voda1128518 59324 58528 86826 74727 07826 055
Voda – voda159530154 1351694164218981 533
Jiné6390193013731741
Celkem24 74740 04649 50854 69264 49381 89786 100
Graf: Dodávka tepelných čerpadel na tuzemský trh podle typu
 

7. Vývoj počtu odběratelů v sazbách pro tepelná čerpadla

Na základě informací hlavních společností (pouze data ČEZ Distribuce a.s., Pražská energetika a.s., E.ON Distribuce a.s., Centropol Energy a.s. – ostatní společnosti nesledovány) a výsledků staršího šetření Státní energetické inspekce lze sledovat orientační vývoj počtu odběratelů v sazbách pro tepelná čerpadla. Počty odběratelů v těchto sazbách však neodpovídají skutečnému počtu instalovaných tepelných čerpadel. Domácnosti je provozují také v sazbách D45/46 (přímotopné vytápění). To platí i pro firmy, kde je počet tepelných čerpadel také vyšší. Řada odběrných míst je osazena více tepelnými čerpadly a větší firmy sazby C55/56 nevyužívají.

Přehled počtu odběratelů provozujících tepelná čerpadla
Sazba2002200320042005200620072008200920102011
C55161227414475478489489470472482
D552 5413 4495 3126 0126 0306 0676 1086 2536 0605 918
C5600076232345458607787965
D560007833 0655 1908 09111 54017 43621 639
Firmy1612274145517108349471 0771 2591 447
Domácnosti2 5413 4495 3126 7959 09511 25714 19917 79323 49627 557
Celkem2 7023 6765 7267 3469 80512 09115 14618 87024 75529 004
Meziroční nárůsty počtu odběratelů provozujících tepelná čerpadla (absolutně)
Sazba2002200320042005200620072008200920102011
C5566187613110−19210
D559081 863700183741145−193−142
C5676156113113149180178
D567832 2822 1252 9013 4495 8964 203
Firmy66187137159124113130182188
Domácnosti9081 8631 4832 3002 1622 9423 5945 7034 061
Celkem09742 0501 6202 4592 2863 0553 7245 8854 249
Graf: Hrubý vývoj počtu tepelných čerpadel
 

Pro rok 2011 je již výrazný rozdíl počtu OM a odhadovaných prodejů tepelných čerpadel!

Jako možné vysvětlení se nabízejí k diskusi tyto varianty:

 • Vyšší podíl menších obchodníků (výše uvedené počty OM reprezentují v roce 2011 pouze ČEZ, PRE, EON, Centropol) – bude řešeno novou statistikou ERÚ v měsíční úrovni za všechny obchodníky.
 • Vyšší prodeje vzhledem k programu ZÚ, přičemž připojení v sazbě pro TČ se projeví až v roce 2012.
 • Vyšší počet TČ v novostavbách, přičemž připojení v sazbě pro TČ se projeví až v roce 2012.
 • Vyšší podíl TČ nevyužívající sazbu pro TČ; resp. sazba jim nebyla přiznána?

8. Tepelná čerpadla podpořená ze státních prostředků

Instalace tepelných čerpadel byly v roce 2011 podporovány z veřejných prostředků programu Zelená úsporám a dále z prostředků strukturálních fondů. Co do počtu podpořených akcí je nejvíce tepelných čerpadel podporováno prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP), současně data o projektech podpořených v domácnostech jsou klíčová pro veškeré dopočty této statistiky.

Díky nadstandardní spolupráci SFŽP jsou k dispozici data o počtu a typu tepelných čerpadel v žádostech o podporu z programu Zelená úsporám. Vzhledem k tomu, že z poskytnuté databáze nelze přesně odvodit datum uvedení do provozu (datum instalace), bylo nutné provést odhad, kdy tato tepelná čerpadla byla instalována. Nebylo zkoumáno, zda dotace byla přiznána, či nikoliv. Níže uvedená tabulka nám tedy může orientačně ukázat zájem o různé typy tepelných čerpadel (vyjma typ vzduch – vzduch; který má v programu specifické postavení).

Vybrané instalace v domácnostech zaregistrované do programu Zelená úsporám – pravděpodobně instalované v roce 2011
ProgramTypCelkemRodinné domyNepanelové bytové domyPanelové bytové domy
Zelená úsporámVZVZ55
VZVO143914354
VOVO5555
ZEVO8898881
Celkem2388238350

Větší počet instalací byl dále dotován z operačních programů prostřednictvím Czechinvestu a SFŽP v průmyslu, školách apod. Statistika těchto instalací není v současné době k dispozici, neboť např. v rámci Czechinvestu je většina instalací „ukryta“ v akcích na snižování energetické náročnosti a nikoliv v akcích typu „výroba tepelné energie z OZE“.

9. Tepelná čerpadla v novostavbách

Zajímavé jsou výsledky statistiky vytápění nově kolaudovaných bytů v letech 2010 až 2011. Zatímco v roce 2010 bylo v novostavbách instalováno 1 540 tepelných čerpadel, v roce 2011 to bylo již 1 927 kusů. Jako zdroj hlavního vytápění tak má v době kolaudace tepelné čerpadlo 8,4 % rodinných domů a 4,8 % bytů v bytových domech. Na základě prodejů lze odhadovat, že 30 % tepelných čerpadel je tedy instalováno v novostavbách.

Počet nově dokončených bytů v roce 2010 podle způsobu vytápění
Tepelná čerpadla jako hlavní zdroj vytápěníTepelná čerpadla jako doplňkový zdroj vytápěníCelkemCelkem v roce 2010 kolaudováno v ČR bytů
Byty v rodinných domech1 361711 43219 760
Byty v bytových domech644410810 912
Celkem1 4251151 54030 672
Počet nově dokončených bytů v roce 2011 podle způsobu vytápění
Tepelná čerpadla jako hlavní zdroj vytápěníTepelná čerpadla jako doplňkový zdroj vytápěníCelkemCelkem v roce 2011 kolaudováno v ČR bytů
Byty v rodinných domech1 4681021 57017 385
Byty v bytových domech312453576 487
Celkem1 7801471 92723 872

10. Závěr

Ačkoliv se nepodařilo získat potřebné informace od všech oslovených firem, jsou zjištěná data natolik komplexní a podklady pro provedení dopočtů dostačující, že je možno považovat výsledky šetření za dostatečně přesné pro potřeby energetické statistiky a pro popsání reálného stavu využití tepelných čerpadel v České republice. Z uvedených čísel vyplývá jednoznačně stabilně rostoucí trend využívání tepelných čerpadel v ČR v posledních letech. Ačkoliv se dotace z programu Zelená úsporám příliš na tomto trendu neprojevily, je nepochybné, že růst cen konvenčních paliv a nízkoenergetická výstavba posiluje zájem o tyto vytápěcí systémy. Mimořádnou a neopakovatelnou možností bylo získání státních dotací. Lze jen doufat, že se podaří dotační program rozběhnout i v budoucnosti. Hlubší interpretaci zjištěných dat ponecháváme odborné veřejnosti.

11. Hlavní použité prameny a zdroje dat

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Vlastní statistická šetření
  • Bufka (2004): Statistika tepelných čerpadel. MPO.
  • Bufka (2006–2011): Tepelná čerpadla v roce 2005–2010. Roční zprávy. MPO.
 • Státní fond životního prostředí
  • Informace o podpořených projektech
 • Energetický regulační úřad
  • Roční zprávy o provozu ES ČR
 • ČSÚ
  • Statisitika stavebnictví
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • E.ON Distribuce, a.s.
 • Pražská energetika, a.s.
 • Centropol Energy, a.s.

12. Použité zkratky

ČSÚ
Český statistický úřad
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
OZE
obnovitelné zdroje energie
SFŽP
Státní fond životního prostředí
ERÚ
Energetický regulační úřad
Zelená úsporám
VZVZ
tepelné čerpadlo vzduch – vzduch
VZVO
tepelné čerpadlo vzduch – voda
VOVO
tepelné čerpadlo voda – voda
ZEVO
tepelné čerpadlo země – voda
OM
odběrné místo
English Synopsis
Heat pumps in 2011

Ministry of Industry and Trade (MIT) conducted in early 2012 regular statistical survey. On its basis it is possible to refine the estimate of the supply and installation of heat pumps in 2011. The available information indicates that in 2011 for the Czech market was delivered about 7,000 heat pumps with a total capacity of about 86 MW.

 
 
Reklama