Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Výměny kotlů 2021+

Kotlíkové dotace – trvalé bydliště na chatě nestačí

Podmínkou zařazení do programu Kotlíkové dotace je aby dům byl veden jako rodinný. Autor tento požadavek vysvětluje a ukazuje, kde si lze tuto skutečnost ověřit.

Kotlíkové dotace zahájené v roce 2014 vstoupily do závěrečné fáze. Poslední, 3. kolo dotací, poskytnutých na výměnu starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva, již vyhlásily kraje Moravskoslezský, Středočeský, Olomoucký a Karlovarský. Zbylé kraje zahájí příjem žádostí v září a říjnu, termíny jsou uvedeny v článku „V krajích startují kotlíkové dotace“.

Hlavním motivem pro vyhlášení kotlíkových dotací byla finanční pomoc provozovatelům kotlů na pevná paliva, jejichž technická úroveň neodpovídá emisním požadavkům na provozování po 1. říjnu 2022. Tyto kotle musí být do zmíněného data nahrazeny zdroji novými, což pro mnohé provozovatele znamená značnou finanční zátěž. Pokud hovoříme o nevyhovujících kotlích, pak dle odhadů MŽP se jedná přibližně o 300 tisíc (jiné odhady hovoří o 400 až 450 tisících) zdrojů o jmenovitém příkonu do 300 kW, které jsou určeny k teplovodnímu vytápění libovolných objektů. Tedy vedle rodinných domů a bytů také rekreačních objektů, či objektů určených k podnikání.

Podmínka: Rodinný dům

Kotlíkové dotace jsou ovšem určeny pouze pro výměnu ručně přikládaných teplovodních kotlů v rodinných domech. V souvislosti s tím se setkávám velice často s dotazy zejména starších spoluobčanů, zda mohou o dotaci zažádat v případě, že většinu roku tráví na chalupě, na které mají nahlášen i trvalý pobyt. I když z logiky věci by nám vycházelo, že podpořena by měla být především výměna nevyhovujících kotlů, které jsou provozovány dlouhodobě po celou topnou sezónu, v případě kotlíkových dotací platí, že podpořena je pouze výměna kotlů v rodinných domech.

Za rodinný dům je dle „Závazných pokynů“ vydaných k dotacím SFŽP (zde) považována stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.

Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely kotlíkových dotací za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

Postup vyhledání účelu stavby v katastru nemovitostí

Pokud si potenciální zájemce o Kotlíkovou dotaci není jistý, jak je jeho dům veden, má možnost si to sám poměrně snadno na internetu ověřit. A to z údajů, jak je daný dům zapsán v katastru nemovitostí na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

  1. Zadejte www.cuzk.cz a vyberte možnost „Nahlížení do katastru nemovitostí


  2. Vyberte možnost „Vyhledat stavbu“, popřípadě „Vyhledat parcelu“, pokud neznáte popisné číslo stavby = domu, ale číslo parcely, na které dům stojí.


  3. Zadejte Název obce, Číslo popisné domu a potom „Vyhledat


  4. Po zadání Vyhledat se ukáží základní údaje o domě včetně toho, zda je v katastru zapsán jako rodinný dům.


Závěr

Žádat o zahrnutí do programu Kotlíkových dotací pro dům, který z hlediska jeho popisu sice splňuje podmínky kladené na rodinný dům, ale není veden jako rodinný dům sloužící k trvalému bydlení, je tedy zbytečné. Toto si někteří žadatelé neuvědomují, a tak zbytečně vynakládají úsilí na přípravu podkladů pro zpracování žádosti. Proto je doporučením, pokud si majitel domu není jist, zda jeho dům splňuje požadavek vedení domu jako rodinného, aby si to předem ověřil.

 
 
Reklama