Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej otopných těles v ČR v roce 2013

Jak se vyvíjejí celkové prodeje a preference českých zákazníků v oblasti otopných těles? Na tuto otázku se snažíme každoročně odpovědět za pomoci vyhodnocení prodejních výsledků tohoto obchodního segmentu. Vstupní data posbíraná za časové období 2005 až 2013 nám tradičně poskytla Asociace podniků topenářské techniky (APTT).

Otopná tělesa jsou nedílnou součástí otopných soustav. Jejich účelem je předávání tepla do vytápěných prostor. Podle toho, jestli je teplo vyráběno v centrálním zdroji a následně distribuováno potrubním rozvodem otopné soustavy do jednotlivých těles, anebo je vyrobeno přeměnou z dodané energie přímo v otopném tělese, rozlišujeme tělesa ústředního vytápění a tělesa lokální. V našem přehledu jsou zahrnuta pouze tělesa ústředního vytápění, a to od následujících výrobců: DÍLO SVRATOUCH – Svratouch, ISAN RADIÁTORY – Blansko, KORADO (včetně bývalé firmy LICON HEAT) – Česká Třebová, KOVODRUŽSTVO – Hlubočky, NERIA – Hustopeče u Brna, THERMAL TREND – Hustopeče a ŽDB GROUP – Bohumín. Ucelené prodejní výsledky výrobců lokálních zdrojů tepla bohužel nejsou k dispozici, stejně tak jako prodeje velkoplošných systémů, mezi které počítáme systémy podlahového nebo stropního vytápění.

Podle materiálového provedení rozlišujeme tělesa ocelová, litinová, hliníková nebo měděná, podle konstrukčního provedení potom tělesa článková, desková, trubková a konvektory. APTT sleduje prodeje sedmi následujících skupin výrobků:

  • Ocelová desková tělesa – K dostání je celá řada typů v provedení jednořadém, dvouřadém nebo třířadém. Obecně se vyznačují malou konstrukční hloubkou, rovnou případně mírně zvlněnou čelní plochou a malým vodním objemem, který umožňuje dobrou regulovatelnost výkonu tělesa v závislosti na potřebě tepla v místnosti. Desky tělesa jsou vyrobeny z lisovaného ocelového plechu.
  • Hliníková desková tělesa – Konstrukčně shodná s ocelovými deskovými tělesy, liší se materiálem použitým na výrobu desek.
  • Ocelová článková tělesa – Základním skladebným prvkem je článek tvořený výliskem z ocelového plechu, pomocí kterého lze sestavovat libovolně velká otopná tělesa v závislosti na požadovaném výkonu. Ocelová článková tělesa jsou ve srovnání s litinovými nebo hliníkovými článkovými tělesy levnější, ale mají kratší životnost a větší požadavky na kvalitu vody. Vzhledem k velkému vodnímu obsahu mají větší tepelnou setrvačnost a hůře se regulují.
  • Litinová článková tělesa – Základní princip je shodný s ocelovými článkovými tělesy, rozdíl je v materiálu článků, které jsou v tomto případě vyrobeny ze šedé litiny. Litinová otopná tělesa mají dlouhou životnost a mohou se používat jak v teplovodních, tak nízkotlakých parních soustavách.
  • Konvektory – Sestávají z tepelného výměníku v uzavřené plechové skříni, jejíž vrchní část je kryta pohledovou mřížkou. Tepelný výkon je závislý na velikosti výměníku a výšce skříně. Výměníky se liší počtem trubek a použitým materiálem (ocel, hliník měď). Proudění ohřívaného vzduchu přes výměník může být přirozené nebo nucené pomocí ventilátoru, kterým lze i regulovat výkon tělesa. Konvektory mohou být umístěny jak v podlaze, tak na stěně. Výhodou podlahové varianty je jejich „neviditelnost“ umožňující použití oken přes celou výšku místnosti.
  • Trubková tělesa – Jsou tvořena buďto trubkovým registrem nebo trubkovým hadem doplněným o žebra různého tvaru, jejichž účelem je zvětšení přestupní teplosměnné plochy. Do této skupiny patří i tzv. koupelnové žebříky, u kterých je tvarování žeber účelové a kromě vytápění místnosti současně slouží i k sušení ručníků. Tepelný výkon hladkých trubkových otopných těles je poměrně malý, jsou proto určena do místností s nižšími tepelnými ztrátami.
  • Speciální tělesa – Do této skupiny zařazujeme například dekorativní tělesa. V principu se jedná převážně o trubkové registry, jejichž design vychází z potřeby „skrýt“ původní funkci otopného tělesa a využít jej nejen jako funkční prvek otopné soustavy, ale současně jako estetický prvek interiéru.

1. Prodeje otopných těles v roce 2013 podle konstrukce

Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2013 podle konstrukce
Graf č. 1: Procentuální podíl prodeje otopných těles v ČR v roce 2013 podle konstrukce
Tabulka č. 1: Přehled prodeje otopných těles v ČR
v roce 2013 podle konstrukce
Druh otopných tělesProdej [ks]
ocelová desková404 400
hliníková desková13
ocelová článková63 793
litinová článková127 710
konvektory10 666
trubková125 056
speciální5 300
Celkem736 938
 

2. Vývoj prodeje otopných těles v letech 2005 až 2012

Tabulka č. 2: Přehled prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Druh otopného tělesa200520062007200820092010201120122013
ocelová desková545 234639 000613 600572 900463 132407 000415 000401 494404 400
hliníková desková0003 95918514013
ocelová článková158 148157 388154 283106 42938 12653 70955 32063 56063 793
litinová článková529 000436 042367 578266 663212 770192 678187 548171 721127 710
konvektory3 5227 5008 7909 65328 53326 02728 12912 86510 666
trubková142 63780 200228 585190 340388 244305 000308 043134 564125 056
speciální05 3009 8004 3545 3605 3945 300
Celkem1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738736 938
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 2: Vývoj celkových prodejů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 3: Vývoj prodejů jednotlivých druhů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 3: Vývoj prodejů jednotlivých druhů otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013

Graf č. 4: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2013
Graf č. 4: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2013
Graf č. 5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2013
Graf č. 5: Vývoj prodeje jednotlivých druhů otopných těles na trhu v letech 2005 až 2013

Tabulka č. 3: Přehled počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2013
Prodej200520062007200820092010201120122013
celkem otopných těles1 378 5411 320 1301 372 8361 151 2851 140 605992 727999 585789 738736 938
celkem zdrojů tepla112 341118 275106 112108 707103 032103 403100 84697 702108 850
Počet těles na zdroj12,311,212,910,611,19,69,98,16,8
Graf č. 6: Vývoj počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 6: Vývoj počtu prodaných otopných těles na 1 prodaný tepelný zdroj v ČR v letech 2005 až 2013
 
Graf č. 7a: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 7b: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013

Graf č. 7c: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 7d: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013

Graf č. 7e: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 7f: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013

Graf č. 7g: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
Graf č. 7: Vývoj prodeje otopných těles v ČR v letech 2005 až 2013
 

3. Závěr

Ačkoliv se v roce 2013 prodalo v ČR nejvíce zdrojů tepla za posledních 7 roků, v prodeji otopných těles se mírné oživení hospodářského růstu zatím projevit nestihlo. Meziroční pokles o 52,8 tisíce prodaných kusů zůstal naopak věrný trendu posledních let. Vloni se ve srovnání s rokem 2005 prodalo pouze 53 % otopných těles, což dokládá tabulka č. 2 a průběh křivky na grafu č. 2. Nadále klesá i podíl počtu prodaných těles k počtu prodaných zdrojů. V roce 2013 připadlo na 1 zdroj pouze 6,3 tělesa, zatímco ještě v roce 2007 jich bylo 12,5, tedy bezmála dvojnásobek (viz tabulka č. 3 a graf č. 6). To víceméně potvrzuje hypotézu z předchozích přehledů prodejů, že pomalu narůstá podíl soustav bez klasických otopných těles, mezi které počítáme lokální zdroje tepla anebo otopné soustavy velkoplošné (podlahové nebo stropní), případně systémy teplovzdušného vytápění. Bohužel není k dispozici ucelený přehled prodejů velkoplošných systémů, který by tuto domněnku potvrdil či vyvrátil, ale do příštího roku se pokusím potřebná data získat.

Pokud se zaměříme na jednotlivé skupiny otopných těles, nepřinesl rok 2013 oproti roku předchozímu žádnou významnou změnu. Nadále dochází k oslabování pozice článkových litinových těles na tuzemském trhu, což se projevilo jednak nejvýraznějším meziročním poklesem ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami (graf č. 3), jednak stále výraznějším „rozevíráním nůžek“ při porovnání kumulovaných prodejů v období 2005 až 2013 u ocelových deskových těles a článkových litinových těles, dobře pozorovatelné na grafu č. 5. Ocelových deskových těles se prodalo sice téměř totožné množství jako v roce předešlém, přesto, a právě díky trvale klesajícímu zájmu o litinová článková tělesa, se jejich tržní podíl vyhoupl na zhruba 55 %, což je nejvyšší číslo za sledovaných 9 let, jak je vidět na grafu č. 4. Loňský dramatický propad prodejů trubkových otopných těles se téměř zastavil, prodalo se jich o 8 % těles méně než naposledy. Podobný průběh, ale s řádově nižšími výsledky, má vývoj prodeje v oblasti konvektorů (graf č. 7).

English Synopsis
Sales of heating units in the Czech Republic in 2013

How to develop overall sales and preferences in the field of radiators in the Czech Republic? This is the question we try to answer every year with the help of sales performance evaluation of this business segment. Input data (for the period 2005–2013) we obtained from the Association of heating technology (APTT).