Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná čerpadla LORIA

Sortiment tepelných čerpadel ALFEA vzduch - voda dodávaných společností Brilon a.s. byl doplněn o typ ATLANTIC LORIA, který je zcela srovnatelný s tepelnými čerpadly podobné konstrukce dodávanými ostatními výrobci včetně leaderů trhu, a který bude plně vyhovovat zákazníkům, kteří v poměru cena - výkon o něco více upřednostňují cenu.

Základní třídění tepelných čerpadel LORIA a ALFEA dodávaných BRILON a.s. s ohledem na nejdůležitější konstrukční prvky a vlastnosti

LORIAALFEA
LORIALORIA DUOExtensa SAxtensa DUOExcellia SExcellia DUO
Zásobník TVZásobník TVZásobník TV
Invertorová regulace řízení výkonu
Nejvyšší výstupní teplota otopné vody:
bez vstřikování chladiva:se vstřikováním chladiva pro zvýšení výstupní teploty:
max. 55 °Cmax. 55 °Cmax. 55 °Cmax. 60 °Cmax. 60 °C
Konstrukce kondenzátoru LORIA
Konstrukce kondenzátoru LORIA
Konstrukce kondenzátoru ALFEA
Konstrukce kondenzátoru ALFEA

S ohledem na vlastnosti TČ ALFEA uvedených na trh již dříve jde u LORIA o technicky méně náročnou konstrukci. To však neznamená, že by neobsahovala vše, čím disponuje srovnatelná konkurence. Tedy invertorové řízení otáček kompresoru zajišťující velký rozsah regulace výkonu a přizpůsobení se požadavkům na výrobu tepla v měnících se klimatických podmínkách.


Ob. 1 - Venkovní jednotka tepelného čerpadla LORIA

Obr. 3

Dále schopnost pracovat s vysokou účinností, tedy vysokým topným faktorem COP, což dokazují hodnoty mezi 4,40 až 4,80 při provozních podmínkách A7/W35. I při méně výhodných zimních provozních podmínkách A-7/W45 se topný faktor udrží nad 2,11 a provoz tepelného čerpadla je energeticky výhodný bez doplňujícího bivalentního zdroje. A dokonce při venkovní teplotě -7 °C a ohřevu otopné vody na 55 °C (A-7/W55) pro přípravu teplé vody, což jsou nejméně příznivé provozní podmínky, se topný faktor blíží k hodnotě 2.

Splitové provedení znamená, že se tepelné čerpadlo skládá z venkovní a vnitřní části. Venkovní je na obr. 1.

Na trh jsou uvedeny dvě varianty. První LORIA je pouze pro vytápění, vnitřní jednotka na obr. 2 a druhá označená LORIA DUO včetně přípravy teplé vody v akumulačním zásobníku, vnitřní jednotka na obr. 3.


Obr. 2

Venkovní jednotka obsahuje výparník pracovní látky - chladiva, se kterým těsně souvisí ventilátor s vysokou účinností a nízkou produkcí hluku, jehož otáčky jsou elektronicky řízeny především v závislosti na teplotě venkovního vzduchu a potřeby tepla. Dalším prvkem je kompresor, elektronicky řízený invertorem a expanzní ventil. Vnější jednotka tepelného čerpadla je spojena s vnitřní jednotkou dvěma měděnými ohebnými trubkami malé světlosti, kterými proudí chladivo, dále elektrickým silovým kabelem a kabelem, po kterém probíhá komunikace pro řízení chodu.

Vnitřní jednotka obsahuje kondenzátor pracovní látky - chladiva, řídicí systém tepelného čerpadla, ekvitermní regulaci. V provedení DUO obsahuje i nepřímotopený zásobník teplé vody o objemu 190 l. Provozní jistotu zaručuje magnetický filtr nečistot a elektronicky pracující ochranná anoda která působí proti korozi zásobníku. Cena roční spotřeby elektrického proudu anody v tarifu s tepelným čerpadlem se orientačně pohybuje okolo 100 Kč, a tak je mnohonásobně výhodnější než tzv. obětovaná anoda z hořčíku, kterou je nutné měnit.

Jak je naznačeno v úvodní tabulce, tak rozdíl mezi tepelnými čerpadly ALFEA a LORIA je mimo jiné v konstrukci kondenzátoru, aneb výměníku tepla mezi chladivem a otopnou vodou. V tepelných čerpadlech ALFEA je použit trubkový výměník, který s mnohem větší mírou odpovídá potřebám provozu tepelného čerpadla, než výměník deskový běžně používaný konkurenčními výrobci a nyní i tepelnými čerpadly LORIA. Výhodou trubkového výměníku je například akumulační objem, který zrovnoměrňuje chod kompresoru. Toto technické řešení je investičně o něco nákladnější než řešení s výměníkem deskovým, a ne všichni zákazníci jej upřednostňují.

Zdeněk Fučík, předseda představenstva akciové společnosti Brilon a.s. k uvedení tepelných čerpadel LORIA na český trh uvedl:

Skutečnost, že jsme zákazníkům nabízeli jen technicky výše postavená tepelná čerpadla a nemohli jim nabídnout tepelná čerpadla běžných parametrů, tak jako to dělala konkurence, nás vyřazovala z části trhu. Proto jsme rádi, že se našemu partnerovi, koncernu ATLANTIC, podařilo uvést na trh výrobky, které se po technické i cenové stránce srovnaly se základními standardy konkurence, přestože jde z našeho pohledu o krok zpět. Teď záleží jen na nás, jak dokážeme tyto výrobky na trh prosadit.

Někteří výrobci preferují monobloková tepelná čerpadla vzduch - voda, neboť chtějí dostat svá zařízení do kategorie, která nepodléhá povinnosti každoročních kontrol těsnosti zařízení na únik chladiva. Splitové tepelné čerpadlo LORIA pracuje s chladivem R410A. U tohoto chladiva je při splitovém provedení limit na každoroční kontrolu těsnosti zařízení na úrovni 2,39 kg chladiva. Náplň chladiva u LORIA se podle výkonu pohybuje od cca 1,1 kg do cca 1,8 kg. To znamená, že v tomto případě kontroly ze zákona povinné nejsou. I když každoroční kontrola těsnosti není povinná, tak naše doporučení zní, nechat tepelné čerpadlo před začátkem topné sezóny zkontrolovat. Na vnější jednotce bývá nutné vyčistit lamelový výparník, na kterém se během provozu mohl usadit různý hmyz, nečistoty. Rovněž je třeba kontrolovat prostor pro odtok vody vznikající při odtávání výparníku. Na vnitřní jednotce je doporučeno kontrolovat například odkalování, čistotu filtrů, tlak v expanzní nádobě topného okruhu aj.

Protože na servisní prohlídky tepelných čerpadel jezdí technici s oprávněním k pracím na chladicích zařízeních, tak je doporučeno během servisní prohlídky současně zkontrolovat pracovní tlaky chladiva, a tedy zda nedošlo k jeho úniku. Na jedné straně jde o záležitost péče o ovzduší, a na druhé straně péče o peněženku zákazníka. Neboť pokud množství chladiva poklesne, sníží se účinnost a zvýší se provozní náklady. Mnozí lidé zhoršenou účinnost zařízení znají z klimatizací v osobních autech. Tam se tento stav pozná velmi snadno. U tepelných čerpadel je rozpoznání tohoto stavu obtížnější. Neboť zhoršenou účinnost obvykle kompenzuje bivalentní doplňkový zdroj tepla, přímotopná elektrická patrona. Případný únik chladiva není až na zcela výjimečné havarijní případy nikdy náhlý. Účinnost se zhoršuje pomalu a zákazník tento stav bez pravidelné kontroly pozná, až když je pozdě, z faktury za elektřinu.

Vnitřní jednotky tepelných čerpadel LORIA a LORIA DUO vycházejí z jednotného designu, který je vhodný do interiéru vnitřních, i častěji užívaných místností. Nejen technických prostorů, které se často mění na wellness, rodinné „fitko“ atp., ale v provedení DUO například i do koupelny s cílem minimalizovat délku potrubí s teplou vodou. Záleží na architektovi, jak navrhne dům a projektantovi, jak zvolí umístění venkovní jednotky. Doporučená délka potrubí s chladivem je od 5 do 15 metrů. Pokud se množství chladiva zvýší, tak až do 30 metrů, a i toto prodloužení neznamená zavedení povinnosti každoročních kontrol těsnosti a vedení záznamů o kontrolách.

Nezanedbatelnou výhodou invertorové technologie je vedle plynulého řízení výkonu i nízký rozběhový elektrický proud elektromotoru pohánějícího kompresor, který snižuje požadavek na proudovou hodnotu elektrického jističe. Dříve nejběžnější asynchronní motory vyžadovaly pro svůj rozběh šestkrát větší proud než při jmenovitém výkonu. Proto kvůli asi 5 sekundám, po které trval rozběh, bylo nutné volit jistič s velkou proudovou hodnotou a toto se negativně projevuje v trvalých platbách za připojení na elektrickou síť. Například pro 4 kW jednofázový motor byla nutná pojistka 32 A a v třífázovém provedení 20 A. Velký rozběhový proud je nežádoucí i pro případ, kdy provozovatel tepelného čerpadla chce využít elektrickou energii, kterou si vyrobí vlastní fotovoltaickou elektrárnou na střeše domu. Z tohoto pohledu jsou tepelná čerpadla LORIA velmi dobře připravená na příležitosti, které nabídne budoucnost.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...