Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel


© Fotolia.com

Tepelné čerpadlo, které slouží k vytápění všech bytů

Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že TČ pro rodinný a bytový dům je něco jiného. V poslední době se někteří zástupci SVJ a družstev setkali s nabídkou podomních prodejců pro odpojení od CZT. V nabídce je jednoduchá kalkulace, která předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna smlouva na celý bytový dům s tarifem pro tepelná čerpadla. Smlouvy pro jednotlivé byty se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně je to tak jednoduché? Není! Prvním úskalím je, že z přívodu pro tepelná čerpadla nelze bez zvláštních smluv napájet jednotlivé byty.

V cenovém rozhodnutí ERÚ je výslovně uvedeno, že „je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením". Tepelné čerpadlo, které slouží k vytápění všech bytů, je typickým příkladem této podmínky. Jednotlivé byty pak musí mít samostatné smlouvy na dodávku elektřiny, což dealeři tepelných čerpadel často záměrně zamlčují.

Druhým úskalím je, že bytový dům odpojením od centrálního zásobování přebírá odpovědnost za vytápění celého objektu sám na sebe. Při poruše tepelného čerpadla už není možné použít centrální zásobování teplem jako náhradního zdroje. Bytový dům by si musel najít jinou alternativu.

Třetí a nikoliv posledním úskalím je „zapomnětlivost podomních prodejců". Ve výpočtu porovnávané ceny za teplo často chybí kalkulace nákladů na údržbu tepelného čerpadla. O jeho životnosti, respektive nutnosti průběžně šetřit na obnovu celého zařízení, v kalkulacích také nenaleznete ani zmínku. Sečtením všech položek pak cena narůstá.

Doplnění redakce TZB-info:
I u TČ pro rodinný dům je třeba kalkulovat s investičními a provozními náklady a až na základě celkových nákladů se rozhodovat. Může Vám pomoci výpočet Porovnání nákladů na vytápění, který zahrnuje nejen investici, ale i náklady na servis a údržbu. Na druhou stranu lze nakonfigurovat další elektrickou spotřebu, čímž se ukáží úspory na provozu domácnosti, které hrají ve prospěch tepelných čerpadel a vytápění elektřinou.

Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?

Kalkulace a konečná cena tepelné energie

Zásadní je, že se při kalkulaci ceny tepelné energie nelze omezit pouze na to, jaké jsou náklady na elektřinu odebranou tepelným čerpadlem. Při kalkulaci jednotkové ceny tepelné energie (Kč/GJ) tedy nelze jednoduše přepočítat cenu odebrané elektřiny skrze efektivitu tepelného čerpadla a výsledné vyrobené množství tepelné energie. Projdeme si proto body, které správný výpočet nesmí opomenout.

Prvním bodem je zohlednění nákladů souvisejících s odpojením od centrálního zásobování tepelnou energií. Z energetického zákona totiž vyplývá, že veškeré vyvolané jednorázové náklady na odpojení hradí ten, kdo ho požaduje. Když vám někdo tepelné čerpadlo nabízí, měl by znát místní podmínky a upozornit vás, resp. náklady přinejmenším odhadnout.

Dalším bodem je samotná kalkulace ceny tepelné energie z tepelného čerpadla. Přirovnat ji můžeme k pořízení vozu, kde také nepočítáte pouze s cenami benzínu – něco stojí provoz, opravy, pojištění apod. Ekvivalentem těchto výdajů u tepelných čerpadel jsou například: Investice na pořízení nové technologie vytápění (do kalkulace ceny tepelné energie se promítají její odpisy s ohledem na dobu používání) zahrnující jak pořízení tepelného čerpadla a případně bivalentního zdroje, tak i další technologie pro vnitřní otopný rozvod a rozvod teplé vody (pořízení oběhových čerpadel, deskový výměník a zásobník teplé vody, regulační armatury), následné vyregulování vnitřní otopné soustavy a její přizpůsobení na parametry výstupu z tepelného čerpadla apod., náklady na odebranou elektřinu, náklady na opravy a údržbu, náklady na revize, náklady na obsluhu a zabezpečení servisu pro případ poruchy, náklady na úroky (při případném financování tepelného čerpadla úvěrem), dále je třeba zohlednit náklad na budoucí obnovu tepelného čerpadla po uběhnutí doby jeho fyzické životnosti.

Další faktory, které nepromlouvají přímo do nákladů, ale řešit by je s vámi dodavatel měl, jsou například bezpečnost dodávek, hluk z vlastního zdroje tepelné energie umístěného v domě nebo zhodnocení dopadů na životní prostředí.

Jak je to se sazbami?

Pro nové instalace tepelných čerpadel je určena sazba D57d (případně C56d). U bytového domu ale není možné, aby využíval sazbu s 20hodinovým nízkým tarifem pro tepelné čerpadlo i pro jednotlivé domácnosti. Domácnosti musejí mít smlouvy vlastní a zvýhodněná sazba D57d jim nepřísluší. Slušný dodavatel vám proto nikdy neslíbí, že sazbu napsanou na bytový dům budou moct využívat i jednotlivé bytové jednotky pro vlastní spotřebu.

Důležité je také vyjasnit, jakou sazbu získá bytový dům jako celek. Jsou totiž možné dvě varianty. Sazby „D" jsou určeny zpravidla pro domácnosti. Bytový dům na ně (v případě tepelného čerpadla na sazbu D57d) má nárok v případě, že nemovitost nebo její část neslouží ke komerčnímu užití. Stačí, když například společenství vlastníků jednotek pronajímá určité prostory komerčním způsobem, na „D" pak ztrácí nárok a jednoznačně mu přísluší sazba C56d. Zjednodušeně se dá říct, že pokud tepelné čerpadlo slouží pouze na výrobu tepla pro bytové jednotky a společné prostory, nikoliv třetímu subjektu, má bytový dům nárok na sazbu D. V tomto bodě musíme upozornit, že původní článek i tento pojednává o bytových domech a striktně se drží této terminologie! Bytový dům s jednotlivými jednotkami nelze zaměňovat s „rodinným domem", který sice může být rozdělen na určité části, ale má jednu jedinou smlouvu na celý objekt. U „rodinného domu", pokud je mu přiznána D57d, je využívání dané sazby pro všechny spotřebiče v rámci objektu zcela správné a logické.

A co dotace?

Na nejrůznější dotace spotřebitelé slyší. Kdo by nechtěl dostat něco darem? Poctivý dodavatel ale slibuje jen to, co můžete skutečně dostat. Jednu z podmínek přiznání dotace uvádí samotný zákon o podporovaných zdrojích energie, zákon č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V § 25 jednoznačně říká, že provozní podpora tepla, tak jak je v tomto paragrafu definována (citace) „se nevztahuje na solární systémy nebo systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií".
Další podmínky pak mohou stanovit jednotlivé dotační programy, doporučujeme se s nimi důkladně seznámit.


Redakce TZB-info požádala o komentáře k tématu

AVTČ

Ing. Tomáš Straka, Ph.D., přeseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel v reakci na článek píše: "V komentáři článku je vše dobře a přehledně popsáno. Jako doplněk mě napadlo: Je dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka?
Bytový dům, který je vytápěn dálkovým teplem bude mít elektrickou přípojku dimenzovanou jen na osvětlení a spotřebiče v domácnostech. I přes opatření, která sníží energetickou náročnost na vytápění, jako je výměna oken a zateplení bude potřeba rezervovat příkon pro tepelné čerpadlo. A nejen pro něj. Při instalaci tepelného čerpadla systému vzduch-voda je dále třeba myslet na bivalentní (doplňkový) zdroj tepla.
Tím bude často elektrický kotel, tedy další požadavky na příkon. Všechny tyto otázky by měl řešit projekt, zde jen upozorňuji na co všechno by se mělo při přechodu na vytápění tepelným čerpadlem myslet."

Dodavatele elektřiny

Bc. Miloslav Kloz, Project & Marketing Specialist, PREměření, a. s. k tématu sazeb řekl: "Upřímně, ono není co více komentovat. Můžeme jen potvrdit, co je uvedeno v odstavci Jak je to se sazbami? Tyto informace jsou výstižné."

Jana Sluková, E.ON Energie a.s.: "Pravidla přiznávání distribučních tarifů jsou součásti cenového rozhodnutí ERÚ a ta stanovují, že pokud je vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. To platí pro odběry pro domácnosti i podnikatele. Není proto možné uplatnit jednu smlouvu na dodávku elektřiny pro společné vytápění, spotřebu společných prostor bytového domu a zároveň spotřebu domácností v bytovém domě. Pravidla stanovená v cenovém rozhodnutí jsou v tomto směru jasná. Distributor takovou změnu neodsouhlasí a nový bytový dům takto napájený nepřipojí k distribuční soustavě. Dodavatel, který slibuje takovéto řešení, může záměrně po inkasu peněz za dodávku tepelného čerpadla a úpravu rozvodů domu další osud ponechat na zákaznících s tím, že pokud se na to přijde a distributor bude žádat uvedení věcí do pořádku, svede to na „chybný“ výklad legislativy distributorem. Doporučujeme proto se tomuto řešení vyhnout a případné návrhy na podobné řešení vždy předem konzultovat s místně příslušnou distribuční společností."

Pro úplnost jsme požádali o komentář i dodavatele plynových tepelných čerpadel

Ing. Martin Bednář, ROBUR: "Námi dodávaných plynových TČ se tato problematika nedotýká, protože neexistuje žádný nízky tarif pro zemní plyn. Proto ani kritizovaný prodej díky nízkému tarifu nemá opodstatnění. Za hlubší úvahu by jistě stálo, nakolik je úloha elektrického tepelného čerpadla jako "poukázky" na levnější elektřinu pro celý RD (například v kombinaci s mnohem výkonnějším plynovým kotlem) ještě v souladu s celkovou snahou o úspory energií a šetrné využívání přírodních zdrojů."


 
 
Reklama