Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

K získání sazby elektřiny D57d pro tepelné čerpadlo a elektrické vytápění vede více cest

K získání výhodnější sazby D57d i pro ostatní elektro spotřebiče je nutné zajistit blokování provozu a splnit podmínku příkonu vytápění, pokrytí tepelné ztráty nebo 80 % roční potřeby tepla.

Na cenu elektřiny pro elektrické vytápění a také tepelné čerpadlo existovalo v minulosti více zvýhodněných sazeb. Od 1. dubna 2016 mohou domácnosti, které si nově zvolí vytápění elektrickými kotli, přímotopy, hybridním zdrojem tepla nebo tepelným čerpadlem zažádat o dvoutarifovou sazbu D57d. V současnosti není podstatný rozdíl mezi cenou elektřiny v nízkém a vysokém tarifu jako dříve, takže pro domácnosti je podstatná jen její celkově nižší cena.

Možnost blokace provozu v praxi a návrhu zdroje tepla znamená, že provozní vlastnosti elektrického vytápění (využívá tzv. Jouleovo teplo, sálání) ve větší míře, a tepelného čerpadla v menší míře, musí umožnit v domě nebo bytě doplnit chybějící teplo, které se uvolnilo ze stavebních konstrukcí, vybavení domu atp. a tím udrželo teplotní stabilitu vnitřního prostředí během nečinnosti, tedy blokace zdroje tepla. Po ukončení blokace je nutné chybějící teplo opět vrátit, aby bylo k dispozici pro následující dobu blokování provozu.

Spotřebitelé využívají sazbu D57d i pro spotřebu ostatních elektrických spotřebičů, což jsou nejen obvyklé myčky, pračky, ledničky, televize atp., ale mohou to být například i větrací jednotky s rekuperací tepla, klimatizace, průtokový ohřívač vody (nikoliv však přímo elektricky vytápěný zásobník, pro který se uplatní sazba D25d) aj.

1. Co musí splnit žadatel od přiznání sazby D57d?

Podmínky přiznání sazby D57d stanoví ERÚ takto:

Proces změny distribuční sazby je sérií určitých úkonů, které jsou nezbytné k uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy (jen v případě, že má zákazník kromě smlouvy o připojení dvě oddělené smlouvy – na distribuci elektřiny a dodávku elektřiny).

V některých případech je nutné při změně distribuční sazby uzavřít i novou smlouvu o připojení mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy. Tyto případy jsou uvedeny ve vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (§ 4 odst. 1), a patří mezi ně například změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo změna jednotarifní sazby na dvoutarifní sazbu. Zda je pro konkrétní případ změny distribuční sazby vyžadována změna smlouvy o připojení se může zákazník informovat i u svého provozovatele distribuční soustavy.

V častějším smluvním režimu jedné smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny žádá zákazník o změnu distribuční sazby u svého obchodníka s elektřinou. Celý proces změny závisí na předání zákazníkova požadavku na změnu distribuční sazby od obchodníka elektřiny provozovateli distribuční soustavy.

V méně obvyklém režimu dvou samostatných smluv – smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektřiny platí stejné podmínky jako v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s tím rozdílem, že žádost o změnu sazby podává zákazník provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Před změnou distribuční sazby dokládá žadatel splnění podmínek pro uplatnění sazby takovými způsoby, které splnění podmínek nezpochybnitelně prokazují. Obvykle se jedná o revizní zprávy elektrického zařízení, výpočet tepelných ztrát objektu apod.

Domácností se zpravidla týká smluvní režim jedné smlouvy.

Podmínky uplatnění sazby D57d ERÚ definuje takto:

 1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody: Je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D25d.
 9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
 10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

2. Podmínka blokování provozu

Minimální doba platnosti nízkého tarifu je 20 hodin denně (ad 2). Distributor může tuto dobu prodloužit. To znamená, že ERÚ připouští stejný režim u elektrického vytápění i tepelného čerpadla a záleží na distributorovi, jak toto konkrétně vyřeší.

Co se týká doby blokace provozu na straně technických opatření, které musí zařídit odběratel elektřiny, tak ji předurčuje doba platnosti nízkého tarifu (ad 10 a ad 11) a od ní odvislá zbývající denní doba platnosti vysokého tarifu. Odběratel musí sám uplatnit taková technická opatření, aby v době platnosti vysokého tarifu (ad 10) bylo možné blokovat provoz elektrického vytápění (Jouleovo teplo, sálání), to je po dobu maximálně 4 hodin denně, když distributor tuto dobu může zkrátit. Tradiční řešení je napojení příslušných spotřebičů elektřiny na vlastní obvody. Tyto obvody na elektrickou síť připojuje a nebo z ní odpojuje elektrický stykač řízený činností přijímače HDO. Prostřednictvím přijímače HDO tak distributor určuje konkrétní doby trvání vysokého tarifu a vlastní provedení blokace provozu provádí zařízení na straně odběratele. Některá moderní zařízení pro elektrického vytápění v sobě mají přijímač HDO integrován a pak je nutné jen jeho nastavení a příslušný elektrický obvod nemusí být odpojován stykačem.

Doba platnosti nízkého tarifu nemusí být totožná s dobou blokace provozu!

Překvapující může být skutečnost (ad 10), že blokaci provozu kompresoru tepelného čerpadla v době platnosti vysokého tarifu odběratel technickým opatřením řešit nemusí. Kompresor tedy může být v činnosti během ní. To znamená, že ERÚ žádné omezení pro kompresor TČ nestanovuje, a kompresor může být v provozu bez blokace 24 hodin denně.

I během nejkratší možné doby platnosti nízkého tarifu, tedy 20 hodin denně, může distributor na dobu dvou hodin (ad 11) blokovat provoz hybridního (smíšeného) i přímotopného elektrického spotřebiče po dobu dvou hodin. To znamená, že nejkratší možná doba provozu hybridního (smíšeného) i přímotopného elektrického spotřebiče může být zkrácena až na 18 hodin denně. Vzhledem k tomu, že pojem hybridní (smíšený) či přímotopný elektrický spotřebič je zmíněn samostatně a stejně samostatně je zmíněno tepelné čerpadlo (ad 6), lze mít zato, že jako hybridní zdroj lze považovat kombinaci elektrického vytápění s plynovým kotlem, kotlem na pevná paliva aj., pokud tato kombinace splní i další podmínky.

3. Podmínka příkonu

Splnění této podmínky je nejčastější a velmi jednoduše prokazatelné. Sečtou se výkony spotřebičů (zdrojů tepla) pro vytápění. Z tohoto výkonu se vypočte elektrický proud jednou nebo třemi fázemi, v závislosti na řešení elektrické přípojky, a vypočtený proud se porovná s proudem, na který je dimenzován hlavní domovní jistič před fakturačním elektroměrem. Je-li vypočtený proud vyšší jak 40 % proudové hodnoty jističe, je podmínka splněna. Pozor na případné tzv. podružné elektroměry, které netvoří předávací místo. Mohou být například v domě s více byty v domě a majitel domu náklady na elektřinu pro byty rozpočítává.

Většina tepelných čerpadel má integrovaný elektrický ohřev s takovým výkonem, který v případě potřeby plně nahradí činnost tepelného čerpadla. Pak lze tento výkon použít i pro splnění podmínky příkonu.

Některá technicky vyspělejší tepelná čerpadla se obejdou bez záložního elektrického zdroje tepla a jejich příkon pak nemusí tuto podmínku splnit. Tato situace může být běžná u tepelných čerpadel země–voda. Ale i některých typu vzduch–voda. Řešení nabízí dále uvedená podmínka plného pokrytí tepelné ztráty nebo 80 % tepla pro vytápění za rok.

4. Podmínka pokrytí tepelné ztráty nebo 80 % tepla pro vytápění.

Na úvod, není řečeno, že obě tyto podmínky musí být splněny současně!

Přestože tuto podmínku ERÚ uvádí, v praxi její využití nebývá tak časté a někdy se lze u některých dodavatelů elektřiny, respektive jejich zástupců, setkat i s odmítavým stanoviskem. Toto stanovisko je nutné odmítnout s odkazem na podmínky, které stanovil ERÚ.

Je však nutné prokázat, že výkon elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelné ztrátě vytápěného objektu nebo že pokryje minimálně 80 % dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.

U novostaveb je energetický průkaz povinností, takže jej není třeba vypracovávat znova. Energetický specialista při vypracování průkazu vychází z údajů ve stavebním projektu, který specifikuje tepelnou ztrátu domu, potřebu tepla na vytápění i navržené technické řešení vytápění. Pokud se zvolí elektrické vytápění nebo tepelné čerpadlo, situace je poměrně jednoduchá.

Složitější případ by nastal při návrhu hybridního vytápění, ale i tuto variantu energetický specialista musí umět vyřešit a stanovit výkon různých zdrojů tepla tak, aby výsledné pokrytí potřeby tepla na vytápění elektřinou odpovídalo podmínkám pro přidělení sazby D57d.

Aktuálně se objevují dotazy na možnost získání sazby D57d při doplnění stávajícího plynového kotle tepelným čerpadlem, když vznikne hybridní zdroj. Pokud se zvolí tepelné čerpadlo s výkonem plně odpovídajícím tepelné ztrátě objektu, neměl by být problém. Energetický specialista by si však měl při zpracování nového energetického průkazu domu, který bude nutné při žádosti i sazbu D57d předložit, umět poradit i s tepelným čerpadlem o polovičním výkonu oproti tepelné ztrátě domu. Neboť vzhledem k nerovnoměrnému rozložení dnů s velmi nízkou teplotou během roku i takové výkonově malé tepelné čerpadlo může pokrýt až cca 83 % celoroční potřeby tepla na vytápění.

5. Co říkají distributoři?

Za TZB-info jsme se obrátili na distributory elektřiny s tím, že jejich vyjádření v nezkrácené podobě zveřejníme.

ČEZ Distribuce

Podmínky jsou uvedeny na webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/, viz Podmínky distribučních sazeb ČEZ Distribuce, domácnosti dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2021 ze dne 30. 11. 2021, účinnost od 1. 1. 2022.

Podmínky uplatnění sazby D57d:

 1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 2. Časové vymezení doby platnosti NT je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti NT operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti NT rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
 5. Maximální souvislá délka platnosti VT je jedna hodina.
 6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.
 7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.

EG.D, člen skupiny E.ON v ČR

Tento distributor nám zaslal podmínky včetně některých příkladů

 1. Sazba D57d (určená pro domácnosti) může být přiznána za podmínek:
  1. Odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
  2. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
  3. Součtový instalovaný příkon systému vytápění s tepelným čerpadlem včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (je-li takový spotřebič instalován) musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě.

Příklad:
Mám jistič 3×20 A. Jaký musím mít součtový příkon přímotopných, nebo hybridních elektrických spotřebičů, tepelného čerpadla, aby mohla být přidělena sazba D57d?

Hlavní jistič Možný příkon D57d
40 % příkonu
[A] [kW] [kW]
1 fázový hlavní jistič
10 2,3 0,9
16 3,7 1,5
20 4,6 1,8
25 5,8 2,3
3 fázový hlavní jistič
10 6,9 2,8
16 11,0 4,4
20 13,8 5,5
25 17,3 6,9
32 22,1 8,8
40 27,6 11,0
50 34,5 13,8
63 43,5 17,4
80 55,2 22,1

Součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů, tepelného čerpadla, akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody – bojleru (je-li takový spotřebič instalován) musí být minimálně 5,5 kW.

 1. Pro udělení sazby může být součtový instalovaný příkon spotřebičů menší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě pokud odběratel prokáže:
  1. že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, nebo
  2. že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.

Pozn.: Pokud je příkon nižší, je nutné doložit k žádosti Výpočet tepelných ztrát (VTZ) = potvrzení, že výkon instalovaných elektrických tepelných spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo Průkaz energetické náročnosti budovy, kde bude potvrzeno, že výkon instalovaných elektrických tepelných spotřebičů odpovídá minimálně 80% pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění.

 1. Sazba C56d (určená pro podnikatele) může být přiznána za podmínek:
  1. Odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
  2. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
  3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
  4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem:
   1. Kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu, nebo
   2. Odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.

Celkový rozsah podmínek pro přiznání sazeb pro domácnosti je uveden zde: EGD_brozura_distribuce_EE_D_2022.pdf

Celkový rozsah podmínek pro přiznání sazeb pro podnikatele zde: EGD_brozura_distribuce_EE_C_2022.pdf

6. Závěr

Možnosti pro přiznání sazby D57d domácnostem jsou širší, než jak se v řadě případů domnívá laická veřejnost, případně jak je mylně informována. V případě zájmu by měl každý jako první krok navštívit svého dodavatele elektřiny a projednat s ním, zda je na daném místě možné případné posílení elektrické přípojky, případně se přímo obrátit na distributora v daném regionu. Vždy bude nutná součinnost s energetickým specialistou, který vypracuje podklad k žádosti jak v případě novostavby, tak stávajícího objektu, kterým se dokáže splnění jedné ze tří možných podmínek a blokaci provozu prokáže revizní technik elektrických zařízení. U stávajícího domu bude nutné změnu zdroje tepla oznámit i stavebnímu úřadu, neboť jde o významný zásah do stavu, který byl přemětem kolaudace domu.

 
 
Reklama