Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Omezování chladiv (F-plyny) a budoucí servis tepelných čerpadel

Na jedné straně omezení fosilních zdrojů energie s pomocí tepelných čerpadel a na druhé omezení vlivu chladiv na tvorbu skleníkového efektu. Druhou stranu řeší evropské nařízení o F-plynech. Servis starších zařízení s GWP do 2 500 omezen není.


Měřicí přístroje Testo jsou efektivními pomocníky při profesionální instalaci, servisu a údržbě tepelných čerpadel.
Servis tepelných čerpadel s chladivy, která mají GWP menší než 2500, není v současné době nijak omezen. V obrázku je příklad s chladivem R12, které má vysoký potenciál tvorby skleníkového efektu GWP = 8500, ale vzhledem k obsahu chlóru i poškozování ozónové vrstvy ODP = 1. Proto se s ním v oblasti nových tepelných čerpadel nesetkáme.

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014, je v současnosti stěžejním dokumentem, který ovlivňuje strategické úvahy výrobců tepelných čerpadel. Nařízení mimo jiné určuje časový rámec pro možnost využití chladiv obsahujících fluor v tepelných čerpadlech, která mohou být uvedena na trh. Kritériem je faktor tvorby skleníkového efektu GWP.

Současné i budoucí provozovatele tepelných čerpadel, klimatizací, ale i chillerů by však měla zajímat i odpověď na otázku, zda již je a nebo v budoucnosti bude nějak omezen servis. Protože je-li nějak omezována možnost použít určitá chladiva v nových výrobcích, mohla by být analogicky omezena možnost s určitými chladivy zacházet, a tedy zařízení s nimi servisovat.

Přečtěte si také Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech upřednostní přírodní chladiva Přečíst článek

V nařízení se mj. píše:

(17) V květnu 2022 předložila Komise plán REPowerEU. Součástí plánu REPowerEU je také cíl zavést do roku 2027 10 milionů vodních tepelných čerpadel a do roku 2030 zdvojnásobit tempo zavádění tepelných čerpadel, což znamená, že do roku 2030 by mělo být celkem navíc zavedeno nejméně 30 milionů tepelných čerpadel. Vzhledem k tomu, že odvětví tepelných čerpadel přejde v důsledku opatření stanovených tímto nařízením na chladiva s nižším potenciálem globálního oteplování, mohlo by mít vyšší zavádění tepelných čerpadel, jak je stanoveno v plánu REPowerEU, dopad na dostupnost HFC na trhu Unie a před vstupem zákazů uvádění na trh podle přílohy IV v platnost bude částečně záviset na uvádění alternativních technologií na trh a na množství zavedených tepelných čerpadel, která budou stále potřebovat plyny s vyšším potenciálem globálního oteplování. Komise by měla pečlivě sledovat vývoj na trhu, včetně vývoje cen fluorovaných skleníkových plynů uvedených v oddíle 1 přílohy I, a alespoň jednou ročně posoudit, zda existují závažné nedostatky, které by mohly ohrozit dosažení cílů plánu REPowerEU, pokud jde o zavádění tepelných čerpadel. Pokud Komise zjistí, že takové nedostatky existují, mělo by být možné poskytnout odvětví tepelných čerpadel dodatečné kvóty na HFC, a to nad rámec kvót stanovených v příloze VII.

Komentář autora:

Aktuální pokles zájmu o instalace TČ, jak je zřejmý například z podkladů na úrovni Německa, ale i Česka, může realizaci plánu REPowerEU v oblasti tepelných čerpadel pouze zbrzdit. Tento současný negativní faktor však na druhé straně vytváří časovou rezervu pro výrobce TČ, aby mohli ve zvýšené míře přejít na chladiva s nízkým GWP. Pro výrobce by pak eventuálně nemusela být využita v nařízení zmíněná možnost poskytnout odvětví tepelných čerpadel dodatečné kvóty na HFC látky, a to nad rámec stanovených kvót. Případný posun termínu realizace plánu REPowerEU však neznamená, že nebude pokračovat.

Definice

Pokud chce čtenář správně pochopit nařízení, musí věnovat pozornost tomu, jak jsou definovány pojmy v něm použité. Z článku Definice v nařízení níže několik vybraných.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

9) „hermeticky uzavřeným zařízením“ zařízení, jehož všechny díly obsahující fluorovaný skleníkový plyn jsou během výrobního procesu v provozovnách výrobce utěsněny svařením, pájením nebo podobným pevným spojením, které může obsahovat uzavřené ventily nebo uzavřené obslužné body umožňující řádnou opravu nebo likvidaci, a jehož spoje v uzavřeném systému mají prověřenou míru úniků menší než 3 gramy ročně pod tlakem alespoň čtvrtiny maximálního povoleného tlaku;

11) „znovuzískáváním“ sběr a skladování fluorovaných skleníkových plynů z nádob, výrobků a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací nádob, výrobků či zařízení;

12) „recyklací“ opětovné použití znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů po základním přečištění, včetně filtrace a vysoušení;

13) „regenerací“ přepracování znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů tak, aby s ohledem na jejich zamýšlené použití měly vlastnosti rovnocenné vlastnostem nově vyrobené látky, a to ve schválených regeneračních zařízeních, která mají k dispozici vhodné vybavení a postupy umožňující regeneraci těchto plynů a která mohou posoudit a potvrdit úroveň požadované kvality;

17) „instalací“ proces spojení dvou nebo více částí zařízení nebo okruhů obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo konstruovaných tak, aby tyto plyny obsahovaly, za účelem montáže systému na místě, kde bude provozován, včetně postupu, kterým jsou plynová potrubí systému spojena dohromady za účelem uzavření okruhu, bez ohledu na potřebu systém po montáži naplnit;

Pozn. autora: Zde pozor, instalací s obvykle míní napojení tepelného čerpadla na soustavu, zde jde o propojení okruhů s chladivem.

18) „údržbou nebo servisem“ všechny činnosti kromě znovuzískávání podle článku 8 a kontrol těsnosti podle článku 4 a čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce písm. b), které zahrnují otevření okruhů nebo jiných částí obsahujících nebo konstruovaných tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny, naplnění systému fluorovanými skleníkovými plyny, odstraňování jedné nebo více částí okruhu nebo zařízení, opětovnou montáž dvou nebo více částí okruhu nebo zařízení, jakož i opravu netěsností, nebo doplnění fluorovaných skleníkových plynů;

39) „děleným systémem“ systém sestávající z několika samostatných, avšak potrubím s chladivem vzájemně propojených jednotek, který vyžaduje instalaci a připojení součástí chladicího okruhu v místě použití;

Pozn. autora: Jde o tzv. splitová, dělená tepelná čerpadla, zpravidla všechny klimatizace.

40) „klimatizací“ proces úpravy vzduchu tak, aby splňoval požadavky klimatizovaného prostoru, prostřednictvím kontroly jeho teploty, vlhkosti, čistoty nebo proudění;

41) „tepelným čerpadlem“ zařízení, které je schopno využívat teplo okolního prostředí nebo odpadní teplo ze vzduchu, vody nebo pozemních zdrojů k poskytování tepla nebo chlazení a je založeno na propojení jedné nebo více součástí tvořících uzavřený chladicí okruh, v němž cirkuluje chladivo za účelem získávání a uvolňování tepla;

44) „chladičem kapalin“ (chiller) samostatný systém, jehož hlavní funkcí je chlazení teplonosné látky (jako je voda, glykol, solanka nebo CO2) pro účely chlazení, zpracování, uchovávání nebo komfortu;

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Prevence vzniku emisí

Zde je mj. definována základní povinnost:

Provozovatelé a výrobci zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny nebo provozovatelé objektů, v nichž se fluorované skleníkové plyny používají, jakož i podniky, které mají tato zařízení v držbě během jeho přepravy nebo skladování, přijmou veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neúmyslného vypouštění těchto plynů. Přijmou veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření k minimalizaci úniku plynů.

Kontrola těsnosti

Kontrola těsnosti pracovních okruhů s chladivem tepelných čerpadel je důležitou součástí servisu a v některých případech i povinností. Ke kontrole se vztahuje zejména:

 1. Provozovatelé a výrobci zařízení, které obsahuje nejméně 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I nebo nejméně 1 kilogram fluorovaných skleníkových plynů uvedených v oddíle 1 přílohy II, které nejsou obsaženy v pěnách, zajistí, aby byla provedena kontrola těsnosti tohoto zařízení.
  Těsnost hermeticky uzavřeného zařízení se nekontroluje, pokud je označeno jako hermeticky uzavřené zařízení a splňuje jednu z těchto podmínek:
  1. obsahuje méně než 10 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I nebo
  2. obsahuje méně než 2 kilogramy fluorovaných skleníkových plynů uvedených v oddíle 1 přílohy II.

Odchylně od druhého pododstavce, pokud je hermeticky uzavřené zařízení nainstalováno v obytných budovách, se jeho těsnost nekontroluje, pokud toto zařízení obsahuje méně než 3 kilogramy fluorovaných skleníkových plynů, za předpokladu, že je označeno jako hermeticky uzavřené.

Pozn. autora: V případě hermeticky uzavřených zařízení, typicky monoblokových tepelných čerpadel, není problém stanovit obsah chladiva či ekvivalent CO2 náplně, protože je to dáno výrobcem a ten je povinen to uvést. Nejen u velkých zařízení, ale i u relativně malých tepelných čerpadel, klimatizací, vzniklých „instalací“, tedy procesem spojení dvou nebo více částí zařízení nebo okruhů obsahujících fluorované skleníkové plyny, je stanovení skutečného obsahu chladiva nebo ekvivalentu CO2 věcí instalující firmy. Například u splitového tepelného čerpadla s chladivem R410A s GWP = 2088 povinnost kontrolovat těsnost vzniká při náplni větší jak 2,39 kg, což může nastat u TČ s topným výkonem odhadem již od cca 7 až 8  kW. U multisplitových klimatizací se stejným chladivem s potrubím vedoucím ke každé vnitřní jednotce, tedy vzhledem k větší celkové délce potrubí, povinnost může nastat i s výkonem menším. Lépe to vychází například s chladivem R32, jehož GWP = 675 a i potřebné množství chladiva je menší. Ne vždy je povinnost kontrol plně respektována!

Přečtěte si také Tepelná čerpadla a kontroly těsnosti od 1. ledna 2017 Přečíst článek

Znovuzískávání a zneškodnění

Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v jiné než pěnové formě, zajistí, aby tyto látky byly znovuzískány a po vyřazení zařízení z provozu recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny.

Pozn. autora: O této povinnosti se mezi provozovateli TČ, především domácností, málo ví a zřejmě se spoléhá na systém likvidace odpadů, kterým prochází například ledničky. Zatímco ledničku je možné naložit na vozík a odvézt do sběrného dvora, u tepelného čerpadla to tak jednoduché nebude a zejména tehdy, pokud půjde o splitové, dělené TČ. Přitom likvidace TČ ve spoiení s povinností si k tomu zjednat certifikovanou firmu (viz další kapitola) bude spojena s budoucími náklady. Výhoda TČ s chladivem, které není F-plynem, je zřejmá.

Certifikace a školení

Certifikace a školení něco stojí a to se projeví na ceně servisu. Pokud chladivo není F-plynem, požadavky jsou nižší.

Fyzické osoby musí být certifikovány k provádění následujících činností týkajících se fluorovaných skleníkových plynů ve smyslu čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 2, pokud jde o fluorované skleníkové plyny vymezené v uvedených ustanoveních, nebo týkajících se příslušných alternativ fluorovaných skleníkových plynů, včetně přírodních chladiv, tam, kde je to relevantní:

 1. instalace, údržba nebo servis, oprava nebo vyřazení z provozu zařízení uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. a) až f) a v čl. 5 odst. 3 písm. a) a b);
 2. kontroly těsnosti zařízení uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. a) až e) a v čl. 5 odst. 3 písm. a) a b);
 3. znovuzískávání ze zařízení uvedených v čl. 8 odst. 2 a v čl. 8 odst. 3 písm. a).

Fyzické osoby musí být držiteli alespoň osvědčení o školení k provádění následujících činností týkajících se fluorovaných skleníkových plynu ve smyslu čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 3, pokud jde fluorované skleníkové plyny vymezené v uvedených ustanoveních, nebo tam, kde je to relevantní, týkajících se příslušných alternativ fluorovaných skleníkových plynů, včetně přírodních chladiv:

 1. údržba nebo servis nebo oprava klimatizačních zařízení motorových vozidel spadajících do oblasti působnosti směrnice 2006/40/ES a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z těchto zařízení;
 2. znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) a c) a v čl. 8 odst. 10 druhém pododstavci;
 3. údržba nebo servis, opravy a kontroly těsnosti zařízení uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. c).

Zákazy pro údržbu a servis

Od 1. ledna 2026 se zakazuje použití fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I s potenciálem globálního oteplování GWP nejméně 2 500 pro údržbu nebo servis klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Pozn. autora: Pokud se podíváte na velikost GWP jednotlivých chladiv, tak je zřejmé, že tento zákaz již nebude mít zásadní vliv na provoz většiny tepelných čerpadel a klimatizací. Pokud by však takové zařízení v provozu bylo a neexistovalo by výrobcem zařízení odsouhlasené použití náhradního chladiva, pak by se de-facto jednalo o nutnost ukončit provoz takového zařízení při nejbližším servisním zásahu spojeném s manipulací s chladivem.

Od 1. ledna 2032 se zakazuje použití fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I s potenciálem globálního oteplování nejméně 750 pro údržbu nebo servis stacionárních chladicích zařízení, s výjimkou chladičů kapalin.

Pozn. autora: Tento zákaz se netýká tepelných čerpadel, ani klimatizací. Výjimka se týká chladičů kapalin, tedy chillerů. To pro chillery znamená, že i po 1. lednu 2032 budou moci být dále servisovány s chladivy, která mají GWP menší než 2 500.

Výroba částečně fluorovaných uhlovodíků

Při výpočtu výroby částečně fluorovaných uhlovodíků se nezohledňuje žádné množství regenerovaných částečně fluorovaných uhlovodíků. To znamená, že výroba bude podle kvót, které budou přidělovány, klesat, ale v oběhu mohou zůstat chladiva znovuzískaná, recyklovaná nebo regenerovaná až do doby zákazu jejich použití při servisu.

Komise do 31. prosince 2024 a následně každý rok přidělí každému výrobci a dovozci kvóty pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh podle přílohy VIII. Kvóty se oznamují výrobcům a dovozcům prostřednictvím portálu fluorovaných skleníkových plynů. Přidělení kvóty je podmíněno zaplacením splatné částky, která se rovná třem eurům za každou tunu ekvivalentu kvóty CO2, která má být přidělena.

Pozn. autora: Oproti ceně emisních CO2 povolenek jde zatím o přijatelnou částku. Pro TČ s výkonem okolo 10 až 18 kW by mohlo jít o cca 10 euro. Ovšem při výrobě například 500 tisíc TČ ročně, tzn. poplatku 5 mil euro, se výrobci opuštění F-plynů musí jevit jako značně přínosné.

Dovoz a vývoz

Fluorované skleníkové plyny dovážené do Unie se považují za nově vyrobené plyny.

Pozn. autora: Toto může být problém pro využití recyklovaných nebo regenerovaných chladiv s F-plyny při servisu, pokud by k jejich úpravě, čištění aj., musely opustit EU. Cirkulární ekonomika chladiv se s tímto faktem musí vypořádat.

Zákazy uvádění na trh

Pozn. autora: Pro zopakování termínů, které jsou platné pro výrobce, je níže vybrán kompletní přehled zákazů z nařízení, které se týkají tepelných čerpadel, klimatizací, chillerů. Je nutné zdůraznit, že s níže uvedenými termíny se musí vypořádat výrobci, nikoliv provozovatelé! Pro investory a budoucí provozovatele je důležité, aby pořizovali tepelná čerpadla, klimatizace, které se na trh v EU dostaly legální cestou.

STACIONÁRNÍ CHLADIČE KAPALIN (CHILLERY)
(7) Chladiče kapalin, které obsahují tyto plyny nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislé:
a) HFC s GWP nejméně 2 500, s výjimkou zařízení určeného pro použití k chlazení výrobků na teploty nižší než −50 °C; 1. ledna 2020
b) fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150 u chladičů kapalin o jmenovitém výkonu do 12 kW, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu; 1. ledna 2027
c) fluorované skleníkové plyny u chladičů kapalin o jmenovitém výkonu do 12 kW včetně, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu; 1. ledna 2032
d) fluorované skleníkové plyny s GWP 750 u chladičů kapalin nad 12 kW, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu. 1. ledna 2027
STACIONÁRNÍ KLIMATIZACE A STACIONÁRNÍ TEPELNÁ ČERPADLA
(8) Samostatná klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, s výjimkou chladičů kapalin:
a) pokojová klimatizační zařízení typu plug in, která koncový uživatel může přemísťovat z místnosti do místnosti a která obsahují HFC s GWP nejméně 150; 1. ledna 2020
b) pokojová klimatizační zařízení typu plug in, monobloková klimatizační zařízení, jiná samostatná klimatizační zařízení a samostatná tepelná čerpadla o maximální jmenovitém výkonu do 12 kW včetně, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Pokud by bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňovaly použití fluorovaných skleníkových plynů s GWP nižším než 150, je limit pro GWP 750; 1. ledna 2027
c) pokojová klimatizační zařízení typu plug in, monobloková klimatizační zařízení, jiná samostatná klimatizační zařízení a samostatná tepelná čerpadla o maximální jmenovitém výkonu do 12 kW včetně, která obsahují fluorované skleníkové plyny, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Pokud by bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňovaly použití alternativ fluorovaných skleníkových plynů, je limit pro GWP 750; 1. ledna 2032
d) monobloková a jiná samostatná klimatizační zařízení a tepelná čerpadla o maximální jmenovitém výkonu vyšším než 12 kW, ale nepřevyšující 50 kW, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků; pokud by bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňovaly použití fluorovaných skleníkových plynů s GWP nižším než 150, je limit pro GWP 750; 1. ledna 2027
e) jiná samostatná klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků; pokud by bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňovaly použití fluorovaných skleníkových plynů s nižším než GWP 150, je limit pro GWP 750. 1. ledna 2030
f) dělené systémy o jmenovitém výkonu vyšším než 12 kW, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150 nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu 1. ledna 2033

Tab. Termíny, od kdy je zakázáno uvádět na trh v EU zařízení s chladivy na bázi F-plynů podle GWP chladiva (červeně - termín již proběhl, žlutě - aktuálně nejbližší termín)

Budoucnost nařízení

Kromě dílčích opatření má Komise EU do 1. ledna 2030 zveřejnit zprávu o účincích tohoto nařízení. Souběžně s tím lze předpokládat, že nařízení může být následně aktualizováno.

Závěr

Pro provádění servisu starších tepelných čerpadel a klimatizací je v nařízení o F-plynech jediné omezení, které od 1. ledna 2026 zakazuje servis tam, kde je použito chladivo s potenciálem globálního oteplování GWP nejméně 2 500. V sektoru tepelných čerpadel a klimatizací pro domácnosti toto není zásadní problém.

V budoucnosti může narůstat problém s cenou chladiv na bázi F-plynů. Přidělované kvóty budou s velkou pravděpodobností chtít využít výrobci, aby co nejvíce amortizovali své investice do výroby. A proto na servis bude nutné využívat chladiva recyklovaná nebo regenerovaná. Je zřejmé, že sběr chladiv, jejich recyklace nebo regenerace a opětná distribuce na trh je spojena s určitými, postupně rostoucími náklady.

 
 
Reklama