Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AC Heating: Ekonomická analýza investice do tepelného čerpadla

Problematika hodnocení efektivnosti investic je obecně (nejen pro podniky) mimořádně důležitá. Proces návrhu a realizace projektu pro tepelná čerpadla obsahuje již v samém počátku ekonomickou technickou analýzu možnosti instalace tepelného čerpadla zpracovávanou odborníky ze společnosti AC Heating na základě informací od zákazníka. Závěry slouží jako podklad pro další komunikaci a doporučení pro další postup.

Ekonomickým subjektem se rozumí celé spektrum klientů, od koncových zákazníků až po producenty tepla. Závěry slouží jako podklad pro další komunikaci a doporučení pro další postup neboť vzhledem k pořizovací ceně zařízení a jeho předpokládané době používání (15–20 let) považujeme tento krok za investici, nikoli jen nákup.

Jak na hodnocení investice?

Problematika hodnocení efektivnosti investic je obecně (nejen pro podniky) mimořádně důležitá. Investice tvoří jeden z mostů mezi přítomností a budoucností finanční stability. Investiční rozhodování je proto jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších činností, kterými se musí vlastník nemovitosti zabývat, neboť v tržní ekonomice je hlavním a základním kritériem úspěšnosti každé činnosti její ekonomická efektivnost. Tato skutečnost se nevztahuje jen na podnikatelské prostředí, ale také, byť s jistými zjednodušeními i na soukromou osobu toužící po vlastním bydlení. Jedině správná rozhodnutí založená na relevantních informacích umožní zachovat stabilní ekonomické podmínky nevyčerpávající rodinný rozpočet, resp. zdravý vývoj a dynamický růst firmy v konkurenčním prostředí.

Obr. 1: Vizualizace RD (Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér) Tepelné čerpadlo
Obr. 1: Vizualizace RD (Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér)

Smyslem investičního rozhodování je souhrnně analyzovat všechny ekonomické efekty, které by konkrétní investice svojí realizací vyvolala, a posoudit jejich celkový přínos pro klidné spaní hypotékou zatížené domácnosti resp. pro podnik. Teprve na základě těchto informací lze odpovědně rozhodnout o přijetí či nepřijetí investice.

V oblasti výroby tepla je investiční rozhodování ovlivněnou řadou velmi obtížně predikovatelných parametrů. Jako klíčové můžeme označit ceny vstupů. Situaci v energetice je nutno hodnotit komplexně, v dlouhodobém horizontu, často uměle ovlivněnou politickou situací ve světě.

Při hledání validní odpovědi na otázku, zda máme potenciální investice realizovat, musíme nejdříve zanalyzovat, jak moc efektivně daná investice přispívá ke snížení budoucích výdajů u koncových zákazníků. Přestože podniky v tržním prostředí mohou krátkodobě sledovat různé strategické cíle, v dlouhodobém horizontu je pro většinu podniků jediným hlavním cílem maximalizace tržní hodnoty firmy. Příspěvek investičního projektu k maximalizaci tržní hodnoty nejlépe vyjadřují finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic.

V moderní teorii podnikových financí jsou jednotlivá finanční kritéria vyjádřena různými metodami pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Cílem metod je pomocí matematického aparátu kvantifikovat ekonomický efekt, který investiční projekt podniku přináší, a na základě zjištěných výsledků rozhodnout o přijetí či odmítnutí projektu, resp. rozhodnout která z uvažovaných investic je pro subjekt ekonomicky nejvýhodnější.

Mezi základní a nejvíce používaná hlediska pro rozdělení jednotlivých metod patří faktor času. Na základě toho, zda metody berou v úvahu časovou hodnotu peněz, rozlišujeme:

  • statické metody – zcela opomíjejí faktor času a jeho vliv na hodnotu peněz. Díky tomu se vyznačují jednoduchostí a rychlostí výpočtu. Jsou používány v takových případech, kdy má investice krátkou dobu ekonomické životnosti a diskontní sazba odvozená z kapitálové struktury podniku je velmi malá. Za těchto podmínek je abstrahování od časového faktoru přípustné, avšak ne zcela správné, neboť může dojít ke zkreslení výsledného ekonomického efektu a k nesprávnému rozhodnutí. Přes tyto své nedostatky mohou sloužit pro první předběžné výpočty.
  • dynamické metody – přihlížejí k působení faktoru času a částečně i k faktoru rizika. Oba dva faktory jsou zohledněny v diskontní sazbě, která se používá pro aktualizaci všech vstupních dat. Tyto metody by měli být používány pro hodnocení investic s delší dobou ekonomické životnosti, neboť zaručují, že nedochází k zásadnímu zkreslení kapitálových výdajů nebo peněžních příjmů vlivem času.

Jiným hlediskem, použitým jak u koncového zákazníka, tak u podnikatelského subjektu pro třídění metod mohou být finanční kritéria:

  1. nákladové kritérium – metody, u nichž jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů
  2. kritérium ve formě peněžních toků – kritériem hodnocení je očekávaný celkový peněžní tok z investičního projektu

Můžeme konstatovat, že metody, které jsou založeny na kritériu ve formě peněžních toků a respektují zároveň časovou hodnotu peněz, jsou v dnešní době považovány za nejvhodnější pro hodnocení investic a také se v praxi dostávají do popředí v používání.

Příklad ekonomické analýzy

Obr. 2: Vizualizace RD (Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér) Tepelné čerpadlo
Obr. 2: Vizualizace RD (Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér)

Uvažovaný objekt je rodinný dům, tepelná ztráta objektu 10 kW, místo instalace Liberec, nízkoteplotní otopná soustava. Objekt je obýván 4 osobami, spotřeba TUV cca 50 l osoba/den.

Předpokládaná roční potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV:
Vytápění22,5 MWh
Ohřev TUV5,1 MWh

Obr. 3 : Tepelné čerpadlo Convert AW16, venkovní jednotka (Zdroj: AC Heating)
Obr. 3 : Tepelné čerpadlo Convert AW16,
venkovní jednotka (Zdroj: AC Heating)
 

Popis porovnávaných systémů, odhad ročních nákladů na provoz

Pro vytápění objektu jsou zvažovány tyto tři zdroje:

Varianta AElektrokotel (topení + ohřev TUV)
Varianta BPlynový kotel (topení + ohřev TUV)
Varianta CTepelné čerpadlo Convert AW (topení, celoroční ohřev TUV)

Tabulka 1 obsahuje popis instalačních nákladů (cena pořízení) a předpokládaných ročních nákladů na provoz (současné ceny, provoz domácnosti je ovlivněn sazbou na elektřinu (D 45d pro elektrokotel, D 02d pro plyn, D 56d pro tepelné čerpadlo), náklady vždy obsahují platbu rezervovaný příkon (za jistič) (3×20–25 A)) a v případě plynového kolte také měsíční paušální platbu a pravidelnou revizi.

Tabulka 1: Ceny uvedeny v tisících Kč, ceny včetně sazby 15 % DPH, náklady vztaženy k období 1 roku
VariantaCena pořízeníNáklady topení + příprava TUVNáklady na provoz domácnosti ostatníCelkové roční náklady
A45671582
B11022365
C260251540
(Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér)
V ceně pořízení je zdroj tepla + zásobník TUV, v případě plynu také zhotovení přípojky a komínu.

Varianta AElektrokotel 18 kW + elektrický bojler 160 l
Varianta BPlynový kondenzační kotel 5–24 kW (víceokruhový)
Varianta CTepelné čerpadlo Convert AW16 + set pro celoroční ohřev TUV, xCC Family

Co je to Cash flow?

Čistá současná hodnota je metoda hodnocení investice, která za ekonomický efekt z investice považuje peněžní tok z projektu.

Pro účely této a citlivostní analýzy zavedeme pojem eskalační index, který zohledňuje předpokládaný růst cen vstupů, tj. cen energií. Předpokládáme, že růst ceny jedné komodity, např. elektřiny povede v dlouhém období k růstu ceny plynu a naopak.

Eskalační index má hodnotu 1 = zachování současných cen
Eskalační index má hodnotu 1,05 = předpokládaný růst cen vstupů

Graf 1: Roční náklady, stávající cena energií, horizontální osa roky, vertikální tisíce Kč, varianta eskalační index = 1 (nepředpokládáme růst cen vstupů) (Zdroj: AC Heating) Tepelné čerpadlo
Graf 1: Roční náklady, stávající cena energií, horizontální osa roky, vertikální tisíce Kč, varianta eskalační index = 1 (nepředpokládáme růst cen vstupů) (Zdroj: AC Heating)
Graf 2: Roční náklady, předpoklad růstu cen energií 5 % ročně (Zdroj: AC Heating) Tepelné čerpadlo
Graf 2: Roční náklady, předpoklad růstu cen energií 5 % ročně (Zdroj: AC Heating)

Tyto grafy poskytují dobrý obrázek k porovnání počáteční investice a ročních nákladů – tč je nejdražší zdroj, má nejnižší provozní náklady. Další úhel pohledu nám poskytnou následující grafy, které zohledňují porovnání rozdílu nákladů mezi jednotlivými variantami. Jedná se o porovnání variant elektrokotel a tepelné čerpadlo resp. plynový kotel a tepelné čerpadlo.

Připojuji též informaci o prosté době návratnosti investice. Opět porovnáme scénář stávající ceny energií a jejich očekávaný 5% růst.

Graf 3: CF Analýza – porovnání tč vs. elektrokotel a tč vs. plynový kotel, stávající ceny energií (Zdroj: AC Heating) Tepelné čerpadlo
Graf 3: CF Analýza – porovnání tč vs. elektrokotel a tč vs. plynový kotel, stávající ceny energií (Zdroj: AC Heating)
Graf 4: CF Analýza – porovnání tč vs. elektrokotel a tč vs. plynový kotel, předpoklad růstu cen energií 5 % ročně (Zdroj: AC Heating) Tepelné čerpadlo
Graf 4: CF Analýza – porovnání tč vs. elektrokotel a tč vs. plynový kotel, předpoklad růstu cen energií 5 % ročně (Zdroj: AC Heating)

Prostá doba návratnosti v případě viz Graf 3 činí cca 6,6 let vůči plynu a 5,6 roku vůči elektrokotli.
V reálnějším případě viz Graf 4 je prostá doba návratnosti cca 5,8 roku vůči plynu a 5,0 roku vůči elektrokotli.

Zhodnocení investičního záměru

Závěry ekonomické analýzy podporují tento investiční záměr. Výsledky CF analýzy i citlivostní analýzy prokázaly výhodnost projektu vůči změnám na úrovni vstupů, zejména s ohledem na předpokládaný nárůst cen vstupů (cena energií). Můžeme tedy, i s ohledem na fakt, že analýza obsahuje jisté zjednodušení a pracuje s přibližnými hodnotami, jednoznačně doporučit tento investiční projekt.

Individuální přístup

Samotnému technickému návrhu řešení konkrétní situace předchází komunikace se zákazníkem. Cílem je navrhnout takové řešení, které bude přinášet maximální užitek investorovi. Je zde možno využít modulární koncepce tepelného čerpadla Convert AW. Představte si následující situaci:

Stávající RD, 2 dospělí lidé, očekávají příští rok přírůstek do rodiny, tepelná ztráta z projektu (ověřena spotřebou) 8 kW, vytápěn elektrokotlem 15 kW, všude radiátory (nízkoteplotní), zánovní elektrický bojler, v blízké budoucnosti majitelé plánují instalaci bazénu.

Není třeba pořizovat jednotku „all in one“ zákazník přeci již elektrokotel = záložní/bivalentní zdroj má. Zásobník TUV mu zatím s přihlédnutím ke spotřebě (2 dospělí lidé) stačí, navíc je zánovní. Pro první nabídku stačí tepelné čerpadlo Convert AW14 a regulace xCC Pro k řízení topení a ovládání stávajícího elektrokotle. Do projektové dokumentace připravíme podklady k dalšímu plánovanému rozšíření (sezonní bazén, celoroční ohřev TUV) tak, aby budoucí doplnění představovalo co nejmenší úpravy/náklady. S očekávanou zvýšenou spotřebou v kompletní rodině dojde k výměně bojleru za typ vhodný pro součinnost s tepleným čerpadlem. Další náklady budou cena zásobníku, minimalistické topenářské připojení a upgrade regulace na variantu xCC Family. Za rok bude proveden upgrade na variantu xCC Comfort pro ohřev bazénu. Je tak možno rozdělit nákladově a časově realizaci jednotlivých částí systému.

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují výši úspor u tepelného čerpadla je právě řídicí systém, kterým je dané tepelné čerpadlo vybaveno.

Tepelná čerpadla řady Convert AW s nadstavbovou regulací xCC byla navržena tak, aby vyhověla i těm nejnáročnějším požadavkům.

Zkušenosti našich zákazníků

Velký počet našich zákazníků k nám přichází na osobní doporučení přátel, rodiny, kolegů, kteří již mají osobní zkušenost s provozem tepelného čerpadla Convert AW. Velmi rádi se Vám budeme individuálně věnovat. Jsme Vám plně k dispozici pro Vaše podněty zejména s ohledem na technické porovnání uvažovaných variant a jejich ekonomické zhodnocení.

Zajímá Vás toto téma blíže? Jsme pro Vás plně k dispozici na telefonu, mailu nebo nám můžete zaslat poptávku přes náš webový formulář. Rádi se Vám budeme kdykoliv věnovat.

Za tým AC Heating Vás zdraví
Ing. Václav Ježek, Ph.D.
+420 736 124 299AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...