Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekodesign kotlů na pevná paliva – uvádění výrobků na trh a do provozu od 1. 1. 2020

1. lednem roku 2020 ze změní podmínky pro uvádění kotlů na pevná paliva na trh. Autor upozorňuje na nutnost správně chápat význam a vztah pojmů uvedení na trh a uvedení do provozu.


© Fotolia.com

Od 1. ledna 2020 začnou pro teplovodní kotle na pevná paliva platit nové požadavky na emise a účinnosti při uvádění na trh a do provozu podle Nařízení Komise 2015/1189 o ekodesignu. Teoreticky se budou moci „neekodesignové“ kotle prodávat konečnému provozovateli i v roce 2020, ovšem pouze v případě, že byly nakoupeny obchodníkem u výrobce (uvedeny na trh) ještě v roce 2019. Tedy pokud budou mít na výrobním štítku uveden rok výroby 2019 a méně. Ale jak pohlížet na ustanovení o uvádění do provozu? Poruší nařízení provozovatel, který „neekodesignový“ kotel uvede do provozu v roce 2020?

Výklad pojmů uvedení na trh a uvedení do provozu podle Evropské Komise

Vysvětlení k termínu uvedení na trh/do provozu je uvedeno v materiálu Evropské Komise nazvaného „Nejčastější dotazy týkající se směrnice o ekodesignu 2009/125 / ES, kterou se stanoví rámec pro stanovení požadavků na ekodesign energetických výrobků a jeho prováděcích předpisů“ (Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations), kde na otázku „Otázka uvádění na trh a/nebo do provozu“ je uvedeno:

Několik dotčených subjektů se dotazovalo na význam „uvedení na trh a/nebo uvedení do provozu“, jak je používán v článku 3 směrnice o ekodesignu a jejích prováděcích nařízeních. Článek 2 směrnice definuje „uvedení na trh“ jako první uvedení výrobku na trh Společenství za účelem jeho distribuce nebo použití v rámci Společenství, ať už za úplatu nebo bezplatně a bez ohledu na způsob prodeje, a „uvedení do provozu“ definuje jako první použití výrobku pro jeho zamýšlený účel konečným uživatelem ve Společenství.

Zatímco výraz „uvedení na trh“ se zdá být jasný, termín „uvedení do provozu“ vedl k mylným výkladům. Používá se termín „uvedení do provozu“, jelikož právní předpisy EU musí rovněž zahrnovat výrobky, které nejsou „fyzicky“ nikdy uváděny na trh, ale jsou instalovány přímo v místě koncového uživatele. Věta „být uveden na trh a/nebo uveden do provozu“ vytváří dojem, že uvedení na trh a uvedení do provozu jsou kumulativní pojmy, tj. že existují dva odlišné okamžiky, od kdy musí výrobek vyhovět, což je špatně.

Způsob, jakým je třeba chápat pojmy, spočívá v tom, že „uvedení na trh“ (čímž je výrobek poprvé dostupný na trhu EU) a „uvedení do provozu“ (první použití výrobku pro jeho určený účel koncovým uživatelem v EU) odkazují na dva různé „okamžiky“ v procesu uvádění výrobku na trh; že vyhovění požadavkům pro „vstup“ na trh je požadováno pouze jednou, buď na základě okamžiku uvedení výrobku na trh nebo při jeho uvedení do provozu. Článek 3 směrnice o ekodesignu by se měl chápat tak, že „výrobky, na něž se vztahují prováděcí opatření, mohou být uvedeny na trh nebo uvedeny do provozu, nebo obojí, pouze pokud jsou v souladu s těmito opatřeními a jsou opatřeny označením CE v souladu s článkem 5.“

Výrobek musí splňovat požadavky na označení CE od okamžiku jeho uvedení na trh. Pouze v případech, kdy výrobek „není uveden na trh“ v doslovném smyslu, je okamžikem pro splnění požadavku jeho uvedení do provozu. Právní předpisy EU navíc nejsou retroaktivní.

Výrobky legálně uvedené na trh mohou zůstat na trhu (tj. v distribučním řetězci) a stále mohou být prodávány, i když se právní předpisy mezitím změnily; výrobky legálně uvedené na trh mohou být prodávány konečnému uživateli a mohou být také uvedeny do provozu i v případě, že se právní předpisy mezitím změnily.

Shrnutí

Pokud si tedy zrekapitulujeme výše popsané, po 1. lednu 2020 bude možné doprodávat konečným provozovatelům skladové zásoby teplovodních kotlů na pevná paliva neplnících ekodesign, pokud byly vyrobeny a výrobcem z výrobního podniku vyexpedovány do konce roku 2019. Tyto kotle bude také legální po 1. lednu 2020 uvádět do provozu u konečného provozovatele. Kotle vyrobené po 1. lednu 2020 již ekodesign plnit musí. To, že kotel uvedený na trh po 1. lednu 2020 bude mít na štítku uvedenu třídu 5, 4 a nebo dokonce i 3 nebude podstatné. Neboť podmínky bude definovat jen ekodesign a údaj o třídě kotle bude z pohledu uvádění na trh jen doplňující.

 
 
Reklama