Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přednosti elektrického vytápění

Speciální dvoutarifové sazby zajišťují nižší náklady na odebíranou elektřinu, ta je v průběhu dne dodávána po limitovanou dobu v nízkém tarifu (NT) a ve zbylém čase ve vysokém tarifu (VT), aktuální tarif přitom platí pro všechny elektrické spotřebiče z přípojky napájené.

D25d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin
 • určena pro domácnosti, které elektřinou ohřívají vodu
 • 8 hodin denně NT rozdělených až do 3 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina, v této době je zapínání, resp. vypínání akumulačních spotřebičů řízeno prostřednictvím HDO
 • podmínkou získání sazby je řádně instalovaný elektrický akumulační spotřebič pro ohřev vody a technické blokování akumulačních spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu, splnění těchto podmínek dokládá žadatel revizní zprávou
D26d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
 • určena pro domácnosti, které elektřinu využívají k ohřevu vody a/nebo k akumulačnímu vytápění
 • 8 hodin denně NT, zapínání a vypínání akumulačních spotřebičů je řízeno prostřednictvím HDO
 • podmínkou získání sazby jsou řádně instalované elektrické akumulační spotřebiče, jejichž celkový instalovaný příkon musí být minimálně 55 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu), a musí být zajištěno jejich technické blokování po dobu platnosti vysokého tarifu, splnění těchto podmínek dokládá žadatel revizní zprávou
D35d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 16 hodin
 • určeno pro domácnosti, které využívají elektřinu k ohřívání vody a také k provozu akumulačních a přímotopných zdrojů tepla (tzv. hybridní elektrické vytápění)
 • 16 hodin denně NT, které může distributor elektrické energie rozdělit až do 5 časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina, v této době je zapínání a vypínání akumulačních spotřebičů řízeno prostřednictvím HDO
 • podmínkou získání sazby je řádná instalace hybridních elektrických spotřebičů, jejichž celkový instalovaný příkon musí činit minimálně 50 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu), a musí být zajištěno jejich technické blokování po dobu platnosti vysokého tarifu, splnění těchto podmínek dokládá žadatel revizní zprávou
D45d - dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin
 • určeno pro domácnosti, které odebírají elektrický proud k ohřevu teplé vody a k elektrickému přímotopnému vytápění
 • 20 hodin denně NT, které může distributor rozdělit až do 7 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina, v této době jsou přímotopné spotřebiče a bojler zapínány a vypínány pomocí HDO
 • podmínkou získání sazby je řádná instalace přímotopů, dále minimální celkový instalovaný příkon přímotopů a akumulačního spotřebiče pro ohřev vody ve výši 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu), a musí být zajištěno technické blokování topných spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu, splnění těchto podmínek dokládá žadatel revizní zprávou
D55d - dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin
 • určeno pro domácnosti, které vytápějí pomocí tepelného čerpadla uvedeným do provozu do 31. 3. 2005
 • 22 hodin denně NT, které může distributor rozdělit až do 7 samostatných úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina, souvislá délka platnosti vysokého tarifu navíc nesmí být delší než 1 hodina denně
 • podmínkou získání sazby je řádná instalace tepelného čerpadla, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám domu a musí být zajištěno technické blokování tepelného čerpadla po dobu platnosti vysokého tarifu, splnění těchto podmínek dokládá žadatel revizní zprávou a protokolem o instalaci tepelného čerpadla
D56d - dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin
 • určeno pro domácnosti, které vytápějí pomocí tepelného čerpadla uvedeným do provozu od 1. 4. 2005 dále
 • 22 hodin denně NT, které může distributor rozdělit až do 7 samostatných úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina, souvislá délka platnosti vysokého tarifu navíc nesmí být delší než 1 hodina denně
 • podmínkou získání sazby je řádná instalace tepelného čerpadla, které kryje nejméně 60 % tepelných ztrát vytápěného domu a musí být zajištěno technické blokování tepelného čerpadla po dobu platnosti vysokého tarifu, splnění těchto podmínek dokládá žadatel revizní zprávou a protokolem o instalaci tepelného čerpadla

Za jednu z hlavních výhod elektrického vytápění jsou považovány nízké investiční náklady, což platí především pro přímotopné a akumulační systémy. V případě lokálních topidel není třeba žádných nákladných rozvodů energie, stačí dostatečně dimenzovaná domovní elektroinstalace a i ceny lokálních elektrických topidel (konvektory, sálavé panely) jsou nižší než ceny lokálních topidel na jiná paliva („vafky“, krbová vložka). Při porovnávání nákladů na pořízení centrálního zdroje tepla s teplovodním nebo teplovzdušným rozvodem vychází elektrický zdroj (elektrokotel, akumulační zásobník) ve srovnání se zdrojem plynovým (klasický plynový nebo kondenzační kotel) nebo na tuhá paliva (automatický kotel na biomasu nebo uhlí) podobně nebo příznivěji. U tepelných čerpadel je cenová otázka složitější. Zatímco u typu vzduch – vzduch jsou investiční náklady relativně nízké, u typu země – voda jsou naopak jedny z nejvyšších. Nutno dodat, že vysoká investice je v tomto případě vyvažována podstatně nižšími provozním náklady. Elektrické vytápění nepotřebuje na rozdíl od jiných druhů vytápění komín (plyn, pevná paliva, biomasa), speciální přípojku (plyn) nebo prostory pro uskladnění paliva (pevná paliva, biomasa).

Ve výčtu předností elektrického vytápění bývá uváděn zcela bezúdržbový provoz, což pochopitelně neplatí u tepelných čerpadel a centrálních zdrojů (elektrokotel), u kterých je s ohledem na přítomnost pohyblivých částí určitý stupeň údržby vyžadován. U ostatních druhů elektrického vytápění lze s jistou mírou tolerance s tímto tvrzením souhlasit.

Podobné je to i s další uváděnou výhodou, kterou je vysoká životnost. Zatímco topné kabely, topné rohože, topné fólie nebo sálavé topné panely neobsahují žádné pohyblivé části a prvky podléhající rychlému opotřebení, což má při správné instalaci a provozování pozitivní vliv na jejich životnost, u elektrických topidel, která tyto součásti obsahují (tepelná čerpadla, topidla s ventilátory a oběhovými čerpadly), bude životnost odvozena od životnosti těchto komponent.

Nezpochybnitelnou výhodou elektrického vytápění je jeho výborná regulovatelnost, ve které vynikají zejména lokální topidla. Při využití decentralizovaného vytápění můžeme navíc regulovat jednotlivé vytápěné části nezávisle, s individuálním nastavením topného režimu. U vytápění s centrálním zdrojem tepla je třeba věnovat zvýšenou pozornost návrhu otopné soustavy, ať už se jedná o teplovodní nebo teplovzdušnou variantu, abychom zajistili optimální distribuci tepla a schopnost soustavy využívat působící tepelné zisky, což je podmínkou úsporného provozu. Efektivnímu zapojování tepelných zisků do celkové tepelné bilance napomáhá i skutečnost, že se systémy elektrického vytápění, s výjimkou akumulačních kamen, vyznačují malou nebo žádnou mírou tepelné akumulace ve vytápěném prostoru, a reakce na požadované změny výkonu tak probíhají bezprostředně.

V marketingových materiálech výrobců se také zmiňuje zdravotní hledisko a vysoký standard vnitřního prostředí při využívání elektrického vytápění. Objektivně vzato tato otázka příliš nesouvisí s druhem paliva, ale se zvoleným způsobem předávání tepla. Varianty s vysokým podílem sálavé složky nabízejí téměř ideální rozložení teplot ve vytápěném prostoru a současně úspornější provoz vyplývající z toho, že sálavé vytápění umožňuje ohřívat vnitřní vzduch na nižší teploty než konvekční vytápění, a to při shodné úrovni uživatelského komfortu. Fyzikální podstata přenosu tepla sáláním má rovněž vliv na omezení proudění vzduchu v místnosti, v důsledku čehož se do vzduchu dostává menší množství prachových částic a jiných alergenů. Znamená to tedy, že pokud klademe důraz na kvalitu vnitřního prostředí, měli bychom upřednostňovat systémy s vyšším podílem sálavé složky oproti konvekční.