Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prodej kotlů o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2010

Na základě poskytnutých dat přinášíme podrobněji zpracovaný přehled o prodeji zdrojů o výkonu do 50 kW na území ČR v roce 2010 a dále srovnání vývoje prodejů za posledních šest let. Vyhodnocení je členěno podle druhu paliva a druhu kotle. Při porovnání absolutních prodejů v roce 2010 zůstávají nejprodávanějším druhem tepelného zdroje plynové závěsné kotle. V první pětce se nadále drží krby na dřevo, ocelové a litinové kotle na tuhá paliva a elektrokotle.

Na základě poskytnutých dat přinášíme podrobněji zpracovaný přehled o prodeji zdrojů o výkonu do 50 kW na území ČR v roce 2010 a dále srovnání vývoje prodejů za posledních šest let. Vyhodnocení je členěno podle druhu paliva a druhu kotle. Do letošního přehledu se podařilo shromáždit podklady o realizovaných prodejích od 21 výrobců působících na místním trhu, což činí průzkum dostatečně vypovídajícím. Data poskytly firmy: ABX - Varnsdorf, AGROMECHANIKA - Lhenice, ATMOS - Bělá pod Bezdězem, ATOMA - Brno, BENEKOVterm - Horní Benešov, BOSCH TERMOTECHNIKA - Krnov, DESTILA - Brno, EKOEFEKT - Litvínov, G-TEAM - Dobřany, HAAS+SOHN RUKOV - Rumburk, JAKOS - Babice, KOMEXTHERM - Praha 6, KVART-CZ - Šternberk, OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV - Moravský Písek, OPOP - Valašské Meziříčí, PONAST - Valašské Meziříčí, ROJEK - Častolovice, ROMOTOP - Suchdol nad Odrou, THERMONA - Zastávka u Brna VAILLANT GROUP CZECH - Praha-Západ, VERNER - Červený Kostelec a ŽDB GROUP - Bohumín.


Graf č.1: Vývoj celkového prodeje kotlů v ČR v letech 2005 až 2010

1. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu kotle

Druhy kotlů Prodej (ks)
ocelové na tuhá paliva 16 063
litinové na tuhá paliva 14 454
automatické na pevná paliva 1 014
speciální na dřevo 4 226
automatické na biomasu 3 514
krby na dřevo 21 166
ocelové stacionární na plyn 1 592
litinové stacionární na plyn 4 119
plynové závěsné 25 282
ocelové a litinové na olej a plyn s tlakovými hořáky 30
lokální topidla na plyn 725
elektrokotle 11 218
Celkem 103 403

Tabulka č.1: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu kotle


Graf č.2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu kotle

2. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu paliva

Druh paliva Prodej (ks)
tuhá paliva 31 531
dřevo/biomasa 28 906
zemní plyn 31 748
elektřina 11 218
Celkem 103 403

Tabulka č.2: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu paliva


Graf č.3: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu paliva


Graf č.4: Vývoj prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2010 podle druhu paliva

3. Kotle na tuhá paliva

Druh kotle 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ocelové na tuhá paliva 17 872 21 415 14 776 14 848 15 911 16 063
litinové na tuhá paliva 17 096 21 109 16 432 17 122 16 437 14 454
automatické na pevná paliva     1 298 1 532 1 239 1 014
Celkem 34 968 42 524 32 506 33 502 33 587 31 531

Tabulka č.3: Přehled prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2010


Graf č.5: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2010


Graf č.6: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2010

4. Kotle na dřevo a biomasu

Druh kotle 2005 2006 2007 2008 2009 2010
speciální na dřevo 4 796 6 349 6 675 7 583 4 198 4 226
automatické na biomasu   652 809 1 094 2 510 3 514
krby na dřevo 16 643 14 946 14 100 20 067 19 979 21 166
Celkem 21 439 21 947 21 584 28 744 26 687 28 906

Tabulka č.4: Přehled prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2010


Graf č.7: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na dřevo a biomasu v ČR v roce 2010


Graf č.8: Vývoj prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2010

5. Kotle na zemní plyn a LTO

Druh kotle 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ocelové stacionární na plyn 2 206 3 028 2 239 2 093 2 398 1 592
  z toho kondenzační 930 1 064 1 022 929 857 0
litinové stacionární na plyn 5 443 4 793 5 275 4 751 4 637 4 119
  z toho kondenzační 13 32 39 50 53 32
plynové závěsné 32 534 32 854 29 996 24 777 21 268 25 282
  z toho kondenzační 1 253 1 749 3 139 4 212 3 522 6 240
ocel.a lit.na olej a plyn s tlak.hořáky 55 83 52 38 56 30
lokální topidla na plyn 5 489 1 150 1 521 829 845 725
Celkem 45 727 41 908 39 083 32 488 29 204 31 748

Tabulka č.5: Přehled prodeje kotlů plynových a na LTO v ČR v letech 2005 až 2010


Graf č.9: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2010


Graf č.10: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2010

6. Kotle na elektřinu

Druh kotle 2005 2006 2007 2008 2009 2010
elektrokotle 10 207 11 896 12 939 13 973 13 554 11 218
Celkem 10 207 11 896 12 939 13 973 13 554 11 218

Tabulka č.6: Přehled prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2010


Graf č.11: Vývoj prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2010

7. Závěr

Vyhodnocení výsledků průzkumů za posledních šest let ukazuje několik zajímavých skutečností.

Celkové prodeje (graf č.1) klesají, což názorně dokazuje lineární spojnice trendu zobrazená v grafu. Příčin může být více, ekonomickou krizí počínaje, rostoucí kvalitou zdrojů konče. Ačkoliv by se chtělo, z pozice zákazníka, uvěřit, že B) je správně, pravděpodobnější příčinou poklesu bude současná ekonomická situace obyvatelstva.

Pokud se podíváme na "rozložení sil" mezi čtyřmi hlavními kategoriemi - tuhá paliva, dřevo/biomasa, plyn a elektřina - v roce 2005 a v roce 2010 (graf č.4), je zřejmé, k jakému za posledních pět let došlo posunu. Zatímco v roce 2005 byly jednotlivé kategorie pěkně pravidelně rozvrstveny, postupem času dochází, s výjimkou elektřiny, k jejich postupnému vyrovnávání. Tuhá paliva a plyn ze svých pozic ustupují, dřevo/biomasa naopak nabývá na významu. Za tímto trendem stojí jednak podpora výměny kotlů na tuhá paliva za zdroje na biomasu, a pravděpodobně i rostoucí ceny plynu, které způsobují, že tato kategorie poněkud snížila svoji dosavadní ekonomickou přitažlivost. Prodeje zdrojů na elektřinu se zásadně nemění, je vidět, že i přes negativní zaškatulkování, coby nejdražší zdroj tepla, má elektřina své pevné místo na trhu zdrojů tepla. Přispívat k tomu může trend snižování tepelné náročnosti objektů, který cenovou nevýhodu elektřiny do značné míry eliminuje.

Kotle a krby na dřevo nebo biomasu (graf.č.8) jsou hitem posledních pěti let. Jako jediné zdroje z výčtu všech zde hodnocených mají rostoucí trend prodeje a to navzdory celkovému poklesu na trhu tepelných zdrojů. Za jejich úspěchem stojí štědrá podpora státu (kotle na biomasu), stabilně příznivá cena vyrobeného tepla (kotle na palivové dřevo) a punc ekologického chování v případě využívání všech zdrojů spalujících dřevní a rostlinnou biomasu.

Příjemným zjištěním je vývoj v oblasti kondenzačních kotlů (graf č.10), a to s ohledem na jejich efektivitu při výrobě tepelné energie. Více jak pětinásobné navýšení prodejů u plynových závěsných kotlů za sledované roky ukazuje, že zákazníci nenakupují pouze podle ceny, ale stále více podle ukazatele cena/výkon.

Při porovnání absolutních prodejů v roce 2010 (graf č.2) zůstávají nejprodávanějším druhem tepelného zdroje plynové závěsné kotle s 24% podílem na trhu. V první pětce se nadále drží krby na dřevo (20 %), ocelové a litinové kotle na tuhá paliva (16 % resp. 14 %) a elektrokotle (11 %). Žádný z dalších druhů tepelných zdrojů nepřeskročil 5% hranici, což je však na rozdíl od politiky neřadí do kategorie bezvýznamných.


Recenze článku
Recenzoval: Josef Žďárský

Odborné i spotřebitelské veřejnosti se tímto článkem dostává velmi dobře zpracovaný přehled o prodeji kotlů o výkonech do 50 kW na všechny druhy paliv v posledních šesti letech. Příznivý vývoj prodeje kotlů na dřevo a automatických kotlů na biomasu byl ovlivněn především podporou v rámci akce Zelená úsporám. Její zastavení se v letošním roce negativně projevuje i v prodeji těchto kotlů na našem trhu. Ve srovnání s vyspělými evropskými státy je poměr prodeje těchto kotlů velmi nízký a prodej litinových kotlů naopak příliš vysoký. Daleko za Evropou jsme i v prodeji plynových kondenzačních kotlů.

English Synopsis

On the basis of provided data we bring overview of the 50 kW heat sources sales in the CR in 2010 and compare trends in sales over the past six years. When comparing the absolute sales in 2010, the best-selling type of heat source is gas wall hung boilers.

 
 
Reklama