Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plošné vytápění a chlazení Rehau - systémy pokládky v podlaze

U mokrého způsob pokládky i v případě suchých podlahových desek je nutné respektovat doporučenou skladbu, technologii pokládky, zatížitelnost a oblast použití. Tepelná ztráta místnosti může být pokrývána nezávisle na formě pokládky. Věnujte pozornost výběru podlahové krytiny a její pokládce a požadavkům na uvedení do provozu.

Plošné topné systémy REHAU zajišťují díky nízkým povrchovým teplotám a rovnoměrnému rozdělení teploty příjemné klima. Na rozdíl od statických topných systémů je zajištěna rovnováha mezi člověkem a plochami obklopujícími místnost a vytváří se tak optimální vnímání příjemného prostředí.
Díky vysokému podílu energie záření plošných topných systémů REHAU se pocit příjemného prostředí při procesu vytápění dostaví již při výrazně nižší teplotě vzduchu v místnosti, kterou lze snížit až o 1-2°C. To umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12%.

Díky vysokému topnému výkonu již při nízkých přívodních teplotách jsou plošné topné systémy REHAU ideální pro kombinaci s plynovými kondenzačními kotli, tepelnými čerpadli nebo solárními systémy.

Díky nízkému podílu konvekčního proudění dochází pouze k minimálnímu proudění vzduchu. Omezení cirkulace a víření prachu je šetrné k dýchacím cestám - a to nejen pro alergiky.

Kontakty na jednotlivé divize:
stavebnictví: bau.cz@rehau.com
okenní systémy: ff.cz@rehau.com
TZB: gt.cz@rehau.com
inženýrské sítě: cei.cz@rehau.com

Velkou výhodou absence otopných těles je volné ztvárnění prostoru, projekční volnost pro architekty. Snížení rizika zranění je pak velkou výhodou například ve školách, mateřských školách, nemocnicíc, domovech seniorů nebo domech s pečovatelskou službou.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ.
SYSTÉMY POKLÁDKY V PODLAZE.


Systém REHAU systémová deska Varionova

Systém REHAU systémová deska Vario

Systém REHAU Tacker

 

Systém REHAU RAUFIX

Systém REHAU nosná rohož

Systém REHAU vodící lišta 10

Mokrý způsob pokládky

Příklad konstrukce trubkového systému podlahového vytápění a chlazení provedeného mokrým způsobem
Příklad konstrukce trubkového systému podlahového vytápění a chlazení provedeného mokrým způsobem
 1. Vnitřní omítka
 2. Krycí podlahová lišta
 3. Okrajová dilatační páska REHAU
 4. Podlahová krytina
 5. Maltové lože
 6. Mazanina
 7. Trubka REHAU
 8. Krycí fólie
 9. Tepelná a kročejová izolace
 10. Hydroizolační vrstva (pokud je nutná)
 11. Stavební konstrukce

Skladba podlahy

Příklad podlahové konstrukce systémů podlahového vytápění a chlazení REHAU je znázorněn na obrázku.

Použití mokré mazaniny

Při použití mokré mazaniny je nutno zohlednit zejména následující body:

 • Celá plocha musí být dokonale izolovaná (provedení vany).
 • Trvalé provozní teploty nesmí překročit 55 °C.
 • Pro vlhké prostory jsou mazaniny se síranem vápenatým vhodné pouze omezeně. Zde je zejména nutno dbát na údaje výrobců.

Mazaniny a spáry

Pro plánování a provedení vytápěných mazanin platí zadání DIN 18560. Kromě toho platí předpisy pro zpracování a přípustné oblasti použití výrobců mazanin.

Následující ustanovení je nutno ve fázi plánování odsouhlasit mezi architektem, projektantem a zúčastněnými řemeslníky, jako jsou topenáři, firmy provádějící mazaninu nebo vrchní vrstvu podlahy:

 • druh a tloušťku mazaniny a podlahových krytin
 • rozdělení ploch mazaniny tak uspořádání a provedení spár
 • počet měřících míst pro měření zbytkové vlhkosti

Suchý způsob/suché podlahové desky

Zatížitelnost a oblast použití

Suché podlahové desky ze sádrovláknitého materiálu smí být vystavovány maximální teplotě 45 °C. Pro zatížitelnost celé podlahové konstrukce a pro oblast použití systémů pro suchou pokládku REHAU na masivních a dřevěných trámových stropech jsou směrodatná bodová a plošná zatížení garantovaná výrobcem suchých podlahových desek.

Suchý systém REHAU


Tab. Oblasti použití suchého systému REHAU podle B 1991 popř. DIN 1055 v kombinaci se suchou podlahovou deskou Fermacell a Knauf
Oblast použití
(s plošným zatížením qK [kN/m2])
Fermacell 2E11 deska
(tloušťka = 20 mm)1)
Fermacell 2E22 deska (tloušťka = 25 mm)2) Fermacell 2E22 + 12,5 mm deska
(tloušťka = 37,5 mm)3)
Knauf-Brio 18 deska
(tloušťka = 18 mm)4)
Knauf-Brio 23 deska
(tloušťka = 23 mm)4)
 • Obytné prostory, chodby a půdní prostory v obytných budovách, hotelových pokojích vč. příslušných koupelen
  A1 (1,0) + A2 (1,5) + A3 (2,0)
 • Kancelářské prostory, chodby a půdní prostory v kancelářských budovách, lékařských praxích včetně chodeb B1 (2,0)
 • Prodejní prostory do 50 m2 půdorysné plochy v obytných a kancelářských budovách D1 (2,0)
 
 • Chodby v hotelích, domovech důchodců, internátech atd., ošetřovny vč. operačních místností bez těžkého přístroje B2 (3,0)
 • Plochy se stoly; např. pobytové místnosti, posluchárny, třídy, školní prostory, jídelny, kavárny, restaurace, přijímací místnosti C1 (3,0)
   
 • Chodby v nemocnicích, domovech důchodců atd., ošetřovny vč. operačních místností s těžkým přístrojem B3 (5,0)
 • Plochy pro velké shromažďování osob, např. chodby k posluchárnám a učebnám, kostely, divadla nebo kina C2 (4,0)
 • Kongresové sály, shromažďovací místnosti, čekárny, koncertní sály C5 (5,0)
 • Volně pochozí plochy, např. plochy muzeí, výstavní plochy atd. a vstupní oblasti ve veřejných budovách a hotelích C3 (5,0)
 • Sportovní a hrací plochy, např. taneční sály, sportovní haly, gymnastické a fitness prostory, jeviště C4 (5,0)
 • Plochy v maloobchodních prodejnách a obchodních domech D2 (5,0)
    
1) maximálně přípustné bodové zatížení 1,5 kN
2) maximálně přípustné bodové zatížení 2,5 kN
3) maximálně přípustné bodové zatížení 3,5 kN
4) oblast použití se zvýšenými požadavky pouze po konzultaci s oddělením aplikační techniky pro podlahy firmy Knauf

Požadavky na podklad

Podklad musí být nosný, suchý a čistý. Protože suché desky jako roznášecí vrstva nad systémy pro suchou pokládku REHAU nevykazují samonivelační vlastnosti, musí být podklad pro pokládku systémů pro suchou pokládku REHAU dokonale rovný. Rovnost podkladu je nutno prověřit před zahájením pokládky a případné nerovnosti je nutno pomocí vhodných opatření vyrovnat.

Vhodná opatření jsou:

 • Pro nerovnosti od 0–10 mm:
  • malé plochy: naneste tmel (Knauf + Fermacell),
  • velké plochy: naneste samonivelační stěrku (Knauf + Fermacell).
 • Pro hluboké nerovnosti:
  • naneste suchý zásyp a překryjte jej min. 10 mm tlustými sádrovláknitými deskami (Fermacell),
  • naneste vázanou vyrovnávací maltu o tloušťce 15 mm až max. 800 mm.

Dřevěné trámové stropy

Použití systémů pro suchou pokládku REHAU je na dřevěných trámových stropech možné podle předpisů pro pokládku uvedených výrobců suchých desek. Dřevěné trámové stropy je nutno před zahájením pokládky prověřit z hlediska jejich konstrukčního stavu. Podklad nesmí být poddajný nebo pružný. Volná prkna je nutno případně upevnit. Z hlediska nutné tloušťky opláštění je nutno dodržet požadavky na opláštění/bednění. V případě pochybností je nutno zajistit statický doklad o nosnosti hrubého stropu.

Tepelná izolace

Dodatečné tepelně izolační desky musí splňovat následující požadavky:

 • Expandovaný polystyrén (EPS):
  • hustota: minimálně 30 kg/m3
  • tloušťka: maximálně 60 mm
 • Polyuretanová tvrzená pěna (PUR):
  • hustota: minimálně 33 kg/m3
  • tloušťka: maximálně 90 mm
 • Maximálně 2 dodatečné vrstvy tepelně izolačních desek k systému pro suchou pokládku REHAU pokládejte s přesazením.

Kročejová izolace

Jako dodatečná kročejová izolace jsou přípustné následující materiály:

 • dřevovláknitá izolační deska (Knauf + Fermacell)
 • izolační deska z minerální vlny (Fermacell)

Při použití izolačních desek z minerální vlny pod systémem pro plošné vytápění je nutno mezi izolační deskou z minerální vlny a systémem pro plošné vytápění použít volně položenou 10 mm silnou sádrovláknitou desku (Fermacell).

Přípustné konstrukční varianty

Přípustné varianty systému pro suchou pokládku REHAU závisí na požadavcích na tepelnou a kročejovou izolaci projektanta stavby a na rovnosti hrubé podlahy.

Způsoby pokládky a topné okruhy

Tepelná ztráta místnosti může být pokrývána nezávisle na formě pokládky. Forma pokládky ovlivňuje pouze rozložení teploty na povrchu podlahy a v místnosti.

Tepelná ztráta místnosti klesá od oblasti vnějších stěn k vnitřku místnosti. Topné potrubí je proto v oblasti vyšší potřeby tepla (okrajová zóna) zpravidla pokládáno hustěji, než v pobytové zóně.

Okrajové zóny

Nutnost naplánování okrajové zóny je závislá na

 • druhu vnější stěny (hodnota tepelného odporu stěny, podíl a kvalita okenních ploch)
 • používání místnosti

Rozteč pokládky

Menší rozteč pokládky v okrajových zónách a větší rozteč pokládky v pobytových zónách (možné u forem pokládky spirála a dvojitý meandr) se dosáhne:

 • vysoké míry tepelné pohody v celé místnosti
 • příjemných teplot podlahy navzdory vysokému topnému výkonu
 • snížení potřebné přívodní teploty a tím nižší spotřeby energie

Formy pokládky plošného vytápění/chlazení REHAU

Pro topné okruhy plošného vytápění/chlazení REHAU existují následující formy pokládky:

 • Spirála
  • systémová deska REHAU Varionova
  • systémová deska REHAU Vario
  • systém REHAU Tacker
  • nosná rohož REHAU
 • Dvojitý meandr
  • systémová deska REHAU Varionova (pouze provedení s kročejovou izolací 30-2)
  • systémová deska REHAU Vario
  • systém REHAU Tacker
  • systém REHAU RAUFIX
  • nosná rohož REHAU
  • systém REHAU vodící lišta 10
 • Jednoduchý meandr
  • systémová deska REHAU Varionova (pouze provedení s kročejovou izolací 30-2)
  • systémová deska REHAU Vario
  • systém REHAU Tacker
  • systém REHAU RAUFIX
  • nosná rohož REHAU
  • suchý systém REHAU
  • systém REHAU vodící lišta 10

Forma pokládky spirála

Forma pokládky spirála s předsunutou okrajovou zónou
Forma pokládky spirála s předsunutou okrajovou zónou
Forma pokládky spirála s integrovanou zhuštěnou okrajovou zónou
Forma pokládky spirála s integrovanou zhuštěnou okrajovou zónou
 • rovnoměrné povrchové teploty v celém topném okruhu
 • šetrná pokládka topného potrubí díky bezproblémovým 90° trubkovým obloukům
 

Forma pokládky jednoduchý meandr

Forma pokládky jednoduchý meandr se zhuštěnou okrajovou zónou
Forma pokládky jednoduchý meandr se zhuštěnou okrajovou zónou
Forma pokládky jednoduchý meandr
Forma pokládky jednoduchý meandr

U formy pokládky jednoduchý meandr je v oblasti vratných oblouků 180° bezpodmínečně nutno dodržet přípustný rádius ohybu topné trubky.

 

Forma pokládky dvojitý meandr

Forma pokládky dvojitý meandr s předsunutou okrajovou zónou
Forma pokládky dvojitý meandr s předsunutou okrajovou zónou
Forma pokládky dvojitý meandr s integrovanou zhuštěnou okrajovou zónou
Forma pokládky dvojitý meandr s integrovanou zhuštěnou okrajovou zónou

Rovnoměrné povrchové teploty v celém topném okruhu

U formy pokládky dvojitý meandr je v oblasti vratných oblouků 180° bezpodmínečně nutno dodržet přípustný rádius ohybu topné trubky.

 

Ohybové poloměry trubek

Trubky REHAU jsou pružné a mohou být pokládány „zastudena“.
Přípustný ohybový poloměr činí:

 • při > 0° C: 5 × d
 • při cca 130 °C: 3 × d

Ohybové poloměry minimálně 3 × d jsou možné vytvarováním trubek zatepla. Pomocí horkovzdušné pistole je trubka zahřáta na ohybovou teplotu 130 °C. Je nutno zamezit přehřátí.

Upozornění k uvedení do provozu

Uvedení do provozu systémů plošného vytápění/chlazení REHAU zahrnuje následující kroky:

 • vypláchnutí, naplnění a odvzdušnění.
 • provedení tlakové zkoušky.
 • provedení topné zkoušky vytápění.
 • příp. provedení vytápění pro vyzrání podkladu.

Přitom je nutné zohlednit následující pokyny:

Tlakovou a topnou zkoušku je nutno provést a zaprotokolovat podle protokolu o tlakové zkoušce: Plošné vytápění/chlazení REHAU a protokolu o topné zkoušce vytápění pro plošné vytápění/chlazení REHAU.

Topná zkouška vytápění

 • Mezi provedením mazaniny a topnou zkouškou vytápění musí uplynout následující minimální časový interval:
  • u cementových mazanin 21 dnů
  • u anhydritových tekutých mazanin 7 dnů
  • nebo podle údajů výrobce
 • Při vypnutí podlahového vytápění po fázi natápění je nutno mazaninu chránit před průvanem a příliš rychlým ochlazením.
 • Při použití vyrovnávacích hmot (ve spojení se systémem REHAU vodící lišty 10) je nutno dodržovat předpisy výrobců vyrovnávacích hmot.

Vytápění pro vyzrání podkladu

 • Obsah zbytkové vlhkosti nutný pro zralost podkladu musí vhodnou měřící metodou zajistit odborná firma provádějící vrchní krytinu.
 • Případně musí zadavatel zadat vytápění podkladu pro dosažení potřebné zbytkové vlhkosti.
 • Při použití vyrovnávacích hmot (ve spojení se systémem REHAU 10 vodící lišty 10) je nutno dodržovat předpisy výrobců vyrovnávacích hmot.

Podlahové krytiny

Je nutno přesně dodržovat doporučení výrobce podlahových krytin týkající se montáže, pokládky a provozu.

Textilní podlahová krytina

Koberce by měly být obecně lepeny, aby byl zajištěn lepší přenos tepla. Tloušťka koberce nesmí překročit 10 mm.

Parkety

Pro podlahové vytápění jsou použitelné dřevěné parkety. Je však nutno počítat s tvorbou spár. Parkety je vhodné lepit. Je nutno dbát pečlivě na to, aby vlhkost dřeva a mazaniny při pokládce odpovídala přípustným hodnotám podle normy, a aby bylo lepidlo trvale elastické.

Plastové podlahové krytiny

Plastové podlahové krytiny jsou obecně rovněž vhodné pro podlahové vytápění. Doporučuje se lepení plastových desek nebo plastových pásů.

Kámen, keramika

Pro podlahové vytápění jsou nejlépe vhodné kámen, klinkery nebo jiné keramické krytiny.

Bez omezení lze aplikovat běžné řemeslné způsoby pokládky dlažeb a desek:

 • tenká vrstva na vytvrzené mazanině
 • silnější vrstva na vytvrzené mazanině
 • maltové lože na oddělující vrstvě.

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...