Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekonomika

následující text předchozí text

Tepelná čerpadla byla ve svých počátcích využívána hlavně nadšenci, kteří experimentovali s myšlenkou odebírání tepla z okolního prostředí. V 70. letech minulého století v době ropné krize se rozšířilo využívání těchto zdrojů z důvodů ekonomických. Poté nastalo období, kdy si tepelná čerpadla instalovali převážně ekologicky smýšlející jedinci. V současné době, při dnešních cenách energií, podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, legislativě a politické situaci ve světě jsou opět důvody instalace často ekonomické.


ilustrační foto © brozova - Fotolia.com

Tarify pro TČ

Pro domácnosti i pro podnikatele (odběratele kategorie D a kategorie C) platí dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Pro instalace uvedené do provozu do 31. března 2005 platí tarif D55d a C55d, ve vytápěném objektu musí být řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 platí tarif D56d a C56d. Pro tyto sazby platí, že tepelný výkon čerpadla musí krýt minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu. Výhodou pro domácnosti je uvedený tarif pro celou domácnost, tedy i pračku, televizi, ledničku, atd.

Články k tématu
Varianty elektrického vytápění - rozdělení podle zdroje tepla

Ekonomika pro RD

Tepelná čerpadla se hojně instalují v rodinných domech především jako náhrada vytápění elektřinou nebo za zdroje na tuhá a kapalná paliva (uhlí, topný olej, atd.) Výhodou oproti vytápění elektřinou je 2,5 až 4 násobně nižší spotřeba elektrické energie, výhodou proti tuhým palivům je komfort provozu. Velikost úspory závisí na sezónním topném faktoru SPF, který se liší podle typu primárního zdroje (země, vzduch a voda) a také na otopné soustavě (radiátory, konvektory, podlahové a stěnové vytápění). Nejlepšího sezónního topného faktor lze dosáhnout u tepelného čerpadla voda/voda s podlahovým vytápění bez přípravy teplé vody. Vhodných zdrojů pro tento typ není v České republice mnoho. Daleko častěji se tedy instalují tepelná čerpadla země/voda nebo vzduch/voda. Z ekonomického a technického hlediska je třeba vždy posoudit, jaká instalace je pro daný dům nejvhodnější. Další výhodou pro domácnosti je tarif D55d nebo D56d platný pro celou domácnost, tedy i pračku, televizi, ledničku, atd. Toto přináší do rodinného rozpočtu další nemalou úsporu za ostatní elektrickou energii.

Články k tématu
Přerušované vytápění tepelným čerpadlem – ano či ne?
Optimální volba zdroje pro nízkoenergetické domy
AC Heating: Ekonomická analýza investice do tepelného čerpadla
Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?
Efektivní řešení stále vyšších cen tepla a teplé vody v bytovém domě
Výpočet potřeby elektrické energie v otopné soustavě s tepelným čerpadlem vzduch-voda
Nezávislé testy prokázaly, že tepelná čerpadla ušetří až 80 % energie
Případová studie – instalace Nové Hamry

Ekonomika pro PD

Při současném trendu snižování spotřeby energií a snahou o náhradu klasických zdrojů tepla za alternativní zdroje energie je zcela jistě zajímavá koncepce řešící vytápění a přípravu teplé vody v bytových domech tepelnými čerpadly (dále jen TČ). Dalším důvodem jsou stále rostoucí ceny z centrálního zdroje CZT nebo přechod z pevných paliv. Nejčastěji je v těchto objektech instalováno TČ vzduch/voda, v některých případech je zde možné umístit TČ země/voda. Cena za GJ takto navrženého zařízení se většinou pohybuje pro standartní uspořádání v rozmezí 300 - 450 Kč/GJ a návratnost je v závislosti na původních cenách a počáteční investici pro vhodné 328-aplikace 3 až 10 let.

Články k tématu
Přerušované vytápění tepelným čerpadlem – ano či ne?
Optimální volba zdroje pro nízkoenergetické domy
AC Heating: Ekonomická analýza investice do tepelného čerpadla
Možnosti tepelného čerpadla pro nízkoenergetické kancelářské budovy v chladném podnebí
Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?
Efektivní řešení stále vyšších cen tepla a teplé vody v bytovém domě
Výpočet potřeby elektrické energie v otopné soustavě s tepelným čerpadlem vzduch-voda
Nezávislé testy prokázaly, že tepelná čerpadla ušetří až 80 % energie

Výsledky z monitoringu tepelných čerpadel

Agentura Fraunhofer ISE v Německu provedla v letech 2006 - 2013 měření parametrů a dosahovaných topných faktorů u více než 200 instalací tepelných čerpadel. Jednalo se o různé systémy TČ (země/voda, voda/voda a vzduch/voda). Pro veřejnost je vytvořen on-line přístup k jednotlivým instalacím. Zde je možné sledovat aktuální spotřeby energie, ale také celkové spotřeby za minulé roky. Je tedy jasně patrno, jakých hodnot sezónního topného faktoru se ve skutečnosti reálně dosahuje.

Články k tématu
Jak doopravdy fungují tepelná čerpadla?
Velký test tepelných čerpadel
Velký test tepelných čerpadel - závěrečná zpráva
Nezávislý test tepelných čerpadel
Výsledky testů tepelných čerpadel země-voda švédské energetické agentury

Srovnání vysokoteplotní TČ a parní vstřik

Na trhu se objevují různě pokročilá tepelná čerpadla, některá využívají technologii parního vstřiku, jiná jsou označována jako vysokoteplotní, anebo jsou to takzvané invertorová tepelná čerpadla. TČ vzduch-voda, které využívá technologii parního vstřiku má v chladivovém okruhu navíc jeden výměník. Díky tomu může dosahovat teploty topné vody 60 °C až do venkovní teploty vzduchu -15 °C. Invertorová tepelná čerpadla, tedy s frekvenčně řízenými kompresory, mají výhodu v proměnlivém výkonu a mohou se tak přizpůsobit aktuální potřebě tepla pro vytápění domu. V otopné soustavě nemusí být instalována akumulační nádoba. Frekvenčně řízený kompresor má ale i své nevýhody. Při minimálním a maximálním výkonu je kompresor více opotřebováván a celé zařízení pracuje během roku mnohem více hodin, což vede opět k vyššímu opotřebení jednotlivých komponentů. Frekvenčně řízené tepelné čerpadlo obsahuje výrazně více komponentů, zvláště elektronických, takže se zvyšuje riziko poruchy a rostou náklady na servis.

Srovnání invertoru a parního vstřiku

Na trhu se objevují různě pokročilá tepelná čerpadla, některá využívají technologii parního vstřiku, jiná jsou označována jako vysokoteplotní, anebo jsou to takzvané invertorová tepelná čerpadla. TČ vzduch-voda, které využívá technologii parního vstřiku má v chladivovém okruhu navíc jeden výměník. Díky tomu může dosahovat teploty topné vody 60 °C až do venkovní teploty vzduchu -15 °C. Vysokoteplotní tepelná čerpadla jsou dvou kompresorová nebo s vhodným chladivem například CO2. Pro otopné soustavy s projektovaným teplotním spádem vyšším než cca 65 / 55 °C jsou vysokoteplotní tepelná čerpadla schopna pracovat i bez bivalentního zdroje. Dosahují tedy vyššího sezónního topného faktoru. Nevýhodou jsou vyšší tlaky chladivového okruhu a u dvouokruhového systému jsou potřeba dva kompresory.

následující text předchozí text
 
 
Reklama