Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám, výměna zdrojů tepla v rodinných domech: co potřebuji k podání žádosti o dotaci

Žádost o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla se podává pouze elektronicky. Součástí žádosti je několik povinných příloh. Žadatel se musí prokázat e-identitou.


Pokud je váš rodinný dům vytápěn starým zdrojem tepla, na jehož výměnu je poskytována dotace z programu Nová zelená úsporám 2021+ (NZÚ 21+), a pokud jste rozhodnuti si o dotaci požádat, je nutné si připravit několik dokladů, které se přikládají k žádosti. Všechny informace pro žadatele a příjemce podpory v rámci NZÚ 21+ jsou uvedeny v Závazných pokynech, které vydal Státní fond životního prostředí (SFŽP). Níže naleznete výběr těch nejdůležitějších informací, týkajících se podání žádosti o výměnu zdroje tepla v rodinném domě. Tedy o podporu, která je v rámci programu NZÚ 21+ zařazena do Oblasti C – ZDROJE ENERGIE (podoblast C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA).

Žádost pouze elektronicky s e-identitou

Žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla v rámci NZÚ 21+ se podávají elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP ČR (Agendový informační systém), který je dostupný z webových stránek programu NZÚ. Znamená to především, že pro založení účtu uživatele v AIS, je nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace.

Pokud tedy žadatel nemá založený identifikační prostředek, je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz. Na něm si může zvolit jeden z několika možných identifikačních klíčů (viz Obrázek). Je to jednoduché v případě, že má žadatel zřízenu svoji datovou stránku (jako fyzická osoba). V opačném případě musí zpravidla navštívit Czech point se žádostí o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě.

Obr. Identifikační klíče, které lze zvolit pro elektronickou identifikaci na eidentita.cz
Obr. Identifikační klíče, které lze zvolit pro elektronickou identifikaci na eidentita.cz

K podání žádosti lze zplnomocnit také třetí osobu, a to na speciálním formuláři, který je ke stažení na výše uvedených webových stránkách programu. Zplnomocněná osoba poté zastupuje oprávněného žadatele ve všech právních věcech souvisejících s podáním žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám a její administrací až do jejího řádného ukončení. Tedy vykonává veškeré potřeb¬né úkony, přijímá doručované písemnosti, podává návrhy a žádosti, uznává uplatněné nároky, vzdá¬vá se nároků, podává opravné prostředky, vymáhá nároky a jejich plnění potvrzuje, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Povinné přílohy

Součástí žádosti je několik povinných příloh, které se přikládají ve formě prostých kopií.

  • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
  • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, ve kterém dochází k výměně zdroje tepla, je ve spoluvlastnictví více osob. Formulář souhlasného prohlášení lze nalézt na webových stránkách programu.
  • Plná moc – pouze v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování žádosti třetí osoba. Lze použít formulář plné moci, který je k dispozici na webových stránkách programu.
  • Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda. O dotaci lze žádat také v případě, že žadatel dům ještě nevlastní, ale má se stávajícím vlastníkem podepsanou dohodu o koupi tohoto domu. Dohoda o koupi musí být součástí žádosti o dotaci. Platí to ale pouze v případě, že je žádost o podporu podaná ještě před realizací výměny zdroje.
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10–300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů a teplovodních topidel na pevná paliva předepisuje zákon o ochraně ovzduší. Z dokladu o kontrole mimo jiné vyplývá, zda se jedná o zdroj tepla, který musí být vyřazen z provozu nejpozději do konce srpna 2022. Tedy zda se jedná o zdroj tepla na pevná paliva, na jehož výměnu je poskytována dotace z programu NZÚ 2021+. Doklad o kontrole se předkládá pouze v případě výměny zdrojů tepla na pevná paliva (nikoliv elektrokotlů či kotlů na topné oleje).
  • Fotodokumentace stávajícího zdroje. Z fotodokumentace musí být patrné viditelné napojení na otopnou soustavu. V případě, že je požadována podpora na výměnu starého spalovacího zdroje tepla, musí být z fotodokumentace patrné také viditelné napojení na spalinovou cestu, tedy sopouch komínového tělesa.
  • Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti. Dotaci lze poskytnout také na výměnu zdroje tepla ve stavbě určené pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro trvalé rodinné bydlení je prokázáno v případě, že žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti.

Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných v žádosti. Na tom, jak kvalitně a úplně budou předloženy požadované přílohy, záleží rychlost vyřízení žádosti.

 
 
Reklama