Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám, výměna zdrojů tepla v  bytových domech: základní informace

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám NZÚ lze od října 2021 žádat mimo jiné také o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla v bytových domech. V článku je stručný komentovaný výklad podmínek.


Obr. Bytový dům nemusí být jen zmodernizovaný panelák ve velkém městě

Pro bytové domy bylo v dotačním programu NZÚ vypsáno celkem 13 oblastí a podoblastí podpory (zateplení, novostavba, zdroje tepla, dešťovka, …), z nichž na výměnu zdrojů tepla je zaměřena podoblast C.1. Všechny informace týkající se podání žádosti o dotaci, její administrace, či podmínek realizace opatření jsou souhrnně pro všechny oblasti a podoblasti podpory uvedeny v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“, který je zveřejněn na stránkách Státního fondu životního prostředí (Fondu). V redakci TZB-info.cz jsme pro naše čtenáře z tohoto dokumentu vybrali základní informace, týkající se pouze podoblasti C.1 – VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA, které Vám představíme v sérii krátkých článků. Na úvod se seznámíme se základními informacemi o podmínkách, které je nutné zohlednit před rozhodnutím o tom, zda si o dotaci zažádám.

Podporována je výměna zdroje tepla ve stávajících dokončených bytových domech na území České republiky. Dům musí být tedy již zapsán v katastru nemovitostí.

Dotace je nároková. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte.

Žádosti o dotaci lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP. K tomu je nutné mít aktivovánu některou z forem Eidentity (elektronickou identifikaci).

Žádosti o dotaci je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci výměny zdroje tepla. V případě již realizovaných výměn musela být výměna realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) až po 1. lednu 2021. O dotaci lze tedy žádat zpětně v případě, že byla výměna zdroje tepla provedena (fakturována) po 1. lednu 2021. V případě žádostí podaných před realizací nebo v jejím průběhu, je doba na provedení výměny zdroje tepla a doložení všech potřebných dokladů 24 měsíců od akceptace (schválení) žádosti.

Celková výše podpory na jednu žádost, včetně případných dotačních bonusů, je omezena na max. 50 % celkových realizačních výdajů.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory na instalaci konkrétního nového zdroje tepla (např. 25 000 Kč na instalaci kotle na biomasu) a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny. Pokud bude například nový kotel na pelety vytápět 4 byty, může žadatel o dotaci nárokovat 100 000 Kč.

Podporu lze navýšit o tyto bonusy:

  • Pro bytové domy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarkém kraji se jedná o automatické navýšení podpory o 10 %.
  • Lze čerpat také tzv. kombinační bonus v případě, že si výměnu zdroje tepla spojíte s jiným, v rámci NZÚ podporovaným opatřením (např. s instalací fotovoltaického systému aj.).

Podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč. To může být problém například v bytovém domě „spravovaném“ SVJ, pokud má zájem o dotaci pouze jediný majitel bytu. Samotný nemá šanci s žádostí uspět, protože maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku u výměn zdrojů tepla se pohybuje od 10 000 do 35 000 Kč (podle typu instalovaného zdroje) a nepřesahuje tak minimální limit.

Na rozdíl od podpory výměny zdroje tepla v rodinných domech je nutné na výměnu zdroje v bytovém domě mít projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným inženýrem/technikem. Na její zpracování lze zažádat o dotaci 15 000 Kč v oblasti podpory E – Projektová podpora.

Na výměnu starého kotle na pevná paliva nižší třídy jak 3 lze žádat o dotaci pouze do 31. 8. 2022. Po tomto datu budou tyto kotle provozovány již v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, je tedy logické, že na jejich výměnu již nebude po 1. 9. 2022 možné čerpat dotaci.

Není podporována náhrada centrálního zdroje tepla bytového domu více dílčími zdroji, např. pro jednotlivé bytové jednotky. Nelze tedy například nahradit starý kotel na koks vytápějící celý dům novými plynovými kondenzačními kotli v jednotlivých bytech.

Doba udržitelnosti je 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Po tuto dobu musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory (nového zdroje tepla jako hlavního zdroje energie pro vytápění), řádně jej užívat a dodržovat podmínky programu.

Podporu nelze poskytnout na výměnu zdroje tepla, na jehož instalaci byla v minulosti poskytnuta podpora z veřejných prostředků, pokud neuplynula doba udržitelnosti stanovená v podmínkách poskytnuté podpory.

Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií (ÚSZTE) nebo soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE), která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud nedojde ke zhoršení celkové průměrné roční účinnosti soustavy.

Tolik tedy krátce základní informace o programu na podporu výměny zdrojů tepla v bytových domech v rámci NZÚ. Příště se seznámíme s definicí bytového domu pro potřeby dotací a popíšeme si, kdo konkrétně je oprávněn žádat o dotaci na výměnu zdrojů tepla v bytovém domě (jaká kritéria musí žadatel a příjemce podpory plnit).

 
 
Reklama