Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V ČR je v provozu více než 70 000 tepelných čerpadel různých výkonů a systémů

Každá 7. novostavba je vybavena TČ. Tepelná čerpadla významně snižují energetickou náročnost staveb a mohou, na rozdíl od „pasivní“ výstavby, zajistit pobytový komfort vytápěním v zimě i chlazením v létě, příprava teplé vody je samozřejmostí a s čerpadly lze zajistit i řízenou výměnu vzduchu – aktivní rekuperací.

Tepelná čerpadla v popředí zájmu veřejnosti

Co značí pojem „tepelné čerpadlo“, je snad už dnes všeobecně známo. Díky osvětové činnosti Asociace pro využití tepelných čerpadel, kdy na přednáškách, jak pro odbornou, tak laickou veřejnost, publikacemi v tisku a prezentacemi na výstavách zaměřených na stavebnictví, vytápění a životní prostředí, se dostal pojem „tepelné čerpadlo“ (někdy označované jako „obrácená lednička“), do povědomí, že je to skvělá věc. Proto také zájem o pořízení tepelných čerpadel meziročně stoupá, jak pro využití v novostavbách, tak při rekonstrukcích domů nebo topných soustav.

Důvodů, proč takový zájem, je více. Především majitel tepelného čerpadla nemusí nakoupit až 70 % energie pro vytápění domu a ohřev vody, protože ji získá zcela bezplatně z okolí vytápěného domu. To se projeví vysokými úsporami za nakupované energie ve srovnání „se sousedem“, který topí klasickým kotlem na „různé druhy“ paliva.

Dalším významným důvodem, proč si pořídit tepelné čerpadlo, je jeho naprosto bezobslužný a pohodový provoz. Hledisko čistoty ovzduší a ochrany životního prostředí patří dnes k zásadním hlediskům, pro posuzování tepelných zdrojů ve vztahu k zdravotnímu stavu obyvatelstva a snižování emisí CO2, které se podílí na vzniku klimatických změn, se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Proto jsou pro instalaci tepelných čerpadel také poskytovány dotace, aby se podpořil počet jejich instalací.

V novostavbách tepelná čerpadla významně snižují jejich energetickou náročnost a mohou zde, na rozdíl od „pasivní“ výstavby, zajistit pobytový komfort jednak vytápěním v zimě, ale také chlazením v horkých letních dnech. Ohřev teplé vody je samozřejmostí a s čerpadly lze zajistit i řízenou výměnu vzduchu – aktivní rekuperací. To vše tepelná čerpadla, jako univerzální zdroje obnovitelné energie, zvládnou.

V současné době je u nás v provozu více než 70 000 tepelných čerpadel různých výkonů a systémů. Dnes již každá 7. novostavba je vybavena tepelným čerpadlem a tento podíl stále roste.

Při rozhodování o tom, zda si pořídit tepelné čerpadlo nebo jiný tepelný zdroj, pak vítězí zájem o minimalizaci energetické závislosti na dodavatelích energií. Zvlášť v současné době, kdy ceny energií jsou stále v pohybu s výhledovým trendem jejich dalšího růstu a samozřejmě s tím související i jejich dostupnost. Majitelé tepelných čerpadel v tom mají jasno a zpravidla jsou příjemně překvapeni, co s tepelným čerpadlem získali nad jejich původní očekávání.

Cílem Asociace pro využití tepelných čerpadel je rozvoj jejich instalací a to především těch, které splňují kvalitativní kritéria, dosahují nejvyšších energetických úspor a mají dlouhou životnost. Jsou to taková, která mají přidělenu mezinárodní značku kvality: EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS a jsou odborně instalována vyškolenými firmami.

Seznamy tepelných čerpadel se značkou kvality a odborně vyškolených montérů a montážních firem, kteří obdrželi certifikáty o odborné způsobilosti, jsou uvedeny na stránkách AVTČ, www.avtc.cz, a k dispozici pro každého, kdo chce mít kvalitní výrobek s odbornou montáží, který mu zajistí domácí komfort při bezkonkurenčně nejnižších provozních nákladech.

Ing. Josef Slováček

 

Dotace pro tepelná čerpadla

Státní podpora tepelným čerpadlům. (NZÚ, Kotlíkové dotace, 406) To, že uživatelům tepelných čerpadel přináší jejich provoz finanční úspory na vytápění a ohřev vody, je samozřejmě pro ně hlavním hlediskem.

Vedle těchto efektů mají však tepelná čerpadla významný podíl na zlepšování kvality ovzduší, které u nás trpí emisemi škodlivin ze spalovacích procesů. Tato skutečnost je všeobecně známa. Stačí se v zimním období podívat na to co se line z komínů a nasát ten štiplavý zápach ze spalování nekvalitního uhlí a leckdy i toho, co přijde pod ruku. Ano, je to také způsobeno nekvalitním způsobem spalování v zastaralých, mnohdy po domácku vyráběných, kotlích.

Zplodiny ze spalovacích procesů, jako jsou kysličníky uhlíku (CO, CO2), dusíku (tzv. NOX) a další nečistoty, jako je „polétavý prach“, mají přímý vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Což je prokázáno podrobným měřením a následným vyhodnocením.

Není divu, že takový stav, kdy je ohrožován zdravotní stav obyvatelstva je, neudržitelný. Právě proto je snaha omezit nekvalitní spalování fosilních paliv a nahradit je ekologičtějšími tepelnými zařízeními využívající obnovitelné zdroje energií. Mezi nejefektivnější pak patří tepelná čerpadla, která z okolí vytápěných objektů dokáží, s minimem pohonné energie, získat tepelnou energii, která je naprosto čistá a nahradit jimi, kotle, které emitují do ovzduší škodlivé látky.

Právě pro ochranu životního prostředí, s důrazem na snížení emisí CO2 jsou dotační programy, které podporují instalaci tepelných čerpadel v případě, kdy je jimi nahrazován neekologický tepelný zdroj.

V praxi to znamená, že jsou dvě možnosti, jak získat státní dotaci.

Jednou je Program NZÚ, který podporuje v rámci snižování energetické náročnosti staveb zateplováním, rovněž výměnu neekologického tepelného zdroje nebo elektrického vytápění, náhradu tepelným čerpadlem. Totéž se dotkne nejen rodinných domů, kde je největší počet zájemců, ale také bytových domů a následně i budov patřících do sektoru státní správy.

Druhou významnou možností, jak dosáhnout na dotace při výměně neekologického vytápění jsou tzv. „Kotlíkové dotace“. Hlavní podmínkou je, že se nahrazuje stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. U této výměny se počítá s likvidací stávajícího kotle, aby v něm již nebylo možno topit a byl plně nahrazen ekologičtějším způsobem vytápění, jako jsou v prvé řadě tepelná čerpadla.

Ne na vše, co je na našem trhu, se vztahují dotace. Existují dva seznamy výrobků, ve kterých jsou uvedeny ty, na které se dotace vztahují. Jeden seznam je pro program Nová Zelená Úsporám (NZÚ), druhý pro „Kotlíkové dotace“. Je potřeba upozornit ještě na jednu podmínku dotace, kterou musí žadatel doložit, a to je „Osvědčení“ instalační firmy nebo instalatéra, který provedl instalaci, že má úspěšně složenu zkoušku dle zák. č. 408/2000 Sb. Když se možnost dotací na tepelná čerpadla nabízí, byla by škoda ji nevyužít.

Žádosti o dotace z programu NZÚ se přijímají na Státním fondu životního prostředí, kde se administrují a vyřizuje agenda s nimi spojená. Zde je možno rovněž získat bližší informace o podmínkách jejich získání. Více na www.sfzp.cz.

„Kotlíkové dotace“ jsou záležitostí Krajských úřadů podle příslušnosti obce, kde se objekt, kde má být provedena náhrada neekologického vytápění, nachází. V každém kraji jsou samostatně vydané podmínky pro přiznání dotací a je potřeba se s nimi seznámit, a to zpravidla na webových stránkách příslušného KÚ.

Je potřeba uvést, že taková podpora na výměnu neekologických kotlů nemá u nás dosud obdoby a byla by škoda jí nevyužít. Pokud má tento projekt splnit svůj účel, pak více než nahradit starý kotel na uhlí novým, byť s lepším spalováním, je náhrada tepelným čerpadlem, které má naprosto čistý provoz a z dlouhodobého hlediska je to naprosto ideální řešení.

Ing. Josef Slováček

 

Vrtná sekce

V oblasti primárních okruhů s vrty došlo v průběhu minulého roku ke zvýšenému zájmu ze strany investorů o využití těchto systémů obnovitelných zdrojů v rámci větších staveb. Jedná se zejména o přípravu projektové dokumentace ať již privátních developerských projektů, tak i veřejných budov financovaných hlavně z evropských peněz v rámci operačních programů. Nejen v Praze vznikají záměry, které obsahují více než 100 hlubinných vrtů na jedné lokalitě. Tento trend jde v souladu s oživující se ekonomikou a zvyšující se stavební činností, věříme, že v dalších letech bude dostávat prostor a mít podporu i ze strany státních orgánů.

Jde však o to, aby tento zvyšující se zájem nezůstal pouze na papíře a ve formě nenaplněných studií, mnohdy z důvodu nedostatečně odborné přípravy projektu a následné obavy projekt manažerů, že nestihnou realizovat v rámci již stanovených časových harmonogramů.

Zájem o získávání tepla a chladu pomocí vrtů je potřeba podpořit kvalitní projektovou přípravou. Co se týká vrtů tak především dostatečným geologickým průzkumem lokality již na začátku v rámci přípravy akce. Na základě výsledku průzkumu pak návrhem celého primárního okruhu s potřebným počtem a správně stanovenou hloubkou vrtů, dále odpovědným určením limitů a možností daného území s ohledem na příslušné báňské, geologické, stavební, aj. předpisy a na základě toho předložením ekonomických variant, jak dané zadání lze splnit. Tímto postupem lze záměry investovat do obnovitelných zdrojů dotáhnout do úspěšné realizace a naplnit tak plány zadavatelů a získat nové ekonomické a ekologické zdroje energie.

Ing. Arch. Pavel Cihelka


Nové tarify elektřiny od roku 2017 ještě více zvýhodňují vytápění tepelnými čerpadly

Energetický regulační úřad (ERU) připravuje pro rok 2017 nové tarify pro odběr elektřiny. Hlavní změnou pro zákazníky využívající pro vytápění tepelné čerpadlo je snížení doby nízkého tarifu (NT) ze současných 22 hod na 20 hod a nižší sazba, pokud bude v době vysokého tarifu (VT) dodržen menší odběr (do 9 % z celkově spotřebované elektřiny). Výhodné bude tepelné čerpadlo v době VT vypína a instalovat dostatečně velkou akumulační nádrž, která umožní překlenout dobu VT bez provozu tepelného čerpadla. Při splnění těchto podmínek pak vychází s novými tarify cena za elektřinu pro běžný dům, vytápěný tepelným čerpadlem, nižší než dosud. Pro domácnosti s malou spotřebou elektřiny (pro vytápění používající jiný zdroj) se platby za elektřinu, dle nových tarifů, zvyšují. Vytápění tepelným čerpadlem tak bude ještě levnější, než dosud. Ještě více ušetříte při platbě za běžnou spotřebu elektřiny v domě. To je další dobrý důvod, proč si pořídit tepelné čerpadlo!

Ing. Pavel Kučera

 

Energetické štítkování tepelných čerpadel

Energetické štítky

Tepelná čerpadla uváděná nyní na trh (do výkonu 70 kW), musí být nově označena energetickým štítkem. Energetický štítek má funkci ukazatele spotřeby výrobku pro konečného zákazníka a slouží tak pro porovnání energetické náročnosti mezi různými typy výrobků. Označovány štítkem musejí být i výrobky vyrobené mimo EU, ale které se budou na evropském trhu prodávat. Štítkování řeší dvě nařízení EU: č. 811/2013 pro vytápění vnitřních prostor a Nařízení č. 812/2013 pro ohřívače vody. Štítky zařízení pro vytápění vnitřních prostor musejí minimálně obsahovat:

  • označení výrobce a modelu výrobku
  • symbol pro vytápění vnitřních prostor (piktogram radiátoru)
  • rozdělení pro nízko/vysoko teplotní vytápění (podlahové/radiátorové vytápění)
  • označení energetické třídy
  • jmenovitý tepelný výkon pro danou teplotní oblast
  • hladina akustického výkonu ve venkovním/vnitřním prostoru

Energetická třída výrobku se vztahuje vždy k jeho sezonnímu energetickému výkonu v dané teplotní oblasti v rozsahu A++ (nejvyšší) až G (nejnižší). Výrobky, které nedosáhnou minimálních požadavků, bude zakázáno uvádět na trh EU. Štítky pro označování zařízení, které jsou vybaveny ohřevem teplé vody, budou navíc znázorněny piktogramem kohoutku, vč. zobrazeného deklarovaného zátěžového profilu s velikostí odběru 3XS (nejmenší) až XXL (největší). Kde největší odběrový profil je s největší denní odebranou energií, kterou je ohřívač schopen dosáhnout. Energetické štítkování tak může zvláště podpořit právě tepelná čerpadla, která jsou v této dané oblasti energeticky nejúčinnější. Méně zřejmé už to však bude s porovnáváním účinnosti podobných typů zařízení mezi sebou.

Ing. Jiří Hvížďala

 

Přehled pracovních skupin AVTČ

Přehled pracovních skupin AVTČ

Seznam členů AVTČ 2015

AACOND a.s.www.climatec.cz
Alter – eko s.r.o.www.alter-eko.cz
Alterm s.r.o. (T)www.alterm.cz
ATEG, s.r.o.www.ateg.cz
BOMA Milevsko s.r.o.www.bomamilevsko.cz
Bosch Termotechnika s.r.o.www.buderus.cz
Brandejs Josef Ing.
CNE Trade spol. s.r.o.www.cne.cz
CS-MTRADE spol. s.r.o.www.csmtrade.cz
ČEZ, a.s., skupina ČEZwww.cez.cz
Daikin Airconditioningwww.daikin.cz
ELČI s.r.o.www.ivt-cheb.cz
ELTOP
ENBRA a.s.www.enbra.cz
Emil Slabý – VOTOPwww.votop.net
ENCO-group, s.r.o.www.enco-group.cz
ENERGOSTAR Tábor s.r.o.www.energostar.cz
Energotherm Praha,s.r.o.www.energotherm.cz
Euroinstal CZ s.r.o.www.euroinstal.cz
GEROtop spol. s.r.o.www.gerotop.cz
GE-TRA s.r.o.www.ge-tra.cz
Glaukos s.r.o.www.glaukos.cz
Green gas DPB a.s.www.dpb.cz
HERON, s.r.o. (T)www.herondc.cz
HAJMA, s.r.o. (T)www.hajma.eu
Horejš Jiříwww.vhsh-horejs.cz
Ing. Vilma Chládková
Ing. Miroslav Petrů
Ing. Petr Stojan
Ing. Roman Matoušekwww.el-projekt.cz
IVAR CS spol. s.r.o.www.ivarcs.cz
JESY, spol s.r.o.www.jesy.cz
Klapáč Josefwww.studnyklapac.cz
Kotzur Jan Ing.
František Kovář
KUFI INT, s.r.o.www.ac-heating.cz
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.www.mastertherm.cz
NIBE Enargy systemswww.nibe.cz
NEPA spol. s.r.o.www.nepa.cz
PBAXIS GROUP, s.r.owww.praxis.cz
Pohorelec,s.r.o.www.pohorelec.cz
POLNA corp. s.r.o.www.ochsnercz.cz
PZP HEATING a.s.www.tepelna-cerpadla-pzp.cz
Quantum a.s. Vyškovwww.quantumas.cz
Regulus, s.r.o.www.regulus.cz
RONICA, s.r.o.www.ronica.cz
REMKO s.r.o.www.remko.cz
SANIproject, s.r.o.www.saniproject.eu
SDS – stavební společnost s.r.o.www.sds-spacil.com
SG – geoprůzkum ČB, spol s.r.o.www.geopruzkum.cz
Solarex, s.r.o. (T)www.solarex.cz
Stav.geologie-Geosanwww.sggeosan.cz
Stiebel-Eltron, s.r.o.www.stiebel-eltron.cz
Strojírenský zkušební ústav s.p.www.szutest.cz
Tepelná čerpadla AIT s.r.o.www.alpha-innotec.cz
TEPLOTECHNIKAwww.teplotechnika.cz
TERMO KOMFORT s.r.o. (T)www.termokomfort.cz
TEZAB Adrian Bevelaqua
TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o. (T)www.tezamo.cz
TZB – DUDEK,s.r.o.www.tzb-dudek.cz
THERMONA KRKONOŠE s.r.o.www.thermonakrkonose.net
TopklimaT spol. s.r.o.www.topklimat.cz
UNIGEO a.s.www.unigeo.cz
Urban Pavelwww.pavelurban.ic.cz
Vaillant Group Czech s.r.o.www.vaillant.cz
Viessmann, spol. s.r.o.www.viessmann.com
ŠKOLY
ČZU Technická fakultawww.tf.czu.cz
SŠ energetická a stavebníwww.ssescv.cz
VŠB TU Ostravawww.vsb.cz
VUT Brno, fakulta strojního inženýrství    www.fme.vutbr.cz
ČVUT Praha, ústav techniky prostředí

(T) – certifikát kvality montážních prací – doporučená firma pro montáž tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...