Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky a vzájemný vztah činností při provozu, servisu a revizích plynového zařízení

Pro provádění revizí plynových zařízení platí Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu.


© Fotolia.com

V praxi se při šetření událostí policií ČR nebo jednání soudů setkáváme často s hodnocením provádění jednotlivých činností při revizích, servisu a provozu plynových zařízení. Za tím účelem je vhodné popsat vzájemný vztah jednotlivých činností, požadavky na kvalifikaci odborných profesí a platné předpisy v dané oblasti.

Revize plynového zařízení a servis plynových spotřebičů

Revize plynového zařízení

Pro provádění revizí plynových zařízení platí Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu.

Podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405 je revize zařízení upravena takto:

Revize zařízení jsou výchozí a provozní; rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.

Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam.

Provádění výchozích revizí

Na každém nově realizovaném zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

Při výchozí revizi se prověří zejména:

 1. úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,
 2. zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,
 3. zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
 4. zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,
 5. kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),
 6. zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,
 7. kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
 8. zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
 9. jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

Provádění provozních revizí

Na zařízeních, která jsou v provozu, se provádějí provozní revize.

Pro provádění revizí je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a upravovat je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.

Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny (výrobce dodavatele zařízení).

Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména:

 1. změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,
 2. dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,
 3. úplnost a správnost provozní technické dokumentace,
 4. funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
 5. funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení,
 6. těsnost zařízení,
 7. vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,
 8. stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,
 9. zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,
 10. úplnost a správnost provozního řádu a návodů výrobce,
 11. jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

Podle ČSN 38 6405 se revize provádějí podle harmonogramu revizí nejméně jedenkrát za 3 roky, pokud není jinými předpisy nebo orgány státního odborného dozoru stanoveno jinak, s respektováním pokynů výrobce nebo dodavatele zařízení.

V technicky odůvodněných případech a se souhlasem orgánů státního odborného dozoru lze lhůty revizí prodloužit.

Revize musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.

Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují a provádějí opatření k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení.

Zprávy o revizích se vyhotoví podle požadavků stanovených v Příloze 7 a 8 a Pokynů podle Přílohy 9 podle ČSN 38 6405.

Servis plynového zařízení

Servis plynového zařízení se provádí podle předpisů výrobce, dodavatele zařízení, tj. zejména Návodu výrobce, kde jsou stanoveny podrobné podmínky pro provádění instalace a umístění zařízení, požadavky na seřízení a zkoušení zařízení, požadavky na provedení servisních úkonů včetně požadavků na odbornou způsobilost.

Základním předpisem pro plynové spotřebiče v době do 20. 4. 2018 bylo Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, po tomto datu platí Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016, o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES.

Předpis 2016/426 ze dne 9. 3. 2016 např. stanoví:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

 1. Toto nařízení se vztahuje na spotřebiče a vybavení.
 2. Pro účely tohoto nařízení se spotřebič považuje za „běžně používaný“, pokud jsou splněny tyto podmínky:
  1. je správně instalován a pravidelně udržován v souladu s pokyny výrobce;
  2. je používán s běžnými odchylkami v kvalitě plynného paliva a při běžném kolísání vstupního tlaku plynného paliva, jak stanoví každý členský stát ve svém sdělení podle čl. 4 odst. 1;
  3. je používán v souladu se svým účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.

Článek 3

Dodávání na trh a uvádění do provozu

 1. Spotřebiče smí být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, pokud jsou při běžném používání v souladu s tímto nařízením.

Článek 5

Základní požadavky

Spotřebiče a vybavení musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze I, které se na ně vztahují.

KAPITOLA II
POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Článek 7

Povinnosti výrobců

 1. Výrobci zajistí, aby byly ke spotřebiči přiloženy návod výrobce a bezpečnostní informace podle bodu 1.5 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tento návod výrobce a bezpečnostní informace a veškerá označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

  Výrobci zajistí, aby byla k vybavení přiložena kopie EU prohlášení o shodě obsahující mimo jiné návod výrobce k zabudování nebo montáži, seřízení, provozu a údržbě podle bodu 1.7 přílohy I v jazyce snadno srozumitelném výrobcům spotřebičů, který určí dotčený členský stát.

  Nicméně v případech, kdy je jedinému dodavateli dodáváno velké množství vybavení, je možné k dotčené dodávce přiložit jedinou kopii EU prohlášení o shodě.

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
ÚVODNÍ POZNÁMKY:

 1. Základní požadavky stanovené tímto nařízením jsou závazné.
 2. Základní požadavky je třeba vykládat a uplatňovat způsobem, který bere v úvahu dosažený stav techniky a obvyklou praxi v době navrhování a výroby spotřebiče nebo vybavení a rovněž technická a ekonomická hlediska, která odpovídají vysokému stupni energetické účinnosti, ochrany zdraví a bezpečnosti.

1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1.1.    Spotřebiče musí být navrženy a vyrobeny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí zvířata nebo majetek při běžném používání.

Vybavení musí být navržena a vyrobena tak, aby řádně splňovala svůj určený účel, jakmile jsou zabudována do spotřebiče nebo smontována, aby tvořila spotřebič.

1.5. Všechny spotřebiče musí:

 1. být vybaveny návodem výrobce k instalaci určeným pro pracovníka provádějícího instalaci;
 2. být vybaveny návodem výrobce k použití a údržbě určeným pro uživatele;
 3. být opatřeny příslušnými upozorněními, která musí být uvedena i na obalu.

1.6.2. Návod výrobce k použití a údržbě určený pro uživatele musí obsahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání.

Výrobci v návodu výrobce uvedou, zda je zapotřebí další údržba či zda je vhodné, aby byly výše uvedené práce provedeny odborníkem. Tím nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky, které byly za tímto účelem stanoveny.

Výrobce spotřebiče musí do návodu výrobce přiloženého ke spotřebiči případně zahrnout veškeré nezbytné informace pro seřízení, provoz a údržbu vybavení jako součásti dokončeného spotřebiče.

1.6.3. Upozornění uváděná na spotřebiči a na jeho obalu musí jednoznačně uvádět druh plynného paliva, který se má používat, vstupní tlak plynného paliva, kategorii spotřebiče a všechna omezení při používání, zejména omezení, kdy spotřebič musí být instalován pouze v dostatečně větraných prostorách, aby byla zajištěna minimalizace rizik, která představuje.

Zásadním z hlediska zajištění bezpečnosti a spolehlivosti je požadavek, uvedený v ustanovení bodu 1.6.2, který požaduje v části určené pro uživatele uvedení veškerých informací pro bezpečné používání spotřebiče a uvedení veškerých upozornění pro uživatele z hlediska jakýchkoliv omezení při používání.

Návod výrobce k instalaci a užívání má charakter závazného předpisu pro veškeré subjekty, které budou instalací a provozem spotřebiče dotčeny. Tento požadavek je logický ve vztahu k legislativě o odpovědnosti výrobce za výrobek, neboť pokud nebudou v řetězci instalace a užívání výrobku dodrženy veškeré požadavky stanovené výrobcem, není možné dovozovat odpovědnost výrobce z titulu takto instalovaných a provozovaných spotřebičů.

Požadavky na výkon činností revize a servisu plynového zařízení

 1. Revize plynového zařízení může provádět revizní technik podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a vyhlášky č. 21/1979 Sb. Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek plynového zařízení osvědčení o odborné způsobilosti příslušného rozsahu vydané Technickou inspekcí České republiky – TI ČR na základě vykonané zkoušky.
 2. Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost plynového zařízení nebo jeho částí a posoudí se rovněž technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Při revizi se důsledně ověří splnění požadavků platných předpisů pro jeho instalaci, uvedení do provozu a provoz zařízení, tj. zejména, materiál plynovodu, umístění armatur, vedení plynovodu, ověření pevnosti a těsnosti zařízení apod. U plynových spotřebičů pak zejména jejich umístění a provedení instalace, zajištění přívodu spalovacího vzduchu, ověření stavu odvodu spalin, instalace zařízení, která mohou nepříznivě ovlivnit bezpečný a spolehlivých provoz plynového spotřebiče, tj. např. instalace ventilátorů, větracích otvorů, digestoří apod.
 3. Servis plynového zařízení může provádět podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. jen organizace oprávněná k montáži nebo opravám plynového zařízení a osoba splňující podmínky odborné způsobilosti k montáži a opravám, která má vydané Osvědčení k činnosti montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení Technickou inspekcí České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/19687 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění.
 4. Servis plynového zařízení, tj. plynového spotřebiče, je pak u konkrétního zařízení činnost, kde výrobce spotřebiče stanovuje nezbytné úkony a termíny jejich provádění k zajištění řádné funkce spotřebiče. Provádění servisu spotřebiče je podmíněno zaškolením a pověřením výrobce zařízení. Servis plynového spotřebiče se provádí důsledně podle požadavků výrobce uvedených v Návodu výrobce pro instalace a užívání. Servis plynového spotřebiče při výskytu závad se zajišťuje na základě požadavku jeho vlastníka resp. provozovatele a po dohodě se servisním technikem o možnostech, termínech a způsobech odstranění zjištěných nedostatků.
 5. Na základě provedeného zásahu vydá servisní technik doklad o provedených pracích, tj. zejména výměně prvků plynového spotřebiče, jeho seřízení a nastavení.

Závazné předpisy, které musí splnit odborně způsobilá osoba při provedení revize plynového zařízení a odborně způsobilá osoba při provedení servisu plynových spotřebičů

Odborně způsobilá osoba, Revizní technik plynových zařízení, se při provádění revize plynového zařízení řídí následujícími předpisy:

 1. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 3. ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu
 4. TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 5. ČSN EN 1775:2009 ed. 2 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky
 6. Návod výrobce k instalaci a užívání plynového spotřebiče

Odborně způsobilá osoba Servisní technik plynových zařízení se při provádění servisu plynového zařízení řídí následujícími předpisy:

 1. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 2. ČSN 38 6405+Z1 Plynová zařízení. Zásady provozu
 3. TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 4. Návod výrobce k instalaci a užívání plynového spotřebiče

Platné technické dokumenty (právní předpisy) platné při zřizování a provozu plynového odběrního zařízení

Při zřizování a provozu plynového odběrního zařízení platí následující předpisy a dokumenty:

 1. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  § 62 odst. 2 písm. f), které ukládá zákazníkovi (tj. subjektu, který je smluvně vázán s dodavatelem plynu a má odběrné místo s plynoměrem) následující povinnost: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“
 2. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 3. Návod výrobce k obsluze, zpravidla v části Důležité zásady“, stanoví např. požadavek na přívod vzduchu
  Dodržování Návodu výrobce je povinností, projektanta, montážní firmy, revizního technika plynových zařízení, servisního technika plynového spotřebiče, vlastníka plynového spotřebiče a provozovatele spotřebiče.
 4. TPG 704 01:1999 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 5. TPG 704 01:2008 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 6. TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
  Dodržování předpisu TPG 704 01 (bod 4, 5, 6) podle data vydání, je povinností projektanta, montážní firmy, revizního technika plynových zařízení, servisního technika plynového spotřebiče, vlastníka plynového spotřebiče (pokud je právnickou nebo fyzickou podnikající osobou) a provozovatele spotřebiče (pokud je právnickou nebo fyzickou podnikající osobou).
  K porušení TPG 704 01 dochází nejčastěji při instalaci digestoře v kuchyni a při instalaci plynového spotřebiče kategorie „B“ v koupelně, kdy není vyhodnocena nově vzniklá bezpečnostní situace, zejména při instalaci digestoře, která má schopnost vytvářet podtlak a tím riziko průniku spalin do prostoru koupelny a bytu.

Základní dokumenty platné pro vlastníka a provozovatele pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových spotřebičů

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynových spotřebičů platí:

 1. Doklady o prováděných revizích plynového zařízení podle vyhl. 85/1978 Sb.
 2. Návod výrobce spotřebiče k instalaci a užívání
 3. Doklady o montáži plynového spotřebiče oprávněnou firmou a pracovníkem s odbornou způsobilostí podle Vyhlášky č. 21/1979 Sb.
 4. Doklady o provádění pravidelného servisu a čištění spotřebiče podle předpisu výrobce tj. Návodu výrobce k instalaci a užívání.

Revize na plynovém zařízení je povinen zajišťovat vlastník, resp. provozovatel zařízení s tím, že povinnost provádění revizí se vztahuje pouze na právnické a fyzické podnikající osoby.

Obecně platí, že povinnost zajištění výše uvedených dokladů 1 až 4 je plně na odpovědnosti vlastníka zařízení, pokud není např. nájemní smlouvou stanoveno jinak.

V této souvislosti je třeba poukázat na ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 2 písm. f), které ukládá zákazníkovi (tj. subjektu, který je smluvně vázán s dodavatelem plynu a má odběrné místo s plynoměrem) následující povinnost: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“

Z uvedeného lze dovodit, že v těch případech (zejména v případě bodu 4., tj. provádění pravidelného servisu zařízení), kdy je nájemní smlouvou vlastníkem upravena povinnost, resp. kdy si vlastník vymíní zajišťování příslušných stanovených úkonů ve vlastní režii, pak se uvedená povinnost § 62 odst. 2 písm. f) na zákazníka nevztahuje a povinnosti zabezpečuje vlastník zařízení, v opačném případě má tuto povinnost ve smyslu výše uvedených předpisů zákazník. Důležité je pak v těchto případech, aby zákazník resp. nájemník obdržel od nájemce i příslušné podklady související s provozem technického zařízení, které je předmětem nájmu, tj. zejména Návod výrobce k instalaci a užívání zařízení (dále jen Návod výrobce).

Povinnost provádění provozních revizí a kontrol ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, se vztahuje pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Fyzické osoby jsou povinny postupovat podle § 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb.:

„Zákazník je povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“

Způsob udržování odběrného plynového zařízení (OPZ) závisí na právním postavení zákazníka – pokud je zákazník právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, je povinen v rámci udržování OPZ v bezpečném stavu provádět provozní a revize ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Pro občana je základním předpisem Návod výrobce, který musí dodržovat při provozu spotřebiče.

Obr. 1a Příklad návodu výrobce
Obr. 1b Příklad návodu výrobce

Obr. 1 Příklad návodů výrobce

Provoz odběrného plynového zařízení se obecně řídí souborem předpisů pod bodem A) a B) – (viz dále) pro provoz vyhrazených technických zařízení, v daném případě plynových.

A. Předpisy k zajištění bezpečnosti plynových zařízení

 • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Provozovatelem se zde označuje podnikající fyzická nebo právnická osoba (na rozdíl od termínu „uživatel“, používaným pro fyzické osoby neboli občany).

B. Předpisy upravující vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem plynu

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro zjištění osoby „provozovatele“ plynového zařízení je tedy kontext, v němž je používán. Jako příklad může posloužit následující ustanovení energetického zákona:

§ 62 Zákazník
(2) Zákazník je povinen
f) udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,

Uvedený zákon definuje tuto povinnost v rámci uceleného souboru práv a povinností ve smluvním vztahu dodavatel plynu – zákazník, a to bez ohledu na právní postavení zákazníka. Rozhodujícím pro určení, jakým způsobem má být daná povinnost plněna, závisí na právním postavení zákazníka. Pokud bude zákazníkem fyzická osoba (uživatel ve smyslu předpisu skupiny B), bude volba způsobu na ní, jak zajistit splnění uložené povinnosti, přičemž naplnění požadavků z návodu výrobce je tou základní povinností, jak naplnit zajištění bezpečnosti a spolehlivosti plynového spotřebiče.

V daném případě se musí při zajištění bezpečnosti provozu plynového zařízení řídit Návodem výrobce, dodaným se spotřebičem, tj. zejména v otázkách obsluhy spotřebiče a ve lhůtách pro zajištění servisu a čištění spotřebiče. Může samozřejmě využít i institut provedení revize plynového zařízení, který musí zajišťovat fyzické podnikající a právnické osoby, který však v daném případě od občanů nelze vyžadovat. V případě, že nebude fyzická osoba – občan schopen doložit naplnění podmínek podle § 62 odst. 2 písm. f), tj. udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, může v případě nějaké mimořádné události, např. otrava spalinami, provoz plynového zařízení naplňovat znaky obecného ohrožení a tím odpovědnost fyzické osoby – občana za tento stav.

Pokud jím bude podnikající fyzická nebo právnická osoba, bude muset v rámci plnění povinností § 62 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. dodržovat i požadavky předpisů ve skupině A, tzn. zajišťovat provozní revize a kontroly ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Poněkud složitější je situace v případech nájemních bytů a provozu plynových zařízení v těchto prostorách. Rozhodujícím aspektem vždy je vlastnictví tohoto zařízení.

V těchto případech pak mohou nastat následující případy:

1) Vlastníkem plynového zařízení je vlastník nemovitosti
Tento případ může být řešen dvěma způsoby:

 1. Bezpečnost provozu zařízení zajišťuje vlastník nemovitosti provedením revizí a kontrol
 2. Bezpečnost provozu zařízení je upravena nájemní smlouvou, tak, že tato povinnost je svěřena jasnou specifikací jak zařízení tak činností nájemníkovi, a pak musí nájemník zajišťovat plnění podmínek podle předpisu v bodě B.

2) Vlastníkem plynového zařízení je nájemník resp. uživatel bytu
V tomto případě jsou veškeré povinnosti se zajištěním bezpečného provozu na straně nájemníka bytu.

V předpisu TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách platí z hlediska provozu následující ustanovení: