Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prevence před úniky plynu

V předpisech pro rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar

Společnou příčinou všech úniků plynu a výbuchu objektů bylo poškození plynovodu v důsledku zahoření kabelů v blízkosti plynovodů, následný únik plynu do objektu a výbuch.


© Fotolia.com

Z praktických případů řešení úniků plynu do objektů s následným výbuchem a požárem vyplývá, že nejčastějším případem, kdy proniká plyn do objektu je v důsledku úniku plynu na distribučním plynovodu vedeném v blízkosti objektu a jeho následný průnik nejčastěji neutěsněnými průchody vedení do sklepa objektu.

Typickým příkladem jsou např. následující úniky plynu s následným výbuchem a požárem:

  1. Únik plynu a výbuch, Tržní ul. 2, Brno – 21. 6. 2004
  2. Únik plynu a výbuch, Arbesovo nám., Praha – 18. 2. 2006
  3. Únik plynu a výbuch, Divadelní ul. 334/5, Praha – 29. 4. 2013

Společnou příčinou všech úniků plynu a výbuchu objektů bylo poškození plynovodu v důsledku zahoření kabelů v blízkosti plynovodů, následný únik plynu do objektu a výbuch.

Nejčastější příčinou poškození plynovodu je jeho propálení kabelem uloženým v zemi v důsledku přímého dotyku s plynovým potrubím, jak vyplývá z následujících obrázků 1 až 4.

Obr. 1 Potrubí s vypálenými otvory v důsledku přímého styku s dvěma kabely
Obr. 1 Potrubí s vypálenými otvory v důsledku přímého styku s dvěma kabely
Obr. 2 Čelní pohled na utavené potrubí plynovodní přípojky, v horní části nad potrubím je vidět částečně utavený kabel
Obr. 2 Čelní pohled na utavené potrubí plynovodní přípojky, v horní části nad potrubím je vidět částečně utavený kabel

Obr. 3 Plynové potrubí při křížení s 9 kabely
Obr. 3 Plynové potrubí při křížení s 9 kabely
Obr. 4 Plynové potrubí v souběhu se 14 kabely
Obr. 4 Plynové potrubí v souběhu se 14 kabely

Z provedených analýz a praxe vyplývají následující rizika znázorněná na obr. 5.

Obr. 5 Rizika způsobující v zemi kontakt potrubí plynu s kabely
Obr. 5 Rizika způsobující v zemi kontakt potrubí plynu s kabely

Na obr. 6 je pohled na místa jednotlivých událostí.

Obr. 6 Pohled na místa jednotlivých událostí
Obr. 6 Pohled na místa jednotlivých událostí
 

1. Provedení přívodu plynu do objektu

Při instalaci pod úrovní terénu musí být plynovod uložen do plynotěsné chráničky, jejíž jeden konec je vyveden do prostoru (skříňky, výklenku apod.) tak, aby bylo možno provést kontrolu úniku plynu. Možná řešení jsou uvedena v příloze podnikové normy. Postačujícím řešením je vyvedení jednoho konce plynotěsné chráničky s tím, že další strany jsou provedeny jako utěsněný konec. Neutěsněný konec plynotěsné chráničky musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod.

Na obrázku 7 je znázorněn způsob šíření úniku plynu v zemi v blízkosti objektu.

Obr. 7 – Šíření úniku plynu v zemi v blízkosti objektu
Obr. 7 – Šíření úniku plynu v zemi v blízkosti objektu

Legenda: 1 – porucha na plynovodu; 2 – plynovod v zemi; 3 – asfaltový povrch; 4 – komunikace; 5 – obrubník; 6 – spára mezi asfaltovým povrchem a obvodovou zdí objektu; 7 – netěsný průchod kabelu do objektu; 8 – únik plynu spárou před objektem; 9 – únik plynu do sklepa objektu místem neutěsněného prostupu kabelu; 10 – kabel.

 

Na obrázcích 8 až 12 jsou uvedeny příklady provedení chráničky s různě vyvedenými neutěsněnými konci, umožňujícími kontrolu těsnosti v ní uloženého plynovodu, případně i těsnosti z dalších plynovodů (distribuční apod.).

Obr. 8 – Příklad řešení vyvedením neutěsněného konce chráničky do prostoru skříně s HUP
Obr. 8 – Příklad řešení vyvedením neutěsněného konce chráničky do prostoru skříně s HUP

Legenda: 1 – distribuční plynovod; 2 – přípojka; 3 – hlavní uzávěr plynu umístěný ve skříni na hranici pozemku (HUP); 4 – plot; 5 – domovní plynovod v zemi v chráničce; 6 – chránička domovního plynovodu v zemi; 7 – utěsněná chránička pro průchod domovního plynovodu obvodovou zdí; 8 – domovní uzávěr plynu; 9 – čichačka pro kontrolu těsnosti domovního plynovodu v zemi; 10 – vyústění čichačky pro kontrolu úniku plynu u vchodu do objektu.

 
Obr. 9 – Příklad řešení vyvedením neutěsněného konce chráničky do prostoru skříně s HUP a ke vchodu do objektu se současným monitorováním úniku plynu z jiných v zemi uložených zařízení
Obr. 9 – Příklad řešení vyvedením neutěsněného konce chráničky do prostoru skříně s HUP a ke vchodu do objektu se současným monitorováním úniku plynu z jiných v zemi uložených zařízení

Legenda: 1 – distribuční plynovod; 2 – přípojka; 3 – hlavní uzávěr plynu umístěný ve skříni na hranici pozemku (HUP); 4 – plot; 5 – domovní plynovod v zemi v chráničce; 6 – chránička domovního plynovodu v zemi; 7 – utěsněná chránička pro průchod domovního plynovodu obvodovou zdí; 8 – domovní uzávěr plynu; 9 – čichačka pro kontrolu těsnosti domovního plynovodu v zemi; 10 – vyústění čichačky pro kontrolu úniku plynu u vchodu do objektu.

 
Obr. 10 – Příklad řešení samostatné kontroly těsnosti domovního plynovodu v zemi vyvedením neutěsněného konce chráničky do prostoru skříně s HUP a ke vchodu do objektu se současným samostatným monitorováním úniku plynu v zemi z jiných zařízení
Obr. 10 – Příklad řešení samostatné kontroly těsnosti domovního plynovodu v zemi vyvedením neutěsněného konce chráničky do prostoru skříně s HUP a ke vchodu do objektu se současným samostatným monitorováním úniku plynu v zemi z jiných zařízení

Legenda: 1 – distribuční plynovod; 2 – přípojka; 3 – hlavní uzávěr plynu umístěný ve skříni na hranici pozemku (HUP); 4 – plot; 5 – domovní plynovod v zemi v chráničce; 6 – chránička domovního plynovodu v zemi; 7 – utěsněná chránička pro průchod domovního plynovodu obvodovou zdí; 8 – domovní uzávěr plynu; 9 – čichačka pro kontrolu těsnosti domovního plynovodu v zemi; 10 – vyústění čichačky pro kontrolu úniku plynu u vchodu do objektu.

 
Obr. 11 – Příklad řešení při umístění HUP v zemi
Obr. 11 – Příklad řešení při umístění HUP v zemi

Legenda: 1 – distribuční plynovod; 2 – přípojka; 3 – domovní plynovod v chráničce; 4 – domovní uzávěr plynu; 5 – hlavní uzávěr plynu (HUP); 6 – chodník (veřejný pozemek); 7 – vozovka; 8 – obrubník; 9 – poklop zemní soupravy; 10 – chránička domovního plynovodu v zemi; 11 – utěsněná chránička pro průchod domovního plynovodu obvodovou zdí; 12 – čichačka pro kontrolu těsnosti domovního plynovodu v zemi a případný únik plynu z plynárenského zařízení; 13 – vyústění čichačky pro kontrolu úniku plynu u vchodu do objektu.

 
Obr. 12 – Příklad řešení při umístění HUP u vnější obvodové zdi domu
Obr. 12 – Příklad řešení při umístění HUP u vnější obvodové zdi domu

Legenda: 1 – distribuční plynovod; 2 – přípojka; 3 – hlavní uzávěr plynu umístěný ve skříni na hranici pozemku; 4 – domovní plynovod v zemi v chráničce; 5 – chránička domovního plynovodu v zemi; 6 – utěsněná chránička pro průchod domovního plynovodu obvodovou zdí; 7 – domovní uzávěr plynu; 8 – čichačka pro kontrolu těsnosti domovního plynovodu v zemi; 9 – otvor pro kontrolu úniku plynu u vchodu do objektu; 10 – skříňka HUP.

 

Další možnou prevencí, zejména u již existujících stavebních objektů a plynovodů, je zřízení detekce úniku zemního plynu pomocí selektivních čidel a odeslání alarmu formou SMS na mobilní telefon. Princip je znázorněn na následujícím obrázku.

Obr. 13 Zabezpečení objektů v případě úniků plynu pomocí detekce plynu a odeslání zprávy SMS
Obr. 13 Zabezpečení objektů v případě úniků plynu pomocí detekce plynu a odeslání zprávy SMS