Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové poznatky o využití vodíku v energetice budov z konference H2 HEATING

České plynárenství je na vodík připraveno a s jeho využitím počítá. Podařilo se zakotvit téma potencionálního přechodu plynových kotlů v domácnostech na blend vodíku a čistý vodík. Net4Gas již v současné době pracuje na páteřních přepravních „vodíkovodech“ pro ČR i pro transit.

konference H2 HEATING 2024, foto APOKS
konference H2 HEATING 2024, foto APOKS

Role vodíku v Evropě a České republice

První blok konference H2 HEATING 2024 se zaměřil na strategické a legislativní otázky týkající se využití vodíku pro energetiku budov. Tento blok nabídl široký pohled na současnou situaci a budoucí směřování vodíkových technologií v České republice i v Evropě.

Konferenci zahájil Walter Sodomka, ředitel APOKS, který zdůraznil důležitost vodíku pro budoucí energetické strategie, podtrhl klíčovou roli vodíku v přechodu na udržitelnou energetiku a vyzvedl potřebu podpory inovací a výzkumu v této oblasti.
Následně vystoupil pan Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, který představil národní strategii pro implementaci vodíku do energetického mixu České republiky. Oznámil posluchačům, že vodíková strategie je připravena ke schválení v červnu letošního roku a zdůraznil ideální cenové rozmezí vodíku pro jeho konkurenceschopnost na úrovni 2–3 eur/kg.
Lukáš Minařík, ministerský rada ministra životního prostředí hovořil především o potřebě podpory pro vodíkové technologie a jejich logické využití s ohledem pro dekarbonizaci Evropy.
Další přednášející, Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí ČR prezentoval především pohled české municipality na téma vodíku. Kladl důraz především na to, že ze strany měst a obcí je v současné době prozatím mnohem více otázek než odpovědí, přičemž nejčastěji zaznívají otázky na cenu vodíku, finanční podporu pro vodíkové aplikace a na praktickou funkčnost. Pro města a obce je energetika palčivé téma, ale stále je jen jedním z témat, kterými se musí starostové zabývat. Nelze proto očekávat, že právě obce či města budou v oblasti energetiky vodíkovými pionýry.
Další přednášející Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu, hovořil o roli vodíku plynárenství a jeho přínosech pro českou ekonomiku. České plynárenství s vodíkem počítá a na jeho implementaci se již nyní pečlivě připravuje.
Ve stejném duchu pokračoval pan Ivo Jirovský ze společnosti GasNet, který představil očekávanou renesanci plynných paliv, a jejich využití jako spolehlivé a ekonomické náhrady tuhých paliv. GasNet počítá s tím, že plynná paliva sehrají v rámci dekarbonizace podstatnou roli a s výhledem do roku 2050 dojde k postupnému přechodu ze zemního plynu na biometan a vodík. Plynná paliva zůstanou vzhledem ke své dostupnosti a související již vybudované infrastruktuře dlouhodobě cenově konkurenceschopné.
Ještě jednou se vrátil mikrofon do rukou zástupce Českého plynárenského svazu, a to k panu Martinu Weissovi, který představil práci ČPS na Vodíkové strategii ČR, kde se podařilo zakotvit téma potencionálního přechodu plynových kotlů v domácnostech na blend vodíku a čistý vodík. Opět zdůraznil, že české plynárenství je na vodík připraveno a s jeho využitím počítá.
To potvrdil i další přednášející pan Tomáš Lev, ze společnosti Net4Gas, která je výlučným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR. Net4Gas již v současné době pracuje na páteřních přepravních „vodíkovodech“, které budou sloužit jak pro potřeby ČR, tak pro transit vodíku do zbytku Evropy.
V rámci úvodního bloku hovořila také zástupkyně České vodíkové technologické platformy HYTEP Šárka Waisová, která představila roli vodíku v politice a legislativě EU a úvodní část opět zakončil Walter Sodomka z APOKS, který po shrnutí problematiky vyzval všechny zúčastněné ke spolupráci a nabídl právě APOKS jako platformu pro spolupráci v rámci využití vodíku v energetice budov.

Druhý blok konference byl věnován především konkrétním informacím o energetice budov

V úvodu vystoupil Valtr Sodomka (APOKS) a seznámil posluchače se základními vlastnostmi vodíku, jeho výrobou, možnostmi skladování, transportu a spotřeby. Zakončil zdůvodněním, proč je výhodné uvažovat o využití vodíku v energetice staveb.
Na tuto přednášku navázal Michal Čejka (CPD), který pohovořil o energetice budov obecně se závěrem, že energetika budov musí být řešena komplexně a systematicky, přičemž technologie musí jít ruku v ruce s architektonickým a stavebním řešením.
Další příspěvek Pavla Čermáka (obec Kamenice) již nastínil energetickou situaci konkrétního urbanistického celku, tedy komplexu budov v majetku místní obecní samosprávy, která dokladovala složité hledání stabilního zdroje a úložiště energie.
Podobnou problematiku, ale již i s využitím vodíku pro její řešení nastínil ve své přednášce Lukáš Putta (ČVUT UCEEB). Jednalo se o energetický návrh souboru budov v rámci developerského bytového projektu.
Možnosti lokální produkce vodíku pro budovy elektrolyzérem typu PEM nastínil v další části Vladimír Matolín (Leancat). Funkční vzorek takového elektrolyzéru byl i součástí doprovodné expozice.
Velmi zajímavá je pro plánování projektů v České republice situace na Slovensku. O té aktuální informoval Radovan Illith (SPP distribůcia). Slovenský největší distributor plynu na využití vodíku aktivně pracuje, v současné době především blendováním vodíku se zemním plynem v lokálních sítích s následným posunem do blendování celé sítě, a s finálním přechodem na 100% vodík v celé plynárenské infrastruktuře.
Blok zakončil Leo Steiner (MMR), který představil možnosti financování vodíkových projektů.

konference H2 HEATING 2024, foto APOKS
konference H2 HEATING 2024, foto APOKS

konference H2 HEATING 2024, foto APOKS

Třetí blok představil vodíkové realizace na území České republiky

Úvod bloku se nesl v duchu projektů realizovaných APOKS, které představil ředitel Walter Sodomka. APOKS v současné chvíli dokončuje projekt vodíkového pracoviště, kdy do září letošního roku bude v Kamenici u Prahy zprovozněna kancelář vytápěná kotlem spalujícím blend vodíku se zemním plynem a kotlem spalujícím 100% vodík. Vznikne zde prostor pro představení této technologie, který bude sloužit pro potřeby odborné i laické veřejnosti. Aktuální informace je možné sledovat na www.h2vpraxi.cz.

Dalším prezentovaný projektem APOKS je připravovaný soběstačný vodíkový dům. Tento projekt je ve fázi přípravy, kdy v současné době probíhá výstavba hrubé stavby a finalizuje složení mezinárodního konsorcia, který tento projekt bude v rámci evropského dotačního programu realizovat. Jedná se o projekt soběstačného domu, pro jehož potřebu energie bude sloužit právě vodík, který bude vyráběn z energie získané pomocí fotovoltaiky. Tento dům, bude sloužit jako samostatný objekt nezávislý na dodávkách energie, pro prezentaci, zkoušení a aplikaci moderních vodíkových technologií.

Dalším projektem, na kterém se APOKS podílí a který má přesah i k dalším přednášejícím je projekt příměsi vodíku v plynovodech ve městě Hranice. Jedná se o projekt společnosti GasNet, při kterém má APOKS na starosti problematiku emisí a spalinových cest. V rámci města Hranice proběhly letos od března do května kontroly všech spalinových cest od plynových kotlů a to z důvodu kontroly jejich bezpečnosti a provozuschopnosti za současného stavu. Bylo zkontrolováno kolem 320 spalinových cest a přibližně u 300 z nich byly změřeny i emise. Došlo k účinnému sběru důležitých dat, které posloužily ke zjištění aktuálního stavu, a jako podklad pro kvantifikaci úspor emisí CO2, CO a NOx po příměsi vodíku.
Na téma navázal pan František Humhal ze společnosti GasNet, která má tento projekt na starosti. Shrnul důvody a význam tohoto projektu, nastínil jeho technické řešení a představil proces přípravy a realizace distribuce směsi zemního plynu a vodíku ve městě Hranice. GasNet a soukromý investor usilovně pracují na tom, aby se vodík do plynovodů v Hranicích začal přimíchávat již na podzim letošního roku. K projektu se vyjádřil i zástupce Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání pan Jiří Červinka, který je vodíkovým koordinátorem pro Karlovarský kraj. Pan Červinka vyjádřil podporu tomuto projektu, která je stvrzená i tím, že Karlovarský kraj finančně podpořil kontroly spalinových cest a měření emisí v Hranicích. Zároveň vyzval všechny zúčastněné ke spolupráci s Karlovarským krajem, který jim nabízí technickou i finanční podporu.

Další přednášející tohoto bloku, již představovali realizované projekty ze soukromého sektoru. Pan Josef Lexa ze společnosti Devinn, ukázal vodíkové prototypy v praktickém využití, kdy Devinn zrealizoval úspěšné projekty v rámci vodíkové mobility (vodíková Tatra), vodíkových plnících stanic a vodíkových úložišť. Devinn ukazuje, že využití vodíku již není jen na straně plánů a příprav, ale skutečných a používaných realizací.

To ve své přednášce potvrdil i pan Václav Ochotný, ze společnosti Solar Global, který představil praktické zkušenosti s komerční výrobou zeleného vodíku na jejich budově v Napajedlech. Provedl posluchače celým procesem od přípravy projektu, přes povolovací procesy, až po realizaci a odprezentoval tak projekt uchopitelně a použitelně pro všechny.

Především o výzkumných a vývojových projektech hovořil pan Lukáš Polák z ÚJV Řež, který demonstroval projekt vodíkového power-boxu, vývoj reverzibilního alkalického palivového článku, systém akumulace energie do vodíku či projekty vodíkové mobility. ÚJV Řež dokazují, jak daleko jsme ve vodíkovém výzkumu a jaký potenciál vodík má. Blok uzavřel pan Jan Valha ze společnosti Valcon, který představil sestavu modulárního elektrolytického AEM vyvíječe vodíku a jeho využití a aplikaci v praxi.
konference H2 HEATING 2024, foto APOKS

Čtvrtý blok konference byl věnován zahraničním zkušenostem

V úvodu tohoto bloku vystoupila Veronika Buková z asociace APOKS a shrnula globální situaci týkající se výroby a využití vodíku v Evropě a blízkém okolí. Detailněji přiblížila situaci využití vodíku v budovách v Nizozemí, kde jsou již v současné době realizovány projekty, ve kterých jsou vybrané lokality připojeny na odběr 100% vodíku. Další projekty probíhají nebo jsou před zahájením. Nizozemské vodíkové projekty, které APOKS navštívil se uskutečňují s významnou podporou státu a místní samosprávy. V rámci projektů probíhá intenzivní komunikace s obyvateli dané lokality.

Přečtěte si také Vytápění se 100% vodíkem – pilotní projekty Přečíst článek

O vodíkových projektech v Německu informoval František Humhal ze společnosti GasNet. Zmínil zajímavý projekt vodíkového polygonu H2-Infra v Bitterfeld-Wolfen, který je zaměřen na efektivní a bezpečný provoz vodíkových sítí a dále přiblížil projekt DVGW H2-20 ve Schopsdorfu, spočívající v přimíchávání vodíku do zemního plynu v obci a okolních obcích. František Humhal mimo jiné vypíchl přínos projektu DVGW H2-20 pro aktualizaci a nastavení systému technických pravidel v Německu.

Valtr Sodomka z asociace APOKS představil komplexní kontejnerové řešení vodíkové energetiky pro budovy, spočívající ve vlastní výrobě vodíku, uskladnění ve struktuře kovů a následného využití v budově, buď ve formě elektřiny nebo plynu. Veškerá technologie je přitom umístěna v jednom kontejneru běžné velikosti.
V závěru konference se Veronika Buková dotkla otázky bezpečnosti využití vodíku v budovách, přičemž jako zásadní vidí dobře zvolenou osvětu směrem k veřejnosti a rozumný vyvážený přístup, co se týká bezpečnostních opatření použitých v domácnostech.

 
 
Reklama