Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (IV)

problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

ČSN 1775 (38 6441) čl. 5.7, TPG 704 01 čl. 8.2

Lze připojit plynový sporák pouze ohebnou hadicí bez dalších zabezpečovacích prvků?

 1. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 351/2000 Sb. ukládá organizacím (právnické a podnikající fyzické osoby) povinnost, mimo jiné, zajišťovat revize plynových zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby občany, kterým jako uživatelům bytů či nebytových prostor bylo plynové zařízení předáno do osobního užívání.

 2. Cílem revize je ověřit provozní bezpečnost a spolehlivost plynového zařízení, ve zprávě o revizi pak navrhnout opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad a nedostatků. Tohoto návrhu pak organizace využívají ke zvýšení péče o úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při uvádění do provozu a provozu plynových zařízení.

 3. Ve Vašem případě, při revizi plynových zařízení (spotřebního rozvodu a plynových spotřebičů viz též definice uvedená v čl. 2.8 TPG 704 01), dospěla odborná firma k závěru doporučení nainstalovat dodatečně ke sporákům připojených hadicí, připojení pomocí bezpečnostní zásuvky a zástrčky, nebo k uzávěrům dodatečně nainstalovat protipožární pojistky. Toto doporučení vychází z ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Toto opatření je možné považovat za objektivní doporučení ke zvýšení úrovně bezpečnosti, při užívání předmětných plynových zařízení.
  Poznámka: Oba normativní dokumenty nevylučují rovněž pevné připojení plynového sporáku (ocelovou trubkou).

 4. Ve Vašem případě v roce 2002 došlo k výměně sporáku kus za kus a pravděpodobně k jejich připojení pomocí ohebné hadice, které mají nesnímatelné koncovky. Za ty se dají považovat např. závitové připojovací konce DN 15/DN 15. Ohebná hadice je vhodnou možností, která umožňuje nejen snadnou údržbu v prostoru za spotřebičem, usnadňuje také možnost provádění kontrol těsnosti připojení spotřebiče (snadná manipulace se spotřebičem). Takováto ohebná hadice musí být ve smyslu ČSN EN 1775 odolná proti působení požáru do teploty 650 °C. V případě, že se použije jiná certifikovaná ohebná hadice doporučená výrobcem k připojení sporáku k rozvodu, je možné snížit účinek požáru na plynovod opatřeními uvedenými v Poznámce 1 ČSN EN 1775, např. uzavřením domovního plynovodu pomocí ručně nebo automaticky ovládaného uzávěru.
  Poznámka: Výrobce těchto ohebných hadic zpravidla doporučuje výměnu hadic po uplynutí jejich životnosti, která je cca 10 let.

 5. Podle našeho názoru je možné se již nevracet k těm spotřebním rozvodům a spotřebičům v bytech, u nichž byla provedena výměna sporáku kus za kus, doporučení dodavatele prací je možné využít v rámci výměn sporáků, kterou připravujete s vědomím, že dojde ke zvýšení úrovně bezpečnosti při užívání předmětných plynových zařízení v bytech družstevníků.

Pe, Ko/1688 ze dne 25.04. 2005

ČSN EN 1775 (386441), TPG 704 01

Jaké zásady platí pro připojení plynových sporáků ohebnou hadicí z hlediska bezpečnosti?

¨

Dle čl. 4.5.4 TPG 704 01 musí být uzávěr před spotřebičem instalován v téže místnosti jako spotřebič. Vzdálenost uzávěru ke spotřebiči, měřená po potrubí (hadici), smí být nejvíce 1,5 m. Funkci uzávěru spotřebiče připojeného bezpečnostní hadicí se zásuvkou a zástrčkou plní bezpečnostní zásuvka.

Požadavek uvedený v ČSN EN 1775 čl. 4.2 Poznámka 1 na uzavření domovního plynovodu lze považovat za splněný, jde li alespoň ručně uzavřít předmětné připojení spotřebiče ohebnou hadicí jedním z těchto uzávěrů HUP, uzávěr na stoupačkovém vedení, uzávěr před spotřebním rozvodem.

Použití kulového kohoutu s integrovanou teplotní pojistkou je vhodné a lze je považovat za prvek vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti odběrného plynového zařízení.

V případě připojení plynového sporáku s přímou vazbou na digestoř přes elektromagnetický ventil, který se otevírá až po spuštění digestoře, není nutné teplotní pojistku instalovat, neboť se dá předpokládat, že v době případného požáru a zvýšení teploty, kdy dojde k destrukci ohebné hadice (cca 200 °C), je část plynovodu připojení spotřebiče mimo provoz.

Dopis zn. PE/3255 ze dne 7.9. 2005

ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

Za jakých podmínek je možno použít ohebné trubky z nerezové oceli k rozvodu zemního plynu v budovách?

Pro aplikaci v oblasti domovních plynovodů, nabízejí v poslední době výrobci a dodavatelské (montážní) firmy tenkostěnné, paralelně zvlněné (vlnovcové, tedy pružné, resp. ohebné) trubky zhotovené z ušlechtilé oceli, případně opatřené plastovým ochranným povlakem, nejen v konečné délce s mechanickými koncovkami různého provedení, ale i v metráži. Přitom, používaná technologie dělení těchto trubek v potřebné délce a jejich opatření mechanickou koncovkou na místě, vede spolu s argumentací, že tyto trubky splňují odolnost proti vysokým teplotám podle ČSN EN 1775 (38 6441), ke snaze je používat nejen k připojení plynových spotřebičů za podmínek TPG 704 01 (případně pro krátké propojení mezi HUP, regulátorem tlaku plynu, plynoměrem a pevným rozvodem při instalaci ve skříni pro HUP, regulátor a plynoměr nebo v bytovém jádře), ale dodávat je i jako systém pro domovní rozvod plynu (např. v bytových jádrech). To vede k častým dotazům, zda taková aplikace je v souladu s platnými předpisy. K tomuto problému zaujímáme následující stanovisko:

V zásadě musíme vycházet z obecně závazných předpisů a z normativních dokumentů, platných v současné době pro navrhování a montáž domovních plynovodů. Těmito je jednak vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. (která však v § 46 odst. (1) pouze obecně požaduje použít pro plynovodní přípojky a odběrná zařízení materiál, který odpovídá účelu použití, druhu rozváděného média a danému provoznímu přetlaku, a v odstavci (2) zakazuje použít pro rozvod plynu uvnitř budov materiálů z plastů), a dále ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01.

Použití ohebných, tenkostěnných vlnovcových trubek je relativně nová technika, proto ji stávající evropská technická norma, zavedená v ČR jako ČSN EN 1775 (38 6441) konkrétně (tj. slovně) přímo neuvádí; použití ohebných částí plynovodu však připouští jako jednu z možností pro připojení plynových spotřebičů (jako tzv. součást plynovodu viz čl. 3.5.3 a 3.5.4, za podmínek podle čl. 5.7 předmětné normy).

Kromě součástí plynovodů ve smyslu čl. 3.5, sestává plynová instalace (tzn. domovní plynovod) i z potrubí čl. 3.2.1 ČSN EN 1775 (38 6441). Přitom podle čl. B.2.1.1 Změny A1 této normy se dále požaduje, aby trubky z oceli byly spolehlivě svařitelné při pracovních podmínkách a vyhovovaly ČSN EN 10208 1 (42 1907) nebo ČSN EN 10255 (42 0296).

Obdobně, národní pravidla pro praxi TPG 704 01, uvádí "ohebnou část plynovodu" pouze v souvislosti s připojením plynových spotřebičů viz čl. 2.14 a 2.16, za podmínek podle čl. 4.3.5, 4.5.4 a 8.2 těchto pravidel. Požadavky na potrubí (domovního plynovodu) pro rozvod plynu podrobně definuje čl. 4.3.2.1 TPG 704 01:

"4.3.2.1 Pro stavbu, opravy a rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky kruhového průřezu, a to:

 • trubky ocelové z materiálu se zaručenou svařitelností podle ČSN 05 1310;
 • trubky měděné podle TD 700 01;
 • trubky kovové s tovární izolací proti korozi;
 • trubky z polyetylenu (pouze pro vnější plynovod uložený v zemi viz též TPG 702 01).

Jiných trubek je možno použít pouze mají li stejné nebo lepší vlastnosti."

Jak vyplývá z citovaného článku TPG 704 01, rozvod zemního plynu v budovách (vnitřní plynovod ve smyslu čl. 5.3 TPG 704 01) musí být proveden z pevných trubek, které (jsou li z oceli) musí podle výše citovaného čl. B.2.1.1 ČSN EN 1775 (38 6441) vyhovovat ČSN EN 10208 1 (42 1907) nebo ČSN EN 10255 (42 0296).

Přitom, podle stávajících předpisů nelze považovat pružné, resp. ohebné či flexibilní trubky (hadice) za náhradu pevných trubek se stejnými nebo lepšími vlastnostmi, neboť jejich vlastnosti se od vlastností pevných trubek výrazně odlišují (např. mají extrémně tenkou stěnu řádově desetiny mm oproti několika mm tloušťky stěny pevné trubky, přístupnost kontrole s ohledem na mechanické/rozebíratelné připojení, potřeba výměny v případě omezené životnosti apod.). Lze je použít výlučně v délce do 1,5 m k připojení plynového spotřebiče za podmínek výše citovaných článků ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01, případně (jsou li odolné proti vysokým teplotám podle přílohy A ČSN EN 1775 (38 6441)) lze tolerovat i jejich použití pro krátké propojení HUP, plynoměru či regulátoru tlaku plynu na pevné potrubí ve skříni HUP nebo v bytovém jádře. V obou aplikacích by však měly být přístupné kontrole a v případě omezené životnosti by měly být vyměněny před jejím uplynutím.

Závěrem bychom chtěli poznamenat, že v souvislosti s probíhající revizí evropské normy EN 1775 předpokládáme (po jejím zavedení do soustavy ČSN) také revizi TPG 704 01 v r. 2006, kde bude možnost použití pružných, resp. ohebných trubek v oblasti domovních plynovodů v návaznosti na revidovanou normu upřesněna.

Me/3756 ze dne 4.11.2005