Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VI)

problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

Lze vést vnitřní plynovod podlahou kuchyně v rodinném domě a umožnit tím připojení plynového sporáku umístěného uprostřed kuchyně? Jaké normy řeší tyto požadavky, co je nezbytně nutné respektovat? Odborná stanoviska jsou uvedena v článku určenému nejen odborné veřejnosti.

ČSN EN 1775 (38 6441) čl. 5.5 a 5.6; ČSN EN 12279 (38 6443), TPG 609 01, TPG 704 01

Které normativní dokumenty platí pro umísťování regulátorů tlaku plynu na plynovodních přípojkách?

 1. Je-li regulátor tlaku plynu součástí plynovodní přípojky - plynárenského zařízení (viz § 2 odst. 2, písm. b) bod 11 a 13 zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pak nebude použita ČSN EN 1775 nýbrž ČSN EN 12279 (38 6443), popř. TPG 609 01.

 2. Pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem 5 bar platí ČSN EN 1775 (38 6441), která určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů tj. odběrných plynových zařízení (viz § 2 odst. 2, písm. b) bod 7 citovaného zákona). Tu je nutno používat s podrobnějšími národními předpisy, kterými jsou v ČR TPG 704 01 a TPG 609 01.

 3. Je-li regulátor tlaku plynu součástí domovního plynovodu, pak se při jeho umístění na tomto odběrném plynovém zařízení aplikuje část 5.5 a 5.6 ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 609 01. O osazení vhodného regulátoru tlaku plynu k zajištění smluvně sjednané tlakové hladiny mezi dodavatelem a odběratelem plynu zpravidla rozhoduje příslušný plynárenský podnik.

PŘA/3505 ze dne 4. 12. 2003

ČSN EN 1775, TPG 704 01

Lze vést vnitřní plynovod podlahou kuchyně v rodinném domě a umožnit tím připojení plynového sporáku umístěného uprostřed kuchyně?

 1. Při navrhování a stavbě plynovodu v bytovém domě je nutné respektovat požadavky uvedené v čl. 4 a 5 ČSN EN 1775 (38 6441) a čl. 5.3 TPG 704 01. Tyto články zohledňují základní požadavky na stavbu domovních plynovodů a jejich vedení v budovách z hlediska bezpečnosti provozu - přístupnosti, možnosti provádění kontrol a snadné identifikace místa případného zdroje netěsnosti.

 2. Vedení plynovodů podlahami tyto požadavky nesplňuje (komplikace při vyhledávání závadného místa únik plynu se může projevit i v jiné místnosti, přenášení statického namáhání a otřesů, nebezpečí koroze, obtížný přístup při umístění či zabudování předmětů a zařízení nad plynovod atd.). Proto je podle čl. 5.3.9 písm. g) TPG 704 01 zakázáno vést domovní plynovod podlahami bez zvláštních bezpečnostních opatření.

 3. Není li možné jiné dispoziční řešení, lze dosáhnout stejné úrovně bezpečnosti provozu vnitřního plynovodu vedeného v podlaze kuchyně rodinného domu, kterou požaduje ustanovení TPG 704 01 pouze za předpokladu, že budou učiněna následující bezpečnostní opatření:
  1. plynovod vedený v podlaze bude svařovaný s co nejmenším počtem svarů,
  2. při vedení plynovodu v podlaze budou splněny požadavky podle čl. 5.3.16 TPG 704 01,
  3. nad vedením plynovodu v podlaze nesmí být trvale zabudovány žádné předměty nebo zařízení.

  Přitom, za výplňovou hmotu pro zalití kanálku, která nepůsobí korozívně na kov, lze např. použít vápennou maltu, vápeno cementovou maltu, asfalt nebo vypěnitelný polyuretan.

  Lze zvolit i vedení větraným kanálkem v podlaze bez zalévací hmoty (např. zakrytím kanálku perforovanými snímatelnými dílci), nebo v případě, že se jedná o nepodsklepenou podlahu, je vhodné plynovod uložit do ochranné trubky (v tom případě musí být plynovod i ochranná trubka opatřena nátěrem proti korozi).

KO/698 ze dne 16. 2. 2004

ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01,TPG 905 01)

Postup při likvidaci požáru po výbuchu plynu.

 1. Při mimořádných událostí (výbuch plynu, požár) postupují zástupci dodavatele plynu podle konkrétní místní situace; pro tyto případy má dodavatel plynu zpracovány havarijní plány a zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu na tel. čísle 1239.

 2. Po evidenci nahlášení uniku plynu provádí zásah pohotovostní služba, která postupuje podle zásad uvedených v technickém pravidle TPG 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení. Klasifikace úniku plynu a volba opatření je stanovena v TPG 913 01 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek.

 3. Při likvidaci požáru se přerušuje dodávka plynu do postiženého objektu podle konkrétních podmínek. Ve většině případů dojde k uzavření hlavního uzávěru plynu. V případech ojedinělého mimořádně rozsáhlého požáru se provádí přerušení dodávky do bloku, ulice nebo části místní sítě apod. Dodávka pro širší okolí například celé sídliště, obec se obvykle nepřerušuje.

 4. Při likvidaci požáru se současně provádí stálé měření koncentrace plynu vně i uvnitř objektu. Pokud koncentrace plynu stále překračuje stanovenou mez přistupuje se k postupnému uzavírání dalších úseků místní sítě a odtlakování těchto odstavených plynovodů. Po vyhovujících výsledcích naměřené koncentrace zemního plynu a po uhašení případného požáru je objekt zpřístupněn Policii, vyšetřovatelům, soudnímu znalci apod. k provedení expertízy objektu, rozvodu plynu a spotřebičů s cílem zjištění přesné příčiny požáru popř. výbuchu plynu. Teprve po té následují práce na obnově objektu.

Závěrem Vám sdělujeme, že plynárenská zařízení podléhají pravidelným inspekcím - kontrolám těsnosti, kontrolám nárazovou odorizací, komplexním kontrolám, provozním revizím podle zákonů, vyhlášek a normativních dokumentů - ČSN, ČSN EN, technických pravidel TPG 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení. Rovněž domovní plynovody ve vlastnictví majitele domu podléhají pravidelným předepsaným kontrolám a revizím. Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách naší společnosti - www.gasinfo.cz. Bezpečnostní pokyny pro odběratele pak naleznete rovněž na webových stránkách u svého dodavatele plynu.

KO/1799 ze dne 16. 4. 2004