Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (II)

problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

V článku jsou uvedeny odborné stanoviska na téma co se rozumí pod pojmem "flexibilní spoj domovního plynovodu" a v jakých případech ho lze použít?

ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

Co se rozumí pod pojmem "flexibilní spoj domovního plynovodu" a v jakých případech ho lze použít?

  1. Pod pojmem "flexibilní spoj domovního plynovodu" se rozumí pohyblivé případně pružné (ohebné) propojení dvou součástí plynovodu nebo spotřebiče s plynovodem. Za flexibilní spoj lze považovat propojení pomocí pryžové či plastové hadice nebo pomocí ocelové nerezové tvarovatelné trubky, která má však vzhledem ke svým vlastnostem také charakter hadice. Obecná definice "spoje" je uvedena v čl. 3.4.1 ČSN EN 1775. Tato definice se však týká konkrétního místa (bodu) plynovodu kde jsou spojeny jeho jednotlivé části. Použití flexibilního spoje pak vyžaduje přítomnost nejméně dvou spojů podle čl. 3.4.1 ČSN EN 1775.

  2. Flexibilní spoje (různého provedení) nelze v žádném případě považovat za klasické trubky. Při posouzení možnosti použití flexibilního spoje u domovního plynovodu je nutno vycházet z čl. 4.3.2.1 TPG 704 01, ve kterém je řečeno, že pro stavbu, opravy a rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky kruhového průřezu ocelové (materiál se zaručenou svařitelností), měděné, kovové s tovární izolací proti korozi a pro vnější plynovody vedené v zemi také trubek z polyetylenu. Jiných trubek je možno použít pouze v případě, že mají stejné nebo lepší vlastnosti.

    Proto lze flexibilní spoj (propojení) pomocí pryžové nebo plastové hadice použít výhradně pro připojení spotřebičů za podmínek stanovených v čl. 2.16 a 4.3.5 TPG 704 01 a 3.5.3 a 3.5.4 ČSN EN 1775.

    Flexibilní spoj (propojení) pomocí ocelové nerezové trubky (hadice) lze použít opět k připojení spotřebičů podle čl. 4.3.5 TPG 704 01, nebo i pro krátké propojení mezi HUP a regulátorem tlaku nebo plynoměrem, případně mezi regulátorem tlaku a plynoměrem nebo mezi plynoměrem a pevných rozvodem při instalaci ve skříni pro HUP, regulátor a plynoměr nebo v bytovém jádře. V žádném případě nelze flexibilní spoj použít jako propojení mezi dvěma pevnými částmi potrubního rozvodu domovního plynovodu. Před "flexibilním spojem" musí být vždy umístěn uzávěr, např. HUP, uzávěr spotřebiče, plynoměru apod.

ČSN EN 1775 (38 6441), čl. 1.1

Je možné vést NTL plynovody pro téhož majitele v totožné trase v souběhu vedle sebe? V obvodové zdi domu je nika s HUP, REG a větvením pro dva plynoměry. Jeden plynoměr pro obytnou část objektu a druhý pro truhlářskou dílnu. Obytnou část a dílnu užívá jeden majitel. Objekt je nově opraven fasády, v obytné části dřevěné obklady. NTL plynovody jsou proto vedeny z niky předzahrádkou k prostupu do dílny, dále je NTL plynovod pro obytnou část veden dílnou na konzolách pod stropem k prostupům na fasádě do dvora a dále ve fasádě k prostupu do koupelny ke kotli. Tato trasa plynovodů je zvolena proto, aby nedošlo k poškození nové fasády a aby nebyl narušen vzhled dřevěných obkladů v obytné části.

I v případě, kdy jsou nízkotlaké plynovody téhož majitele ukládány do společné rýhy (výkopu) v zemi, postupujeme podle předpisů, které se na plynovody vedené v zemi obecně vztahují.

Jak vyplývá z náčrtku a z popisu situace, jedná se o část plynovodu za předávacím místem plynu, a to o dvě větve domovního plynovodu vnější plynovody z PE dn 32, uložené v zemi. Při stanovení podmínek, za nichž mohou být obě samostatné větve domovního plynovodu před domem v zemi vedeny, vycházíme proto z ČSN EN 12007 1 (38 6413), potažmo z TPG 702 01 a ČSN 73 6005. Na vedení plynovodů v domě, včetně vyvedení od plynoměrů z niky a opětovné zavedení do domu se potom aplikují předpisy pro plynovody v budovách, tzn. ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01:

  1. Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost předmětných plynovodů, vedených v zemi podél budovy, činí při souběhu 0,4 m, a od obrysu budovy 1 m (Tab. A.1 ČSN 73 6005, čl. 4.10.1 TPG 702 01), nejmenší dovolené krytí 0,8 m (Tab. B.1 ČSN 73 6005); vzdálenost se měří od vnějšího povrchu (obrysu potrubí) a pokud dodržíme stanovené vzdálenosti, není nutno činit žádná mimořádná opatření,

  2. ve smyslu požadavku § 46 odst. (2) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. není přípustné užít pro rozvod plynu v budovách PE a proto musí být každá větev plynovodu před opětovným vstupem do budovy opatřena přechodovým spojem PE/kov, a podle násl. odst. (5) průchod obvodovou zdí nebo základy objektu proveden ochrannou trubkou, v níž musí být plynovod vystředěn a utěsněn proti pronikání plynu a vlhkosti okolo trubky do budovy (čl. 5.2 TPG 704 01). Pokud není k dispozici výrobek, určený pro společný průchod dvou plynovodů obvodovou stěnou nebo základy budovy, schválený autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, je třeba provést průchod každé větve do budovy samostatně, vlastní ochrannou trubkou,

  3. v případě, kdy je pozemek volně přístupný (neoplocený), doporučujeme vedení obou větví plynovodu v zemi opatřit výstražnou fólií podle ČSN 73 6006.

Me/2540 ze dne 22.6.2005