Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V)

problematika provozu/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech podle ČSN EN 1775 (38 6441), TPG 704 01

Článek je odborným stanoviskem k vedení plynovodu za kuchyňskou linkou. Jaké jsou podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu v instalačním jádru a jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?

ČSN EN 1775, odst. 4.4.2, ČSN 73 0802, TPG 704 01, čl. 4.5, 5.3, TPG 700 01

Podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu pod omítkou, schodištěm a za kuchyňskou linkou.

  1. vedení plynovodu za kuchyňskou linkou,
  2. v jaké hloubce pod omítkou musí být plynové potrubí vedeno , vedení stoupacího plynovodu schodištěm.

Ad 1)

ČSN EN 1775 v odst. 4.4.2. ukládá přednostně vést plynovod přístupnými místy, ve kterých lze provádět snadno a bezpečně jeho údržbu. Čl. 5.3.1, TPG 704 01 uvádí na prvém místě vedení vnitřního plynovodu volně po povrchu, což z hlediska bezpečnosti provozu splňuje požadavky ČSN EN 1775. Při vedení plynovodu v kuchyni čl.5.3.14,TPG 704 01 předpokládá např., že konstrukce kuchyňské linky, kterou je veden domovní plynovod, bude snadno odstranitelná, nebo bude mít snadno odnímatelné dílce. Prostor, vymezený konstrukcí, musí být propojen s prostorem místnosti nebo venkovním prostorem, např. perforací dílců, mezerami nebo zvláštními větracími otvory. Pokud kuchyňská linka bude zhotovena z pevné zděné konstrukce, kterou lze charakterizovat jako dutý prostor, je nutno plynovod vést dle čl. 5.3.13, TPG 704 01 nejkratším možným směrem v ochranné trubce přesahující chráněný prostor o 10mm. V části plynovodu uložené v ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje. Při vedení měděného plynovodu v ochranné trubce je potřeba plynovod a ochrannou trubku izolačně oddělit, aby bylo zabráněno elektrochemické korozi. Ve všech případech však musí být dodržen požadavek umístění uzávěru před každým plynovým spotřebičem dle čl. 4.5.1 d) a jeho snadné ovládání a přístup pro údržbu a opravy. Instalace tohoto uzávěru před spotřebičem musí být provedena dle čl. 4.5.4,TPG 704 01, tj. max. vzdálenost mezi uzávěrem a spotřebičem měřená po potrubí nebo hadici je 1,5m.

Ad 2)

TPG 704 01 v čl. 5.3.15 stanoví zásady pro vedení vnitřního domovního plynovodu (stoupající vedení) pod omítkou. Dle tohoto článku plynovod nesmí být uložen do agresivního materiálu jako je škvára, popel apod., ani nesmí být zabetonován. Tloušťka stěn potrubí musí být větší než 1,5 mm, kromě potrubí z mědi provedené dle TPG 700 01. Dále v části plynovodu pod omítkou nesmí být instalovány armatury a rozebíratelné spoje. Hloubka uložení pod omítkou není technickými pravidly ani normou ČSN EN 1775 stanovena, předpokládá se obvyklá tloušťka vnitřní omítky. Takovéto vedení se však volí pouze v nejnutnějších případech a s důrazem na protikorozní opatření na předmětné části plynovodu, např. provedení 3-vrstvého nátěru, nebo realizace plastové izolace apod. Stoupající vedení domovního plynovodu je obvykle vedeno v šachtách pro tento účel určených. Plynovod dle čl.5.3.9e) a g), TPG 704 01 je přímo zakázán vést ve schodišťových stupních a chráněné únikové cestě. Výjimku tvoří dle ČSN 73 0802 případy stavebních změn objektů, kde mohou být stávající nebo nahrazované volně vedené rozvody hořlavých látek o celkovém světlém průřezu potrubí do 5 000mm2. Návrh vedení vnitřního plynovodu musí být proveden především dle TPG 704 01 při respektování ČSN 73 0802.

Dv/218 ze dne 6.6. 2006

ČSN EN 1775, odst. 4.4.2, ČSN 73 0802, TPG 704 01, čl. 5.3.9, 5.3.17

Jaké jsou podmínky pro vedení vnitřního domovního plynovodu v instalačním jádru?

TPG 704 01 v čl. 5.3 stanoví zásady pro vedení vnitřního domovního plynovodu. ČSN EN 1775 v odst. 4.4.2. ukládá přednostně vést plynovod přístupnými místy, ve kterých lze provádět snadno a bezpečně jeho údržbu. Čl. 5.3.1, TPG 704 01 uvádí na prvém místě vedení vnitřního plynovodu volně po povrchu, což z hlediska bezpečnosti provozu splňuje požadavky ČSN EN 1775.

Pokud pro vedení vnitřního plynovodu je využito instalační jádro, které má charakter otevřené větrací šachty, pak dle článku 5.3.9, TPG 704 01 by půdorysná plocha této šachty měla být větší než 1m2. Pokud toto není a nebo nemůže být dodrženo, musí se dle citovaného článku provést zvláštní opatření, např. instalace čidla měřící únik plynu v šachtě, jehož výstupem při detekci plynu by bylo uzavření ventilů příslušných stoupajících vedení domovního plynu. Další podmínky vedení domovního plynovodu v instalační šachtě jsou uvedené v čl. 5.3.17. Dle tohoto čl. je nutno zajistit trvalé větrání celého prostoru šachty, neinstalovat na plynovodu v celé délce vedení v šachtě žádné armatury a rozebíratelné spoje a zajistit přístup pro kontrolu a údržbu. Pokud z estetických nebo jiných důvodů nelze provést instalaci revizních dvířek, je nutno toto řešení posoudit především podle ČSN 73 0802 z hlediska požární bezpečnosti stavby. Pro kontrolu plynovodu postačí instalace čidla detekce plynu, jehož trvalá funkce signalizace úniku plynu a automatického uzavření přívodu plynu příslušných stoupajících vedení plynovodu, je v tomto případě nutností. Pro zajištění bezpečnosti provozu domovního plynovodu je dále nutno zajistit pravidelnou kontrolu správné funkce a nastavení detekčního čidla a uzávěrů jednotlivých stoupajících vedení domovního plynovodu. Instalace a zajištění kontroly tohoto bezpečnostního systému nahradí instalaci revizních dvířek. Problematická bude údržba a případná oprava domovního plynovodu, která si vždy vyžádá destrukci stěny šachty. Při umístění plynoměrů v suterénu domu povede několik stoupajících plynových vedení pro jednotlivé byty vedle sebe instalační šachtou a bude obtížné vyhledat případný zdroj úniku plynu a rozhodnout kdo z majitelů, nebo uživatelů bytů má provést prvotní zásah a ve kterém místě. Samozřejmě, že náklady na celou opravu pak hradí ten majitel, nebo uživatel, na jehož plynovodu došlo k poškození.

Osazením kontrolních dvířek do stěny instalačního jádra, dle čl. 5.3.17 b), TPG 704 01, se zcela jistě zvýší bezpečnost provozu domovního plynovodu a budou také minimalizovány náklady na případné opravy a na následnou rekonstrukci.

Dv/219 ze dne 9.6. 2006

ČSN EN 1775, Zákon č. 458/2000 Sb., TPG 704 01

Jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?

Při řešení předmětné problematiky je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: V částce č. 26 Sbírky zákonů ČR z roku 2005 je zveřejněno úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn.

HUP je součástí odběrného plynového zařízení. Odběrným plynovým zařízením /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona/ jsou veškerá zařízení počínaje HUP včetně zařízení pro konečné využití plynu? není jím měřicí zařízení.

Plynovodní přípojkou /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 cit. zákona/ je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. Péči o bezpečnost a provozuschopnost HUP včetně provozních revizí a kontrol, stejně tak i celého odběrného plynového zařízení, je povinen zajišťovat konečný zákazník - odběratel plynu. Může si však potřebné úkony, zejména provádění oprav, zajistit smluvně u plynárenského podniku.

Závěrem podotýkáme, že umístění HUP stanoví ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

-JO-