Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynová zařízení v budovách - I

Jak se postupuje při zřizování nového odběrného plynového zařízení v objektu, do něhož není zaveden plyn?

První článek z knihy PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH je praktickým průvodcem postupu při zřizování nového odběrného místa v budově.

Při plynofikaci objektu, který není připojen na plynárenskou síť, je nutno učinit řadu kroků a splnit přitom řadu právních a ostatních předpisů. Níže uvedený postup respektuje ustanovení těchto předpisů a zároveň nabízí efektivní sled jednotlivých kroků. Požadavky jednotlivých dodavatelů plynu se mohou do jisté míry lišit a proto je nutno si je zjistit buď na jejich webových stránkách nebo osobní návštěvou.


PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH

1. PÍSEMNÝ SOUHLAS VLASTNÍKA DOTČENÉ NEMOVITOSTI SE ZAVEDENÍM ZEMNÍHO PLYNU

Jedná se o naplnění základního práva vlastníka - rozhodovat o svém majetku. Bez tohoto souhlasu nemůže plynárenská společnost zahájit dodávku plynu. Souhlas musí být písemný.

2. ZJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ (PŘEPRAVNÍ) SOUSTAVĚ

Základní podmínkou pro zřízení plynového zařízení v dosud neplynofikovaném objektu je

 • volná kapacita distribuční soustavy v místě připojení
 • technická možnost připojení

Tato informace je k dispozici u příslušné plynárenské distribuční společnosti, popř. obchodníka s plynem.

V plynofikovaných obcích bývá tato podmínka většinou splněna. Pouze v okrajových částech se může plynovod nacházet někdy i ve značné vzdálenosti. V těchto případech pak plynárenská společnost požaduje od budoucího odběratele podíl na účelně vynaložených nákladech spojených s připojením a zajištěním dodávky plynu. Pak je na investorovi, aby provedl:

 • ekonomické zhodnocení připojení

Někdy připadá v úvahu i připojení k přepravní soustavě, neboli vysokotlakému nebo velmi vysokotlakému plynovodu. V tomto případě je třeba počítat s poměrně vysokými náklady na regulaci tlaku plynu a na přívod plynu k objektu, který může mít s ohledem na bezpečnostní pásmo délku i desítky metrů.

3. STANOVENÍ ZPŮSOBU VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU

Pokud je možno objekt plynofikovat, je vhodné pozvat si odborníka, např. projektanta, aby navrhl racionální způsob využití zemního plynu s ohledem na způsob užívání objektu, jeho stavební dispozici, možnost odvodu spalin atp. Tato otázka nabývá v době, kdy lze očekávat stálý růst cen energií, na důležitosti. Volbou vhodného systému k vytápění a přípravě teplé užitkové vody nebo kombinací více systémů lze za dobu životnosti zařízení ušetřit, a to i přes vyšší pořizovací náklady, značné částky.

Velmi důležitá je i otázka posouzení způsobu odvodu spalin, tj. zda je nutné vybudovat komínové těleso vložkováním komínového tělesa nebo bude použito tzv. vyústění turbo nástavce do fasády apod.

Na druhé straně, neuvážená investice, učiněná na základě doporučení laika, se nemusí nikdy vrátit. Příkladem může být instalace kondenzačního kotle v objektu, v němž nebudou využity jeho přednosti, tj. provozní režim, při němž je získáváno kondenzační teplo vodní páry obsažené ve spalinách.

Výsledkem by mělo být stanovení druhu plynových spotřebičů a jejich příkonů, popř. výkonů. Tyto údaje jsou nutné k vyplnění žádosti o připojení k distribuční soustavě a žádosti o dodávku zemního plynu.

4. ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ŽÁDOST O DODÁVKU ZEMNÍHO PLYNU

Formuláře jednotlivých plynárenských společností se liší a proto zde není možno uvést jednotný návod pro jejich vyplnění. Příklad žádosti o připojení k distribuční soustavě je uveden na obrázku.


(po kliknutí se obrázek zvětší)
 
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obr. 1 - Žádost o připojení k distribuční soustavě

Příklad žádosti o dodávku zemního plynu.


(po kliknutí se obrázek zvětší)
 
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obr. 2 - Žádost o dodávku zemního plynu

5. ZJIŠTĚNÍ PODMÍNEK NA STAVEBNÍM ÚŘADU

Přestože stavební zákon č. 183/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007, nevyžaduje ve většině případů pro práce spojené s plynofikací objektu stavební povolení ani ohlášení, doporučujeme informovat se na příslušném stavebním úřadu. V některých případech je totiž nutno získat územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

§ 103, odst. 1, písm. b) Stavebního zákona
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy

8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m

§ 76, odst. 1
Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

§ 96, odst. 2
Územní souhlas postačí v případech

a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2,

d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech


Stavební povolení bude pravděpodobně vyžadováno např. při stavbě plynové kotelny nebo při plynofikaci v památkově chráněných objektech.

6. REALIZACE STAVBY

Po splnění všech náležitostí požadovaných výše uvedenými organizacemi a orgány je možno zahájit práce spojené přímo se stavbou odběrného plynového zařízení, tj. od zajištění potřebné projektové nebo výkresové dokumentace až po uvedení zařízení do provozu.

Nejběžnější postup je zadat provedení všech prací odborné firmě. I když se nejedná o stavbu prováděnou na základě ohlášení nebo stavebního povolení a stavební úřad ani nevydal stavební rozhodnutí nebo souhlas, je nutno si uvědomit, že vlastník stavby musí mít k dispozici dokumentaci skutečného provedení stavby.

§ 125, odst. 1 Stavebního zákona
Dokumentace skutečného provedení stavby

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.


Provádějící firma by měla předat stavebníkovi následující doklady:

 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • zprávu o výchozí revizi plynového zařízení, včetně dokladů citovaných v této zprávě
 • návody k obsluze plynových spotřebičů
 • další dokumentaci podle druhu plynového zařízení (např. pokyny pro provoz, kontroly a revize domovního plynovodu, revizní knihy plynových spotřebičů, revizní zprávy ostatních zařízení, jako jsou zařízení elektrická nebo tlaková, revizní zprávu komínu apod.)

Obr. 3 - Kupní smlouva o dodávce zemního plynu
(po kliknutí se obrázek zvětší)

7. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁVCE PLYNU

Smlouva se uzavírá pro každé odběrné místo, tj. místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení pro jednoho konečného zákazníka a do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením. K uzavření smlouvy vyžaduje plynárenská společnost (dodavatel plynu) řadu dokladů, mezi něž patří např.:

 • projektová dokumentace
 • výchozí revizní zpráva plynového zařízení
 • doklad o provedení tlakové zkoušky
 • potvrzená žádost o dodávku zemního plynu
 • občanský průkaz
 • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zřizovací listina, doklad o daňovém identifikačním číslu (DIČ), razítko (platí pro podnikatele)
 • doklad o bankovním spojení (není nezbytným dokladem)
 • SIPO - doklad o spojovém čísle (vydá příslušná pošta, není nezbytným dokladem).
 • atp.

Při této příležitosti se sjedná i termín, kdy bude osazen plynoměr.

8. OSAZENÍ PLYNOMĚRU, ODVZDUŠNĚNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Osazením plynoměru se propojí dvě dosud oddělené větve domovního plynovodu a zařízení je připraveno z konstrukčního hlediska k zahájení dodávky plynu.

Předtím je však nutno:


Obr. 4 - Schematické znázornění postupu plynofikace
 • odvzdušnit domovní plynovod a připojené spotřebiče
 • uvést plynové spotřebiče do provozu

Odvzdušnění smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

U nových plynových spotřebičů jejich výrobci, popř. dovozci, požadují, aby je do provozu uváděly pouze autorizované servisní organizace. V případě nedodržení tohoto požadavku neuznávají reklamace závad v záruční době.

Starší spotřebiče může uvést do provozu jakákoli odborně způsobilá osoba, která je schopna je v případě potřeby seřídit a vyzkoušet funkci bezpečnostních prvků, jako jsou např. pojistky plamene, a zkontrolovat funkci odtahu spalin.

Dnem uvedení domovního plynovodu do provozu vzniká právnickým nebo fyzickým podnikajícím osobám povinnost ustanovit osobu odpovědnou za provoz plynovodu.

Celý postup je znázorněn ve vývojovém diagramu na obrázku vpravo. Je v něm zapracována možnost využití tržního partnera příslušné plynárenské společnosti. Tento partner je zmocněn provádět celou řadu úkonů, které by musel zajišťovat u plynárenské společnosti stavebník.

Vzory formulářů podle obr. 1, 2, 3 jsou uvedeny v části VI. Tiskopisy a formuláře - vzory


 
 
Reklama