Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynová zařízení v budovách - V

Výpočet a dokumentace rozvodu plynu

Článek se zabývá návrhem domovního plynovodu a rozmístěním plynových spotřebičů. Co má obsahovat projektová dokumentace pro stavební řízení? Dle jakých předpisů se řídí? V článku je navíc uveden přehled užívaných grafických značek používaných v projektové dokumentaci.

3. Jaké základní výkresy obsahuje projektová dokumentace?

Obsah projektové dokumentace závisí na druhu stavby a je dán obecně stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a prováděcími předpisy (např. vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Návrh domovního plynovodu a rozmístění plynových spotřebičů se zakresluje do stavebních výkresů (obr. 2). Pro názornost a lepší přehled se plynovod zakresluje také do šikmého (prostorového, axonometrického) průmětu (obr. 3). Projekt musí být rozpracován do všech detailů.

Z projektu musí být zřejmé všechny tvarovky, plynoměry, spotřebiče, dimenze a délky potrubí. Stavební projekt musí řešit i napojení spotřebičů na komíny, uspořádání komínů, jejich rozměry a výšky. Pro označování plynovodů a spotřebičů se používají normalizované značky.


Obr. 1 - Návrh domovního plynovodu a rozmístění plynových spotřebičů

Mezi základní informace pro zpracování návrhu patří popis objektu a související výkresy, funkční využití a konstrukce objektu, požadavky na vnitřní prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry.

Jako základní informace pro návrh instalací slouží základní výkresy vyhotovené projektantem stavební části projektu. Takovým výkresem je například zjednodušený výkres stavebního objektu podle ČSN 01 3420.

Na výkresu se uvádí zejména:

 • označení podlaží, prostorů a místností;
 • výškové úrovně podlaží;
 • označení předmětů a zařízení, např. referenční označení (3.6) a/nebo číslo položky (3.5);
 • technická data
 • související potrubní objekty, jako jsou šachty, jímky, apod.

Pokud je nutné, uvádí se také:

 • informace o prostředí, ve kterém je instalace umístěna;
 • způsob montáže a vzájemné polohy instalací;
 • směr proudění tekutiny v potrubí.

Není-li možno některá zařízení, potrubí nebo jejich části ve výkresu v daném měřítku dostatečně okótovat a označit, zobrazí se znovu samostatně jako detail.

Pro zobrazování plynovodních instalací se v zásadě používají výkresy půdorysu a výkresy v šikmém (axonometrickém) zobrazení.

1. Výkresy půdorysu

Při zobrazení půdorysu se zařízení a potrubí zobrazují v pohledu shora:

 1. v celém rozsahu zobrazovaného podlaží
 2. pokud je to nutné, v rozsahu vymezeném dvěma úrovněmi, označenými výškami ve vztahu k základní rovině (např. u objektů o několika úrovních, vytvořených plošinami apod., v rámci jednoho podlaží, u složitého zařízení nebo zařízení a potrubí umístěných nad sebou, kde nestačí jedno zobrazení v půdorysu)

Vodorovným řezem se zobrazují pouze svislá potrubí procházející do vyššího podlaží.

Potrubí vedené v základech se zpravidla zobrazuje do zjednodušeného výkresu základů. V jednoduchých případech a nemá-li potrubí vliv na statickou spolehlivost budovy, se potrubí zobrazí do půdorysu nejnižšího podlaží (skryté základy se zobrazí čárkovanou čarou).

Potrubí vedená pod sebou lze zobrazit vedle sebe, pro upřesnění je možno potrubí označit popisem.


(KK - Kulový kohout, Potrubí z polyetylenu (HDPE) je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny. Ocelové potrubí
a závitové armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN.)

Obr. 2 - Vnitřní plynovod v půdorysu

2. Výkresy v axonometrickém (prostorovém) zobrazení

Zařízení a potrubní rozvody se zobrazují prostorově podle obrázku.


Obr. 3 - Domovní plynovod (šikmý průmět - axonometrie)

Důležitou částí projektu domovního plynovodu je stanovení správné dimenze potrubí.

4. Jsou předepsány nějakým způsobem grafické značky pro projektovou dokumentaci plynového zařízení?

Pro plynové instalace se používá grafických značek podle ČSN 01 3450 v tomto základním provedení.

Pořadové číslo Popis Grafická značka
1 Potrubí
2 Hadice
3 Přírubový spoj
4 Zaslepovací přírubová dvojice
5 Záslepka potrubí
6 Spoj potrubí, spojka
7 Závitová (šroubovací) spojka / spoj
8 Elektricky izolační spoj na potrubí
9 Změna průřezu potrubí, redukce
10 Posuvné (kluzné) uložení
11 Pevné uložení, pevný bod
12 Svislé potrubí procházející
13 Svislé potrubí stoupající, resp. klesající
14 Potrubí v chráničce
15 Šoupátko
16 Kohout
17 Kuželkový kohout
18 Rohový uzávěr
19 Trojcestný uzávěr
20 Bezpečnostní / pojistný uzávěr
21 Pojistný ventil přímý pružinový
22 Pojistný ventil rohový pružinový
23 Omezovací / škrticí uzávěr
24 Samočinný regulační ventil tlaku s membránovým ovladačem (podle zapojení impulsního potrubí)
25 Plynoměr
26 Kompenzátor tvaru U
27 Vlnovcový kompenzátor
28 Ucpávkový kompenzátor
29 Mechanický filtr
30 Teploměr °C
31 Tlakoměr
32 Větrací otvor, průduch
33 Zásobníkový ohřívač vody elektrický, plynový
34 Průtokový ohřívač vody elektrický, plynový
35 Sporák plynový (resp. kombinovaný)
36 Vařič plynový
37 Vařidlová deska
38 Topidlo plynové (obecně)
39 Tlaková láhev

Tabulka 1 - Grafické značky pro instalace plynových zařízení

5. Co má obsahovat projektová dokumentace odběrného plynového zařízení?

Pro ilustraci jsou uvedeny požadavky na projektovou dokumentaci nové stavby, např. rodinného domu. Problém lze rozdělit do dvou základních částí:

 1. Projektová dokumentace pro stavební řízení
 2. Projektová dokumentace pro provedení stavby

A. Projektová dokumentace pro stavební řízení obsahuje

 1. technickou zprávu
 2. situační výkres širších vztahů, na němž musí být patrné umístění stavby v příslušné části obce; zpravidla se jedná o podklad z katastrální mapy, kde je zřetelně vyznačena projektovaná stavba a jsou z něho patrné alespoň dvě na sebe kolmé ulice nebo komunikace
 3. přehlednou situaci stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a náležitostmi z projektové dokumentace pro územní řízení
 4. výkresy půdorysů všech podlaží se zobrazením plynovodu, včetně jmenovitých rozměrů potrubí, se zakreslením plynoměrů, regulátorů tlaku plynu, popř. jiných zařízení

Požadavky na další dokumenty, které nejsou zde uvedeny, musí být sděleny předem, např. ve vyjádření k předchozímu stupni projektové dokumentace.

B. Projektová dokumentace pro provedení stavby

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby musí být k dispozici předchozí stupně projektové dokumentace, schválené objednatelem nebo stavebním úřadem. Pokud není mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace dohodnuto jinak, obsahuje projektová dokumentace pro provedení stavby:

 1. technickou zprávu
 2. výkaz výměr (seznamy částí a materiálu), popř. rozpočet, pokud je požadován
 3. přehledný situační výkres stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a náležitostmi
 4. výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek
 5. výkresy půdorysů plynovodu ve všech podlažích s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů
 6. výkresy axonometrických zobrazení, případně rozvinutých řezů plynovodu s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů
 7. výkresy podrobností, výkresy komponentů nebo sestav, pokud jsou nutné
 
 
Reklama