Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynová zařízení v budovách - IV

Plynové hadice a připojování spotřebičů

Článek se zabývá správným napojením plynového spotřebiče (sporáku). Formou názorných obrázků je ilustrováno správné a špatné provedení tak, jak se s ním autoři v praxi velmi často setkávají. Čtenáři získají velmi rychle přehled nejen o související platné legislativě, ale i technických předpisech, které tuto problematiku řeší.

Jaké platí zásady pro připojování plynových spotřebičů?

Obecně platí, že k domovnímu plynovodu lze připojovat pouze plynové spotřebiče, u nichž byla prokázána shoda s požadavky dvou základních právních předpisů:

 1. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Další základní požadavky lze charakterizovat takto:


PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH
 1. Spotřebiče musí vyhovovat druhu plynu, pro který mají být použity.
 2. Nezbytnou podmínkou je i odpovídající tlak v plynovodu; v případě vyššího tlaku plynu nebo použití spotřebičů ve vyšších patrech je nutné použít tzv. spotřebičový regulátor tlaku plynu.
 3. Nesmějí se připojovat spotřebiče, na nichž byly provedeny jakékoliv neoprávněné a neodborné zásahy nebo úpravy, nebo jejichž technický stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti a provozuschopnosti.
 4. Spotřebiče musí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny, a provozovány a udržovány podle podkladů výrobce, kterým je zpravidla "Návod pro montáž, instalaci a obsluhu plynového spotřebiče"
 5. Při připojení je nezbytné zohlednit tepelné namáhání, jemuž je připojení spotřebiče při provozu vystaveno. Výsledkem vyhodnocení může být nezbytnost použití hadice s odpovídající tepelnou odolností v místech zadní troubové části plynového sporáku. V případě použití plynových hadic s pryžovou vložkou může docházet vlivem vysokých teplot ke značnému zkrácení životnosti.

PODMÍNKA: T2 > T1

 1. Hadice musí být připojena k hrdlu spotřebiče rozebíratelným spojem, provedeným za pomoci nástroje. Spoj musí být těsný a jeho provedením musí být vyloučeno samovolné odpojení nebo uvolnění. Připojení plynové hadice na pevnou část domovního plynovodu může být provedeno bez použití nástroje, pokud to výrobce (dodavatel) uvede v dokumentaci k plynové hadici.

 1. Připojení spotřebiče musí být co nejkratší.

 1. Připojení spotřebiče nesmí být delší než 1,5 m.

 1. Připojení spotřebiče musí být provedeno hadicí z jednoho kusu.

 1. Připojení plynových spotřebičů nesmí vést místy, v nichž kdy je zakázáno vedení rozvodu plynu.
 1. Připojení plynových spotřebičů se musí v celé své délce nacházet v témže prostoru, v němž je instalován plynový spotřebič.


Obr. 1 - Schematické znázornění správného a špatného připojení spotřebiče
(požadavky 5, 6, 7, 8, 9, 11)

 1. Připojení spotřebiče musí být provedeno podle podkladů výrobce (Návod pro montáž, instalaci a obsluhu plynového spotřebiče).
 1. Připojení spotřebiče nesmí být namáháno jak ze strany plynového spotřebiče, tak ani ze strany plynovodu.
 1. Pro připojení spotřebičů pomocí plynových hadic se doporučuje použít tzv. bezpečnostní hadice se zásuvkou a zástrčkou, vybavené nadprůtokovou pojistkou a protipožární pojistkou, které uzavírají automaticky při překročení nastavené hodnoty průtoku plynu, resp. při překročení nastavené teploty (obvykle asi 100 °C).
 
 
Reklama