Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Výměny kotlů

Kdo smí instalovat vybraná, státem dotovaná zařízení, vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů?

Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí řemeslník prokázat investorovi. Osvědčení je nepřenosné, což garantuje i spojení s rodným číslem.

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) upravuje povinnosti stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Těmito vybranými zařízeními jsou kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla, jejichž instalace je financována z programů podpory ze státních či evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Typickými příklady jsou tedy instalace probíhající v rámci projektů kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Podle § 7 odst. (4) písm. b) zákona může tato vybraná zařízení instalovat pouze osoba, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost (viz. seznam níže), a která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Touto osobou může být nejen fyzická, ale také právnická osoba, Právnická osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci.

Osvědčení o profesní kvalifikaci

Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Seznam autorizovaných osob a další podrobnosti k získání potřebné kvalifikace jsou uveřejněny na stránkách Národní soustavy kvalifikací (http://www.narodnikvalifikace.cz/). Z výše popsaného je zřejmé, že osvědčení lze získat pouze na konkrétní fyzickou osobu.

Pro potřeby zákona byly vytvořeny následující profesní kvalifikace:

 • Instalatér solárních termických soustav (23—099—M)
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26—014—H)
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26—074—M)
 • Kamnář montér kamen na biomasu (36—117—H)
 • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—147—H)
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—148—H)
 • Topenář — montér kotlů na biomasu (36—149—H)

Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je osvědčení, které musí obsahovat tyto náležitosti

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,
 2. rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 3. místo narození uchazeče,
 4. datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
 5. název profesní kvalifikace, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.

Fyzická osoba, která provede instalaci dotovaného vybraného zařízení bez patřičného oprávnění nebo stavebník, který si toto zařízení nechá nainstalovat osobou bez příslušného oprávnění, se za takto spáchaný přestupek vystavují pokutě do výše 100 000 Kč.

Právnické a podnikající fyzické osobě hrozí pokuta do výše 200 000 v případě, že si jako stavebník nechá nainstalovat vybrané zařízení osobou bez oprávnění, a pokuta až 5 000 000 v případě, že provede instalaci takovéhoto zařízení bez oprávnění.

 
 
Reklama