Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměny kotlů – nové téma na TZB-info

Termín povinných výměn kotlů třídy 1 a 2 na pevná paliva se blíží. Proto TZB-info soustředí potřebné informace do společného tématu s cílem pomoci a ulehčit rozhodování.


© Fotolia.com

Pokud pravidelně sledujete TZB-info, možná jste si již všimli drobné změny, kdy bylo na titulní straně rubriky Vytápění zvýrazněné téma Kotlíkové dotace nahrazeno tématem Výměny kotlů. Důvodem není to, že by Kotlíkové dotace již nebyly aktuální. Právě naopak. Třetí vlna kotlíkových dotací však bude podle dosud dostupných informací poslední, která umožní provozovatelům starých, neekologických kotlů na pevná paliva získat finanční podporu na jejich výměnu. A v tom je důvod, proč jsme zavedli nové téma „Výměny kotlů“. Protože „Výměny kotlů“ přesahují rozsah daný jen kotlíkovými dotacemi a budou muset být prováděny i poté, co kotlíkové dotace skončí.


Čeho se nové téma 2019 týká?

Nosným tématem je povinná výměna teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, jejichž provoz bude zakázán od 1. září 2022 podle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Portál tzb-info.cz je největším a nejnavštěvovanějším portálem z oborů stavba a TZB, takže doufáme, že naše téma „zasáhne“ co nejširší skupinu lidí, kteří mají či budou mít s touto povinnou výměnou kotlů něco společného. V první fázi tématu bude věnována zvýšená pozornost propagaci poslední vlny kotlíkových dotací, jako výrazné pomoci při výměně nevyhovujícího kotle.

Kdo tvoří cílovou skupinu?

Hlavní cílovou skupinou tématu jsou provozovatelé nevyhovujících spalovacích zdrojů na pevná paliva. Jde nám o to upozornit je poměrně důrazným způsobem na nutnost výměny svých zdrojů s tím, že nelze předem v žádném případě spoléhat na shovívavost státní správy v případě nedodržení zákonné lhůty pro ukončení provozu nevyhovujících kotlů. Téma je ovšem koncipováno tak, že vedle základní cílové skupiny by zde měly být k nalezení informace zajímavé také pro odbornou veřejnost (projektanti, topenáři, instalatéři) i zástupci státní správy, kteří mají a budou mít na starosti „ekologizaci“ lokálního vytápění. V průběhu tématu bude snahou zapojit do aktivní účasti na jeho tvorbě také profesní sdružení, asociace i orgány státní správy, především MŽP a SFŽP.

Co to znamená upozorňovat „důrazným způsobem“?

Nezodpovědnost provozovatelů neekologických zdrojů se projevuje nejen znečištěním ovzduší v jejich okolí, ale výrazně zvyšuje i riziko uvalení sankcí na ČR ze strany orgánů EU za nedodržování imisních limitů, které ČR v řadě případů již nyní trvale překračuje. Proto je reálné zesilování tlaku státní správy na vyřazení starých spalovacích zdrojů z provozu. A právě na tento fakt chceme upozorňovat a nabízet řešení.

Další téma, které budeme neustále zdůrazňovat, je technická proveditelnost výměny starého zdroje. V současnosti je v provozu podle odhadu téměř 400 tisíc nevyhovujících kotlů a do povinného ukončení jejich provozu zbývá 42 měsíců. To představuje již nyní 9,5 tisíce výměn měsíčně. Zrealizovat tolik výměn měsíčně je prakticky neproveditelné, protože nejde pouze o to nový kotel koupit, ale musí jej také nainstalovat topenářská firma, před instalací nových spalovacích zdrojů je zapotřebí provést revizi komína a u spousty nových zdrojů bude nutné komín také stavebně upravit. Ne všude bude možné z technických či ekonomických důvodů nainstalovat tepelné čerpadlo či elektrokotel. A toto číslo bude postupně narůstat, protože například v současně probíhající topné sezóně se instaluje nových zdrojů minimum.

Jak téma vypadá na TZB-info.cz?

Účelem tématu je jednoduchou a srozumitelnou formou poskytnout maximum informací, na základě kterých si může zájemce pro své konkrétní podmínky zvolit technicky a ekonomicky nejpřijatelnější variantu přechodu ze stávajícího nevyhovujícího kotle na moderní zdroj tepla. Z tohoto důvodu jsme jej rozdělili do šesti nosných témat.

Náhled tématu Výměny kotlů na TZB-info.cz
Náhled tématu Výměny kotlů na TZB-info.cz

1. Legislativa, kde budou uvedeny především základní informace týkající se povinností provozovatelů malých spalovacích zdrojů vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší, dále ze zákona o požární ochraně (údržba a provoz spalinových cest) a zákona o hospodaření energií (profesní kvalifikace potřebné pro instalaci OZE).

2. V kapitole Jak na výměnu se zájemce dozví, jak zjistí, že se jej povinná výměna kotle týká, najde zde porovnání technologií vytápění (formou porovnání technických a ekonomických podmínek pořízení a provozu jednotlivých zdrojů tepla podle druhu paliva/způsobu získávání tepla) i rady, jak nejlépe provést výměnu (volba vhodné a oprávněné instalatérské firmy).

3. Část Zdroje tepla bude navazovat na kapitolu předchozí. Pokud si zájemce udělá představu o tom, jaké palivo (či jiný zdroj tepla) chce v budoucnu využívat, v této kapitole získá přehled o základních technických podrobnostech prostřednictvím podkapitol vytápíme pevnými palivy, vytápíme plynem, vytápíme elektřinou, vytápíme tepelným čerpadlem.

4. Jedním ze základních nástrojů pro naplnění cíle vyřazení nevhodných kotlů na pevná paliva z provozu je řádné a celoplošné provádění zákonných pravidelných kontrol těchto zdrojů. Součástí tématu je tedy i kapitola Kontroly kotlů, ve které budou uvedeny podrobnosti k provádění kontrol jak podle zákona o ochraně ovzduší, tak i podle zákona o hospodaření energií.

5. V problematice výměny kotlů nesmí chybět téma Kotlíkové dotace. Zde budou všechny potřebné informace týkající se jednak kotlíkových dotací samotných, ale také programu Zelená úsporám.

6. Velice důležitou částí tématu je zpětná vazba na čtenáře. Proto je zde zařazena část Potřebuji poradit. Zde se prostřednictvím jednoduchého dotazníkového formuláře může zájemce zeptat odborného garanta tématu na nejasnosti spojené s problematikou výměny kotlů a lokálního vytápění obecně. Nejfrekventovanější a nejzajímavější dotazy pak budou zveřejňovány v této rubrice.

Jaký bude vývoj tématu Výměny kotlů?

Počáteční informační náplň tématu je vytvořena a je průběžně doplňována a aktualizována. Zejména s tím, jak se zvyšuje tlak na provozovatele nevyhovujících kotlů. Vrchol tématu přijde 1. září 2022. Ale i po tomto datu bude v provozu mnoho zdrojů na pevná paliva, jejichž provoz zákon na ochranu ovzduší sice povoluje, ale které jsou již na hranici své technické i morální životnosti. Tedy kotlů na pevná paliva třídy 3 a všeobecně kotlů spalujících uhlí. Takže význam tématu rokem 2022 neskončí. Je možné, že i v oblasti plynových kotlů dojde k podobnému zpřísnění jako u pevných paliv a legislativa způsobí urychlení výměny některých typů zastaralých plynových kotlů za kondenzační. A i tento aspekt by pak byl v tématu podchycen.

 
 
Reklama