Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co a jak čistit. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 06/10

Zdroj tepla, v němž se spalují pevná paliva, se skládá z vlastního spalovacího zařízení a spalinové cesty. Údržba a čištění se týká obou těchto částí a jejím základním cílem je bezpečný provoz a maximalizace využití energie paliva, tedy účinnost.

01/10 Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

02/10 Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky

03/10 Nespaluj odpadky!

04/10 Nedus oheň

05/10 Jak často a kolik přikládat

Palivo hoří ve spalovacím zařízení. Jedná se o exotermní reakci, to znamená, že se při této reakci uvolňuje tepelná energie, kterou se snažíme využít pro potřeby vytápění či přípravy teplé vody.

Základní funkcí spalinové cesty je bezpečný odvod spalin od zdroje tepla mimo prostor kotelny. Postupné zanášení teplosměnných ploch a spalinové cesty je způsobeno hlavně tím, že 1) spaliny obsahují znečišťující látky jako popílek, saze, uhlovodíky apod. Čím je spalování kvalitnější, tím je množství škodlivin menší 2) při ochlazení spalin pod rosný bod dochází ke kondenzaci (dehtování a následně i kondenzace vodní páry). Oba tyto „mechanizmy“ se podílejí na postupném zanášení teplosměnných ploch a spalinové cesty, které při extrémní „velikosti“ může způsobit výrazné zvýšení tlakové ztráty spalinové cesty, zmenšení komínového tahu, nedokonalý odvod spalin a částečný průnik spalin do prostoru kotelny. Indikátorem může být extrémní kouření do místnosti při přikládání.

Zanesené teplosměnné plochy působí jako tepelná izolace, která omezuje využití tepla spalin. Se vzrůstajícím zanesením teplosměnných ploch postupně roste teplota spalin, tím roste komínová ztráta, takže klesá účinnost spalovacího zařízení.

Základní motivací pro čištění je tedy bezpečný provoz a zvýšení míry využití energie z paliva. Vedlejší motivací pak může být splnění legislativních požadavků, které se na periodu a pravidla ohledně čištění vztahují. Co a kolikrát ročně musí být čištěno a co se stane, když to neuděláte, se dozvíte v šestém díle SMOKEMANova desatera správného topiče: „06/10 - Co a jak čistit“.

 
 
Reklama