Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společné komíny v bytových domech, 12. díl – Provoz, kontroly, revize

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Část VI. PROVOZ

Jak spalinové cesty, tak plynové spotřebiče podléhají povinnosti periodické kontroly. Závaznost, periodicita i rozsah jsou dány jednak obecně závaznou legislativou (komíny) a jednak záručními požadavky výrobce (plynové spotřebiče) včetně požadavků vyplývajících z návodu k instalaci a provozu spotřebičů i po záruční době.

Kapitola 16. Kontroly

16.1 – Kontroly a čištění spalinových cest

Základním požadavkem na provoz a údržbu spalinových systémů je provádění kontrol a čištění. Dalšími požadavky dle příslušných TPK a TPG je provádění měření, a to jak spalin, tak okolního prostředí a přívodu vzduchu.

Pro spalinové cesty od plynových spotřebičů obecně platí požadavek na kontrolu a čištění 1× ročně, ovšem v případě připojení pouze plynových spotřebičů kondenzačních se lhůta prodlužuje na 1× za 2 roky.

16.1.1 – Kontrola a čištění – přehled legislativy

ZÁKON č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

§ 1
(2) Každý si musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život nebo zdraví osob, zvířata a majetek

§ 44 Čištění a kontrola spalinové cesty
(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
(2) … Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

§ 2 Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

  1. toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
  2. toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečné odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
  3. zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
  4. spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
  5. zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  6. jejího stavebné technického stavu a
  7. toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi


§ 4 Lhůty a vzory
(1) Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.

Tab. Doplňující vysvětlivky a podmínky (nad rámec uvedené tabulky): Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
Tab. Doplňující vysvětlivky a podmínky (nad rámec uvedené tabulky): Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
 

16.1.2 – Provedení / oprávnění / zpráva

Základní normou pro technické provedení kontrol je vyhláška č. 34/2016 Sb. a ČSN 73 4201, přičemž je možné přihlížet k datu uvedení do provozu.

Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze oprávněná osoba – držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominík. Tuto činnost nelze u spotřebičů na plynná paliva provádět svépomocí.

Výsledkem kontroly (a čištění) je vždy příslušná zpráva, kde je uvedeno zejména, zda posuzovaná spalinová cesta vyhovuje, vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků nebo nevyhovuje. Vždy musí být posouzeno, zda nevzniká ohrožení zdraví nebo majetku. Dále případné závady a termíny jejich odstranění.

Pokud jsou v rámci kontroly (čištění) spalinové cesty odhaleny závady vytvářející potenciální bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví nebo majetku, musí být kominíkem nahlášeny na příslušný stavební úřad nebo státní požární dozor.

16.2 – Kontroly odběrných plynových zařízení

Za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče, pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání. Při provozu spotřebičů se musí osoba, která odpovídá za užívání plynového spotřebiče, řídit požadavky stanovenými v návodu pro jeho instalaci a užívání.

Servis spotřebičů provádějí servisní technici. Firmy zaměstnávající servisní techniky musí být oprávněnými osobami evidovanými u Technické inspekce České republiky (TIČR) s příslušným rozsahem oprávnění. Servisní technik musí mít platné Osvědčení TIČR s odpovídajícím rozsahem. Servisní technici musejí být vyškoleni výrobcem, popř. výrobcem zmocněným dodavatelem pro dané druhy a typy spotřebičů.

Po provedeném servisu spotřebiče vyhotoví servisní technik záznam o servisu plynového spotřebiče.

Pro fyzické osoby není kontrola plynových spotřebičů legislativně požadována, pouze doporučena výrobcem daného spotřebiče a obvykle podmiňuje záruční dobu.

Legislativně je kontrola (1× ročně) a provozní revize (1× za 3 roky) plynových spotřebičů předepsána pouze pro právnické osoby, a to v rozsahu vyhlášky č. 85/1978 Sb. v aktuálním znění.

16.3 – Kontroly kotlů a rozvodů energie

Tato komplexní kontrola se vztahuje na vytápěcí zdroje určené k ohřevu topného média, tedy zapojené do systému centrálního vytápění o jmenovitém výkonu nad 70 kW, a to bez ohledu na typ vlastnictví a typ stavby.

V případě bytových domů se tedy bude jednat především o spotřebiče umístěné ve společných prostorách (společné kotelny), případně v prostorách využívaných pro podnikatelskou činnost. V jednotlivých bytových jednotkách je použití spotřebičů takto vysokého výkonu nepravděpodobné.

Vlastník nebo společenství vlastníků jednotek u provozovaných kotlů s výkonem nad 70 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je na základě aktuálního znění zákona č. 406/2000 Sb. ze dne 25. 1. 2020, o hospodaření energií, povinen zajistit kontrolu tohoto kotle a rozvodu podle tohoto zákona. Výsledkem kontroly je písemná zpráva zpracovaná energetickým specialistou s oprávněním tuto kontrolu podle daného zákona provádět. (Pozor na případnou záměnu s kontrolami kotlů, které probíhají podle zákona na ochranu ovzduší a mají jiný režim!)

Vlastník či SVJ má povinnost na vyžádání předložit zpracovanou zprávu o kontrole ministerstvu příp., kontrolnímu orgánu, kterým je v souladu s výše uvedeným zákonem Státní energetická inspekce.

Četnost kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie je dána přílohou č. 5 Vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, která však dosud nebyla novelizována.

Tab. Souhrn četnosti kontrol
Tab. Souhrn četnosti kontrol

Kontrolu provozovaného kotle a rozvodů tepelné energie smí provádět jen energetický specialista s platným oprávněním ke kontrole kotlů a rozvodu tepelné energie.

Spalinové cesty i plynové spotřebiče podléhají povinnosti pravidelné údržby. Neplnění muže být hodnoceno jako porušení zákona nebo jako porušení záručních podmínek. S tím souvisí i případná odpovědnost za havárie, ohrožení života, škody na majetku atp. z pohledu výše případného pojistného plnění.

Část VII. ZÁVĚR

V době, kdy je optimalizace spotřeby i využití energie jedním z klíčových parametrů, je plynový kondenzační kotel z mnoha hledisek ideálním zdrojem energie, jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. Ve srovnatelné investiční úrovni není reálně k dispozici energetický zdroj, který by současně zajištoval plnou flexibilitu, dlouhodobou regulovatelnost a vysokou míru komfortu obsluhy. Z hlediska emisního zatížení je při spalování zemního plynu produkován v podstatě pouze plynný CO2 (emise NOx a CO jsou při správném nastavení minimální) a spaliny neobsahují žádnou prašnou složku.

Přechod ze starších plynových spotřebičů v provedení s otevřenou spalovací komorou nebo v provedení nízkoteplotním s uzavřenou spalovací komorou na kondenzační je tedy logickým krokem směrem k dalšímu snižování spotřeby energie a současně k jejímu vyššímu využití.

Bylo by tedy škoda, kdyby proces výměny komplikovaly problémy, tím spíše, pokud se jedná o problémy předvídatelné a poměrně jednoduše řešitelné.

Snahou autorů této publikace bylo povzbudit a motivovat čtenáře k včasnému řešení dané problematiky a současně naznačit cestu, jak předejít případným komplikacím.

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

 
 
Reklama