Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontroly spalinových cest (komínů): Výpis z právních předpisů

Problematika bezpečného provozu spalinové cesty je předmětem regulace podle části třetí zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. (ZPO). V ZPO jsou vymezeny nejen základní povinnosti majitelů a provozovatelů spalinových cest a oprávněných osob (kominíků a revizních techniků spalinových cest), ale i zmocnění pro příslušné ministerstvo k vydání prováděcí vyhlášky.


Nerespektování povinností souvisejících s návrhem, provedením a provozem spalinové cesty od plynového krbu se vymstilo požárem - tentokrát střešní konstrukce hotelu (Foto a copy: Fr. Jiřík, SKČR)

Základní ustanovení

Základním ustanovením, týkajícím se majitelů a provozovatelů spalinových cest je § 43 v ZPO:

 1. Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
 2. Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.
 3. Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.
Obr. Základní ustanovení jsou v Zákoně č. 320/2015 Sb.
Obr. Základní ustanovení jsou v Zákoně č. 320/2015 Sb.

Oprávněná osoba

V § 44 je stanoveno, kdo je pro účely ZPO oprávněnou osobou, která může provádět čištění nebo kontroly spalinových cest a kde jsou uvedeny další podrobnosti a lhůty.

 1. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
 2. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
 3. Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

Poznámka autora: POZOR! Z dikce vyplývá, že zvýrazněné ustanovení se týká pravidelného čištění a kontrol spalinových cest, které se provádí v předepsaných lhůtách (viz níže příloha 2 „lhůty“). Netýká se revizí spalinových cest prováděných podle § 3 vyhlášky.

V § 45 je uvedeno, kdo může provádět revizi spalinové cesty a důvody a postupy provádění revize spalinové cesty.

 1. Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).
 2. Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.
Přečtěte si také Revize komínů, nebo jen kontrola? Přečíst článek

V dalších paragrafech jsou uvedeny povinnosti oprávněných osob, sankce apod.

Obr. Konkrétně o kontrolách spalinových cest hovoří vyhláška č. 34/2016 Sb.
Obr. Konkrétně o kontrolách spalinových cest hovoří vyhláška č. 34/2016 Sb.

Lhůty, způsoby čištění, kontroly a důvody

Z ustanovení ZPO vyplývá, že lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty, dále pak důvody pro provádění a způsob provádění revize spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen vyhláška).

Ve vyhlášce je uvedeno, jakým způsobem se provádí čištění a kontrola spalinové cesty a důvody kdy je majitel (provozovatel) povinen objednat si provedení revize spalinové cesty. Je to § 3.

 1. Revize spalinové cesty se provádí
  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. po komínovém požáru, nebo
  6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
 2. Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.

V příloze č. 1 je uveden způsob revize spalinové cesty, v příloze č. 3 a 4 vzor zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty a vzor zprávy o revizi spalinové cesty.

V příloze č. 2 jsou uvedeny lhůty a podmínky pro provádění čištění a kontrol spalinových cest:

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provozCeloroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3× za rok2× za rok2× za rok1× za rok1× za rok
Kontrola spalinové cesty1× za rok1× za rok1× za rok
nad 50 kWČištění a kontrola spalinové cesty2× za rok1× za rok1× za rok

Vysvětlivky a podmínky

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
 7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
 8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
 9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
Přečtěte si také Požární a provozní bezpečnost spalinových cest na plynná paliva Přečíst článek
 
 
Reklama