Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kotelna nebo kotel v každém bytě?

V bytových domech se často řeší otázka, zda je výhodnější instalovat v každém bytě plynový kotel nebo zřídit společnou kotelnu a do bytů dopravovat teplo. V článku je navržen postup, jak získat informaci pro rozhodnutí.


Pro náklady developera a budoucí prodejní cenu bytů v bytovém domě je jedním z důležitých rozhodovacích parametrů investiční náklad na vytápění. V případě, že zvažuje výrobu tepla v objektu, nabízí se mu například instalace malých kotlů v každém bytě nebo výstavba společné kotelny. Rozhodovat by se měl na základě rozboru.

Za tímto účelem byla zpracována jednoduchá studie, jejímž předmětem je investiční porovnání mezi instalací plynových kotlů s přípravou teplé vody v jednotlivých bytech bytového domu a centrálním zdrojem tepla pro vytápění bytů s přípravou teplé vody v centrálním zdroji tepla. Výsledek studie poskytuje základní podklad pro rozhodování. V každém případě je žádoucí konkretizovat vstupní hodnoty podle konkrétních podmínek, ale nelze očekávat výraznější odchylku od závěru studie.

A. Instalace plynového kotle v každém bytě

V jednotlivých bytech podle platné legislativy musí být v podstatě instalován uzavřený plynový spotřebič, kondenzační kotel (požadavek kondenzačního kotle vyplývá z požadavku splnit třídu exhalací pro Prahu Nox 5) se zásobníkem na přípravu teplé vody. Pro uvažované byty o vytápěné ploše cca 80 m2 je výpočtová potřeba tepla cca 5 až 6 kW.

Pro jeden byt je třeba instalovat jeden kotel o výkonu cca 1 až 10 kW (2 až 17 kW) spolu se zásobníkem teplé vody.

Poznámka: Kotle s průtokovou přípravou teplé vody obvykle nelze navrhnout, protože v kondenzačním provedení je výrobci vyrábějí velmi omezeně. Pro průtokový ohřev vody je také potřeba výkon 18 až 24 kW. Spodní regulační rozsah kotle pro vytápění pak leží mimo regulační schopnosti kotle. Toto upřesnění bylo uplatněno v dále popsaném návrhu volby zdroje pro návrh kotle pro jeden byt.

Vybrán byl kotel s výkonovým rozsahem 1 až 10 kW a zásobníkem o velikosti 120 l, typově pro bytovou jednotku.

Cena instalace tohoto zařízení [Kč]
Kotel + zásobník75 000
Regulace5 000
Odkouření typické10 000
Přípojka plynu pro byt8 000
Montáž kotle + odkouření23 000
Instalace kotle v jednom bytě121 000
Provozní náklady roční [Kč]
Základní servis1 500
Revize komína1 000
Provozní roční náklady na jeden byt celkem [Kč]2 500

Instalační předpoklady

Pro instalaci kotle do každého bytu musí být zajištěno:

  • volné komínové průduchy pro jednotlivé kotle v jednotlivých bytech.
    Možností je i instalace komína LAS s napojením více kotlů do jednoho komína. Podle zkušeností z praxe je tato možnost spíše ojedinělá, technicky komplikovaná a bývá krajní volbou pro možnost odkouření.
  • kotel a zásobník je nutno v bytu umístit, vyžaduje prostor cca 60×60×200 cm
  • kotel dle platné legislativy vyžaduje přísné podmínky pro přívod spalovacího vzduchu. Např. v bytech s plastovými okny je instalace kotle bez přívodu vzduchu z venku nebo ze světlíku, větrací šachty prakticky nerealizovatelná.

B. Instalace centrálního zdroje tepla

Instalace centrálního zdroje vychází z předpokladu, že navrhovaný zdroj bude ve smyslu platných předpisů plynové odběrní zařízení, tj. maximální výkon 49,5 kW respektive pro větší zdroje tepla 2krát 49,5 kW (takto navržený zdroj je ve smyslu platných předpisů – plynové odběrní zařízení jako jeden kotel v bytě či rodinném domě – nejedná se o plynovou kotelnu). Za tohoto předpokladu a dané velikosti bytů jsme schopni tímto 49,5kW zdrojem tepla připravovat topnou vodu pro vytápění a teplou vodu pro cca 5 bytů. Proto jsou dále uvedené položky vztaženy k 5 bytům.

Zvolený zdroj je o výkonu 49,5 kW s centrální přípravou teplé vody, s měřením spotřeby tepla na vstupu do jednotlivých bytů, s měřením tepla na přípravu teplé vody a měřením TV v jednotlivých bytech.

Cena instalace tohoto zařízení [Kč]
Kotel + zásobník100 000
Armatury, čerpadla, …45 000
Regulace15 000
Odkouření typické15 000
Přípojka plynu pro kotelnu10 000
Měřiče tepla v kotelně20 000
Montáž kotle + odkouření30 000
Regulace15 000
Cena zdroje tepla250 000
Cena rozvodů tepla na paty jednotlivých bytů30 000
Měření tepla pro 5 bytů50 000
Cena rozvodů teplé vody do 5 bytů45 000
Cena rozvodu tepla
(na jeden byt
125 000
25 000)
Provozní náklady roční [Kč]
Základní servis1 500
Revize komína1 000
Provozní náklady na kotelnu [Kč]2 500

Porovnání centrálního zdroje tepla versus lokální přípravy v jednotlivých bytech, náklady v Kč

Počet bytůLokální zdroje tepla [Kč]Centrální zdroj tepla [Kč]
1121 000275 000
2242 000300 000
3363 000325 000
4484 000350 000
5605 000375 000

Z uvedeného vyplývá, že za zvolených předpokladů je vhodné uvažovat o centrálním zdroji tepla již při instalaci zdrojů tepla ve třech bytech. U centrální kotelny je třeba se také zmínit o nutnosti tuto kotelnu navrhnout do odpovídajících prostor a s tím mohou být spojené stavební náklady, které mohou rozhodnutí posunout například k hranici 4 samostatně vytápěných bytů. Pro centrální kotelnu s jedním zdrojem tepla je také velká výhoda jednoho odkouření o průměru 110 mm, který umožňuje vyvložkovat jeden stávající komínový průduch 150/150.

V neprospěch centrálního zdroje tepla někdy hovoří developerské přání mít každý byt osazený vlastním zdrojem tepla. Tato rozhodnutí však vyloženě závisí na konkrétních přáních a záměrech developera – investora či majitele objektu.

Dále je třeba si uvědomit, že kotelnu se zdrojem tepla o výkonu 49,5 kW lze přidáním dalšího kotle o stejném výkon velmi snadno rozšířit a zvýšit kapacitu zásobovaných bytů o dalších 5 až 7. Při tomto počtu se v neprospěch kotlů v každém bytě také výrazně začnou projevovat zvýšené provozní náklady na kontroly komína, kontroly kotlů a servisní činnost, a to 2 kotle versus až cca 12 kotlů.

C. Závěr

Při porovnávání pravděpodobně nebyly podchyceny zcela přesně některé investiční náklady, které při propočtech vycházely z modelového předpokladu osazení kotlů v bytech a v centrálním zdroji tepla. Přesto jsem přesvědčen, že hranice 3 bytů je zlomová pro rozhodování. K jednotlivým případům je však třeba přistupovat vždy individuálně a rozhodnutí je třeba provést pro konkrétní stavební řešení. Z praxe bývá hlavním parametrem počet volných komínových průduchu a možnost odkouření jednotlivých kotlů a také možnost přívodu spalovacího vzduchu pro tyto kotle. Legislativa se pro tato řešení za poslední roky velmi zpřísnila a stále se zpřísňuje. Komplikovaná řešení pak bývají nákladná.

Jedním z aspektů hovořících pro centrální zdroje tepla je také možnost dálkového monitoringu pomocí jednoduchých serverů, které jsou schopny monitorovat provozní stavy, poruchové stavy a řídit chod těchto malých kotelen s provázáním na specializované firmy umožňující vysoký komfort bez starostí o termíny kontrol, servis atp.

 
Komentář recenzenta Ing. Zdeněk Číhal

Autor příspěvku podrobně porovnává finanční náročnost varianty zásobování teplem s centrálním zdrojem tepla s variantou řešenou lokálními zdroji tepla pro jednotlivé bytové jednotky. Zároveň však v závěru velice správně upozorňuje na to, že výběr varianty pro konkrétní případ je dále ovlivněn i řadou jiných aspektů, takže konečné rozhodnutí o způsobu zásobování teplem a teplou vodou je vždy souhrnem řady okolností a podmínek jak technických, tak i podmínek ze strany developera apod.

English Synopsis
Boiler room or boiler in each apartment?

Apartment buildings often deal with the question whether it is preferable to install gas boiler in every apartment or to build boiler room and transport heat to apartments. The article proposes a procedure to obtain information for decision.

 
 
Reklama