Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Převodník jednotek

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Partner výpočtu: KINGSPAN Izolace

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Partner výpočtu: FV Plast

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Partner výpočtu: Stiebel Eltron

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Povrchy a objemy těles

Výhřevnosti paliv

Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění

Partner výpočtu: REFLEX CZ, s. r. o.

Přepočet tepelných výkonů otopných těles

Partner výpočtu: KERMI

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Ekvitermní křivky

Výpočet denostupňů

Oslunění/zastínění okenní plochy

Stanovení přibližného průměru komínu

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Lineární interpolace / extrapolace

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku


Technické tabulky


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par


Vlastnosti paliv

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Partner výpočtu: ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

Výhřevnosti paliv

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210


Otopná tělesa

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles


Kreslení technických výkresů

Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

 
 
Reklama