Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Reklama

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet spotřeby energie a doby ohřevu teplé vody v zásobníku

Přepočet spotřeby zemního plynu v m3 na kWh

Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací

Výhřevnosti paliv

Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění

Partner výpočtu: REFLEX CZ, s. r. o.

Přepočet tepelného výkonu otopných těles na jiný teplotní spád

Partner výpočtu: KORADO

Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Meziroční porovnání otopných období

Výpočet denostupňů

Výpočet a graf ekvitermní křivky

Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy

Stanovení přibližného průměru komínu

Výpočet spotřeby paliva a produkovaných emisí

Výpočet tlakové ztráty místními odpory

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet průtokového součinitele kv a graf tlakových ztrát

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Partner výpočtu: Duco Tech CZ

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče

Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením

Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče

Výpočet výhřevnosti dřeva v závislosti na jeho vlhkosti

Výhřevnost plnometru palivového dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva


Technické tabulky


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze


Vlastnosti paliv

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Výhřevnosti paliv

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Porovnání vlastností topných plynů

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě

Výpočet výhřevnosti dřeva v závislosti na jeho vlhkosti


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Tabulky pro výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210


Otopná tělesa

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles


Kreslení technických výkresů

Schematické značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

 
 
Reklama